เมนูหลัก
 - หน้าหลัก
 - รายชื่อคณะกรรมการ

 
 

 

          คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ คือ 

      
    1.  พิจารณาอุทธรณ์ของข้าราชการกรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดขั้นเงินเดือน 
          2.  พิจารณาคำร้องทุกข์ของข้าราชการกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมี ความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
          3.  พิจารณาคำร้องทุกข์ของข้าราชการที่ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

         
          และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์
    - ขั้นตอนการอุทธรณ์ 
    - ขั้นตอนการร้องทุกข์

 

 

 


คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ก.อ.ม.)
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000