หน้าหลัก : ปรัชญา/วิสัยทัศน์ : กฏบัตร : โครงสร้าง : บุคลากร : กฏระเบียบ : องค์ความรู้ : กระดานสนทนา
:: MENU ::
 หน้าหลัก
 นโยบายหน่วยตรวจสอบ
 การประกันคุณภาพ
 แผนการตรวจสอบ
 แบบประเมินตนเอง
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 จดหมายข่าว
   
 
   
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 กรมบัญชีกลาง
 คตป.กระทรวง
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
   
   
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่าน

 รายงานประจำปี 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน  
18
 แบบประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
127
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  
108
 รับนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน  
127
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
127
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
127
 การรับนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562  
127
 การประชุมชี้แจง การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน  
127
 ร่วมต้อนรับทีมงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
127
 หน่วยตรวจสอบภายในร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
127

 

 


หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4400-9009 ต่อ 1555 E-mail : audit_nrru@yahoo.com