Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วย
      ประวัติความเป็นมา
      ปรัชญา วิสัยทัศน์
      โครงสร้างหน่วย
      รูปภาพบุคลากร
เกณฑ์การรับสมัคร
หลักสูตรการเรียนการสอน
      การเรียนการสอนปฐมวัย
      การเรียนการสอนประถมศึกษา
      คลินีกการศึกษาพิเศษ
ติดต่อเรา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์เวปไซต์ในหน่วยงาน
      โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
      หน่วยบริการระยะแรกเริ่ม (EI)
      หน่วยฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ (DSC)
      หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ลิงค์ข้อมูล
 

 สถิติผู้เข้าชม
  ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
  IP : 192.168.16.253
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 8 คน
สัปดาห์นี้ 12 คน
เดือนนี้ 13 คน
ปีนี้ 402 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 2,616

 

     ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / วัตถุประสงค์

 

 
 
 
 
 
 
   

วิสัยทัศน์

 
     มุ่งให้บริการผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยคุณธรรม กล้านำความรู้ ความสามารถ ตลอดจนวิทยากรสมัยใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการและครอบครัว ทุ่มเทให้ผู้พิการทั้งมวลให้ได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป และสารมารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทศวรรษใหม่ ประสานความร่วมมือกับชุมชนและผู้บริหารทุกหน่วยงานในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และบูรณาการความรู้ เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้พิการและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนของคนในชุมชน  
   

พันธกิจ

 
 • จัดทำแผนการดำเนินการในด้านการศึกษาพิเศษ
 • จัดทำสารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเด็กพิเศษและการจัดการศึกษา
 • จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่เด็กพิเศษและการให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่  
 • ส่งเสริมการจัดโครงการเรียนร่วมในจังหวัด  
 • จัดศูนย์การศึกษาพิเศษให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการ และเป็นตัวอย่างด้านการบริการแก่บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ รายงานข้อมูล จำนวนเด็กพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 • จัดให้มีการสาธิตการสอนเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ การฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษ และการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพิเศษ
 • ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยากรสนับสนุนงานด้านการศึกษาพิเศษ
 
   

วัตถุประสงค์

 
 • เพื่อจัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และภาษา ให้ถึงขีดสุดของศักยภาพ
 • เพื่อจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กพิเศษ ที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตามศักยภาพของเด็กพิเศษแต่ละคน
 • เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ มีความรู้ ทักษะและบทบาทในการเลี้ยงดู และให้การช่วยเหลือเด็กพิเศษ
 • เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ได้ฝึกประสบการณ์ในด้านการจัดการศึกษา การช่วยเหลือและพัฒนาเด็กพิเศษ
 • เพื่อเป็นสถานที่สำหรับศึกษา สังเกต ทดลองวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป
 
   

 


อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา