Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วย
      ประวัติความเป็นมา
      ปรัชญา วิสัยทัศน์
      โครงสร้างหน่วย
      รูปภาพบุคลากร
เกณฑ์การรับสมัคร
หลักสูตรการเรียนการสอน
      การเรียนการสอนปฐมวัย
      การเรียนการสอนประถมศึกษา
      คลินีกการศึกษาพิเศษ
ติดต่อเรา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์เวปไซต์ในหน่วยงาน
      โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
      หน่วยบริการระยะแรกเริ่ม (EI)
      หน่วยฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ (DSC)
      หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ลิงค์ข้อมูล
 

 สถิติผู้เข้าชม
  ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
  IP : 192.168.16.253
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 8 คน
สัปดาห์นี้ 12 คน
เดือนนี้ 13 คน
ปีนี้ 402 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 2,616

 

  การเรียนการสอนประถมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

 

ชื่อสถาบัน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะ/โปรแกรมวิชา

คณะครุศาสตร์

ภาษาไทย 

หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

Primary Education for children with Special Need

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • น.ส. มณีรัตน์   ทองกระทุ่ม   ครูประจำชั้นเรียนพิเศษ 3  ระดับการศึกษา คบ.5 ปี (การศึกษาพิเศษ)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2552)
 • น.ส. ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน  ครูประจำชั้นเรียนพิเศษ 4  ระดับการศึกษา คบ. (การศึกษาพิเศษ)สถาบันราชภัฏนครราชสีมา (2543)

 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

     เป็นการจัดการศึกษา ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการคิด การเขียน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ – สังคม สติปัญญา ภาษา และการช่วยเหลือตนเอง โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกทักษะ

 

หลักการ

     หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษา  มีหลักการที่สำคัญ  ดังนี้

 • เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาที่มีความต้องการพิเศษ ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
 • เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ
 • เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
 • เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
 • เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 • เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม  ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  

 

จุดหมาย

     หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข   มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของคนอื่น มีวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะในการดำรงชีวิต
 • มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
 • ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ต่อสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย

                 

มาตรฐานการเรียนรู้

     การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและความต้องการพิเศษของแต่ละบุคคล หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษา จึงกำหนดให้ผู้เรียน  เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพ
 • ภาษาต่างประเทศ

     ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษา  

     นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร

 

สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

 

 

 

 

 


อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา