Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าหลัก | เกี่ยวกับ | ขั้นตอนขอรับบริการ | บริการสำหรับนักศึกษาพิการ | บริการสำหรับอาจารย์ผู้สอน
งานอาสาสมัคร | แบบฟอร์ม (Downloand) | สื่อการเรียนการสอน (Downloand) | กระดานข่าว | ติดต่อเรา
  วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 2564
   
   ปฏิทินการศึกษา
   ระบบบริการนักศึกษา
   ฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ
 

 สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 2 คน
สัปดาห์นี้ 13 คน
เดือนนี้ 53 คน
ปีนี้ 53 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 6,201

 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
   
   
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Example Frame
 
บริการสำหรับนักศึกษาพิการ

=== คู่มือนักศึกษาพิการ ===

๑. บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น

     ๑) บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดหรือสายตาเลือนราง
     ๒) บริการจัดทำเอกสารขยายขนาดตัวอักษร
     ๓) บริการบันทึก และสำเนาเทปเสียงการเรียนการสอน
     ๔) บริการจัดทำหนังสือเสียง (AudioBook)
     ๕) บริการจัดรูปแบบเอกสารหรือรายงาน  โดยจะต้องพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว
     ๖) บริการจัดทำ PowerPoint โดยพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว
     ๗) บริการพิมพ์เอกสารหรือหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนลง Microsoft Word
     ๘) บริการแปลงไฟล์PDF เป็น Microsoft word
     ๙) บริการผลิตเอกสารเบรลล์
    ๑๐) บริการให้คำปรึกษา
    ๑๑) บริการอ่านข้อสอบ
    ๑๒)  บริการฝึกเดิน ๐& m เพื่อสร้างความคุ้นเคยในสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น

๒. บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
     ๑) บริการล่ามภาษามือ
     ๒) บริการสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
     ๓)  บริการให้คำปรึกษา
     ๔)  บริการผู้จดคำบรรยาย
     ๕)  บริการอาสาสมัคร
     ๖)  บริการสอนเสริม

๓. บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหว
     ๑) ดูและเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย เช่น ทางลาด ลิฟท์ ราวจับ ห้องเรียน ห้องน้ำเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้
     ๒) ให้ยืมสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์ที่ช่วยในการเขียนและพิมพ์ รถ wheelchair
     ๓) บริการให้คำปรึกษา

 
 
 

   
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บทความ,วิจัย
  ตำแหน่งว่างงานสำหรับคนพิการ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สำหรับเจ้าหน้าที่
  โครงการและกิจกรรม
  รายงานผลการดำเนินงาน
  หน่วยงานภายใน
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
  หน่วยงานบริการระยะแรกเริ่ม
  หน่วยฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ
  ผู้ดูแลระบบ
  แบบประเมินผลการให้บริการ