Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วย
      ประวัติความเป็นมา
      ปรัชญา วิสัยทัศน์
      โครงสร้างหน่วย
      รูปภาพบุคลากร
เกณฑ์การรับสมัคร
หลักสูตรการเรียนการสอน
      การเรียนการสอนปฐมวัย
      การเรียนการสอนประถมศึกษา
      คลินีกการศึกษาพิเศษ
ติดต่อเรา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์เวปไซต์ในหน่วยงาน
      โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
      หน่วยบริการระยะแรกเริ่ม (EI)
      หน่วยฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ (DSC)
      หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ลิงค์ข้อมูล
 

 สถิติผู้เข้าชม
  ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
  IP : 192.168.16.253
วันนี้ 8 คน
เมื่อวาน 2 คน
สัปดาห์นี้ 11 คน
เดือนนี้ 12 คน
ปีนี้ 401 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 2,615

 

  คลินิคการศึกษาพิเศษ

เหตุผลความจำเป็น

     การจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของ เด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ เป็นภารกิจของ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ต้องเอื้อประโยชน์ให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับบริการที่เหมาะสม และเพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เด็กที่มีความบกพร่องต้องได้รับ โดยในการให้บริการคลินิกการศึกษาพิเศษ นั้น เป็นการให้บริการเด็กที่มีความบกพร่องที่อยู่ในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางทางการเรียนรู้ และบุคคลออทิสติก อาจจะมีบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบ้าง เนื่องจากโรงเรียนจะรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าเรียนร่วม โดยเด็กกลุ่มนี้จะมีพัฒนาการที่ไม่ทันกับเด็กปกติ อาจเนื่องจากข้อจำกัดในความพิการของตัวเด็กเอง หรือเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนของเด็ก จึงทำให้เด็กไมสามารถพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเท่าที่ควร ดังนั้นทางศูนย์การศึกษาพิเศษจึงจัดตั้งคลินิกการศึกษาพิเศษเพื่อให้บริการสอนเสริมในทักษะที่เด็กที่มีความบกพร่องในแต่ละด้านที่เด็กต้องใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

     การสอนเสริมโดยส่วนใหญ่เด็กที่มีความบกพร่อง จะเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน เช่น เรียนไม่ทันเพื่อนร่วมห้อง เรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ของเด็กปกติ หรือมีภาวะสมาธิสั้น เป็นต้น ด้านพฤติกรรมต่างๆ เช่น เด็กอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเวลาอยู่ในห้องเรียน เด็กอาจมีพฤติกรรมหนีออกจากห้องเรียน หรือไม่อยากไปโรงเรียน เนื่องจากสาเหตุต่างๆ แล้วแต่สถานการณ์ เป็นต้น ทางคลินิกก็จะมีการให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อให้ทางผู้ปกครองได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วช่วยกันหาแนวทางในการแก้ปัญหากับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้วางใจในการพัฒนาบุตรหลายของตนเอง

     คลินิกการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เห็นถึงปัญหาของผู้ปกครองกับการพัฒนาบุตรหลานของตนเอง ทางคลินิกการศึกษาพิเศษได้จักการเรียนการสอนเพื่อ สอดคล้องกับความบกพร่องของเด็ก โดยได้จัดครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านมาพัฒนาเด็กตามความถนัดของครูผู้สอนเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องได้รับการสอนเสริมเพื่อแก้ไขในแต่ละด้าน

 • เพื่อประสานกับผู้ปกครองและครูในโรงเรียน

 

 

เป้าหมาย

 • ได้ให้บริการสอนเสริมเด็กที่มีความบกพร่องเพื่อแก้ไขในแต่ละด้าน

 • ได้ประสานกับผู้ปกครองและครูในโรงเรียน

 

การรับสมัคร

หลักการ

 • รับเด็กระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาการอ่านการเขียน
 • รับสมัครทุกวัน เวลาราชการ
 • ประเมินเพื่อจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของเด็ก

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • ใบสมัครคลินิกฯ จำนวน 1 ใบ

กำหนดการเรียน

จัดการเรียนการสอน ช่วงละ 10 ครั้งครั้งละ 1 ชั่วโมง (ผู้ปกครองสามารถรอรับบุตรหลานได้บริเวณขั้น 1 ของอาคารเรียน)

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าสมัครแรกเข้า 200 บาท
 • ค่าลงทะเบียนช่วงละ  1,800  บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผ่นพับคลินิกการศึกษาพิเศษ

ใบสมัครคลินิกการศึกษาพิเศษ

คู่มือคลินิกการศึกษาพิเศษ

หลักสูตรคลินิกการศึกษาพิเศษ

แบบความพึงพอใจคลินิกการศึกษาพิเศษ

 


อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา