กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ตรวจประเมินหลักสูตร บธ..บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร บธ.ด.บริหารธุรกิจ และบธ.ม.บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อ่าน

download...แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน  
31
download...แนวทางการนำเข้าข้อมูลในระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
43
download...แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีสวนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2563  
70
download...บันทึกข้อความ และแบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  
182
download...แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562  
231
ระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  
320
download...แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน  
132
download...แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน  
137ยินดีต้อนรับ กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 0-4425-4000,0-4435-5321-2 โทรสาร 0-4424-4739