Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าหลัก | เกี่ยวกับ | ขั้นตอนขอรับบริการ | บริการสำหรับนักศึกษาพิการ | บริการสำหรับอาจารย์ผู้สอน
งานอาสาสมัคร | แบบฟอร์ม (Downloand) | สื่อการเรียนการสอน (Downloand) | กระดานข่าว | ติดต่อเรา
  วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 2564
   
   ปฏิทินการศึกษา
   ระบบบริการนักศึกษา
   ฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ
 

 สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 2 คน
สัปดาห์นี้ 10 คน
เดือนนี้ 50 คน
ปีนี้ 50 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 6,198

 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
   
   
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Example Frame
 
ขั้นตอนการขอบริการ
งานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ
     งานบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ หรือเรียกสั้นๆว่า DSS มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Disability Support สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไปโดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนักศึกษาพิการและจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการจำเป็นของนักศึกษา
 
ลักษณะการให้บริการ
      ๑) จัดทำบริการสนับสนุนรายบุคคลโดยการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งศักยภาพของนักศึกษาพิการ
     ๒) จัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของนักศึกษา
     ๓) ให้คำปรึกษารายบุคคล หรือกลุ่ม
     ๔) ให้การบริการ นักศึกษาพิการสามารถติดต่อขอรับบริการที่หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
     ๕) ให้บริการระบบอาสาสมัครช่วยเหลือนักศึกษาพิการตามความต้องการเฉพาะบุคคล
 
ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการนักศึกษาพิการ (ระบบ One Stop Services)
     ๑) ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ทุกครั้ง นักศึกษาพิการจะต้องลงทะเบียนแรกรับที่ผู้ประสานงาน DSS เพื่อขอรับบริการที่หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
     ๒) ผู้ประสานงาน DSS นัดประชุมชี้แจง รายละเอียดในการให้บริการพร้อมสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพความพิการ ในปัจจุบัน บริการที่ร้องขอ และรายละเอียดของเอกสารความพิการที่นักศึกษาจะต้องจัดส่ง
     ๓) นักศึกษาพิการยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด
      ๔) ผู้ประสานงาน DSS ทำการประสานงานในการจัดประชุมทีม เพื่อจัดบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ โดยพิจารณาการบริการตามความต้องการจำเป็นและตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
     ๕) ผู้ประสานงาน DSS แจ้งผลการพิจารณาของทีมให้นักศึกษาพิการทราบ
     ๖) เมื่อนักศึกษาพิการต้องการใช้บริการงานDSS ได้มีระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษากรอกแบบขอรับบริการทางการศึกษา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่งาน DSS โดยยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน
     ๗) เจ้าหน้าที่ DSS ตรวจสอบงาน กำหนดวันรับงานก่อนจะตัดสินใจสามารถให้บริการตามความต้องการของนักศึกษาได้หรือไม่
     ๘) เจ้าหน้าที่ DSS จะทำหน้าที่ประสานงานบริการวิชาการต่างๆ หรือประสานงานกับอาสาสมัคร เพื่อให้บริการนักศึกษาพิการ
     ๙) เจ้าหน้าที่งานบริการต่างๆ หรืออาสาสมัครดำเนินการตามคำร้องขอในแบบขอรับบริการ
    ๑๐) งานบริการวิชาการต่างๆ หรืออาสาสมัครส่งงานให้เจ้าหน้าที่ DSS
    ๑๑) นักศึกษารับงานที่แล้วเสร็จตามวันที่กำหนด ได้ที่งาน DSS
 
หมายเหตุ
     ๑. การขอใช้บริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการประสานงานกับอาสาสมัครอย่างน้อย ๓ วันในเวลาราชการ จากนั้นอาสาสมัครจะใช้เวลาอย่างน้อย ๓ - ๔ วันในการจัดรูปแบบเอกสารรายงาน(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน)
     ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ และscanner ที่ห้อง DSS ถ้าต้องการขอใช้บริการกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อจองคิว
     ๓. ขอรับไฟล์งานเพียง ๑ ไฟล์ หรือ ๑ ชิ้นงานในแต่ละครั้ง ถ้ามีงานหลายชิ้นควรรอจนงานแรกเสร็จสิ้นก่อนจึงส่งไฟล์งานที่ ๒
 

สถานที่ให้บริการ
     งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     โทร ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๘๓๐ 
     Fax : ๐๔๔ - ๒๗๒๙๔๒
     E-mail address : dss.nrru_sped@hotmail.com
     วันและเวลาทำการ : วันจันทร์- อาทิตย์ เวลา ๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
     


   
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บทความ,วิจัย
  ตำแหน่งว่างงานสำหรับคนพิการ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สำหรับเจ้าหน้าที่
  โครงการและกิจกรรม
  รายงานผลการดำเนินงาน
  หน่วยงานภายใน
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
  หน่วยงานบริการระยะแรกเริ่ม
  หน่วยฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ
  ผู้ดูแลระบบ
  แบบประเมินผลการให้บริการ