หน้าหลัก + ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์ + ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ ภารกิจ + ข้อมูลการให้บริการ + ข้อมูลบุคลากร + เวลาเปิดให้บริการผศ. เปรมวิทย์  ท่อแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

หน้าหลัก
ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์
ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ ภารกิจ
ข้อมูลการให้บริการ
ข้อมูลบุคลากร
เวลาเปิดให้บริการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 
สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปและวัฒนธรรม
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คู่มือการใช้งานระบบ Admin
แบบฟอร์มขอใช้ห้องบริการ
แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์กราฟิก
แบบฟอร์มการจัดสอบปลายภาคผ่านระบบการสอบออนไลน์
แบบฟอร์มรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2551
แบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงการอบรม e-Learning

วันและเวลา เปิดให้บริการ 
จันทร์ – ศุกร์ ในเวลา 08.30-19.30 น.
ช่วงปิดภาคเรียน ในเวลา 08.30-16.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ ในเวลา 08.30-16.30 น.

อ่าน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้รับบริการเพื่อการจัดการความรู้ ประจำปี 2558  
176
คลิปแนะนำวิธีการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
157
ขั้นตอนการสร้าง Username ในการใช้งานระบบสารสนเทศ จากสำนักคอมพิวเตอร์  
199
แนะนำเว็บไซต์หอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
387
แนะนำเว็บไซต์การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์  
186
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  
312
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2557  
331
ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
361
แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม  
391
งานคอมพิวเตอร์กราฟิก  
1,056
>>อ่านข่าวทั้งหมด

   
ประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ประจำเดิือน สิงหาคม 2558  
17 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ประชุมร่วมกับกองนโยบายและแผน  
17 สิงหาคม 2558
อบรม การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล (KPI)  
14 สิงหาคม 2558
   
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558  
13 สิงหาคม 2558
อบรมการกรอกข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน  
10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ศึกษาดูงานที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7 สิงหาคม 2558
   
ร่วมประชุม การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558  
7 สิงหาคม 2558
บริการวิชาการให้กับนักศึกษาโปรแกรมเทคโนฯ การอาหาร  
5-6 สิงหาคม 2558
ประชุมกรรมการโครงการจัดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1  
3 สิงหาคม 2558
>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

อ่าน

รู้จัก Ransomware จับไฟล์ จับคอม เรียกค่าไถ่  
153
แนะนำ 60 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เด็ดๆ ที่ให้คุณดาวน์โหลดไปใช้ฟรี!!!  
2,093
ระบบ 4G (LTE) บนคลื่นความถี่ 2300 MHz  
1,794
ดึงทุกภาพที่อยู่ในเอกสาร Word เพื่อจัดเก็บไฟล์ภาพทั้งหมดในคราวเดียว  
1,088
Android Tip : รูปฉัน...หายไปไหน?  
626
>>อ่านข่าวทั้งหมด

อ่าน

แบบสำรวจความพึงพอใจในการขอใช้บริการงานกราฟิก  
219
ความพึงพอใจใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2557  
409
แบบสอบถามสอบตัวแทนประกันแบบออนไลน์  
324
แบบสอบถามการใช้บริการ บุคคลภายนอก ปี 2557  
520
แบบสอบถามการใช้บริการ สำหรับ นักศึกษา 2/2556  
966
การอบรมระบบสารสนเทศสำหรับบุคคลากรสายสอน(5/2/57)  
330
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน(29 มกราคม 2557  
413
แบบสอบถามการอบรม ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิจัย(4 ธันวาคม 2556)  
338
การสร้างสื่อการสอนบน tablet ด้วยโปรแกรม Flash (14-15/10/56)  
314
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ห้องบริการ 1/2556  
399
>>อ่านข่าวทั้งหมด

อ่าน

ห้องกระจกใหญ่ ชั้น 3 ( 27.03.01 )  
660
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ LAB 4 (27.03.09)  
537
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ LAB 3 (27.03.07)  
472
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ LAB 2 (27.03.05)  
424
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ LAB 1 (27.03.03)  
511
ตารางการใช้ห้องโค้ง ชั้น 5 (27.05.01)  
776
ตารางการใช้ห้อง ประชุม 2 ชั้น 5 (27.05.09)  
667
ตารางการใช้ห้อง ประชุม 1 ชั้น 5 (27.05.08)  
559
ตารางการใช้ห้อง กระจกเล็กชั้น 3 (27.03.10)  
728
ตารางการใช้ห้อง ห้องบริการ ชั้น 3 ( 27.03.04 )  
513
>>อ่านข่าวทั้งหมด     
สำนักคอมพิวเตอร์  โทร. 0-4424-7054, 0-4400-9009 ต่อ 2700, 2727
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000