Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

គោលនយោបាយរបស់សកលវិទ្យាល័យរាជភ័ត្រ្តនគររាជសីមា

1.គោលនយោបាយការបង្កើតឱកាសផ្នែកការសឹក្សា

     បេសកម្មចំបងរបស់សកលវិទ្យាល័យគឺការសាងបណ្ឌិតនិងការលើកកំពស់ការរៀនពេញមួយជីវិតដើម្បីការសឹក្សា
បង្កើតធនធានមនុស្សនិងបង្កើតចំនេះដឹងក្នុងសង្គម ទើបបានកំនត់គោលនយោបាយដូចខាងក្រោមនេះ ៖

 •  1.1 បង្កើតឱកាសផ្នែកការសឹក្សារបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់យ៉ាងទូលំទូលាយ ចាត់រូបបែបការសឹក្សាច្រើនរូបបែប ផលិតកំលាំងធនធានមនុស្ស
  ដើម្បីឆ្លើយតបសេចក្តីត្រូវការទាំងក្នុងតំបន់ និងប្រទេសជាតិ ផ្តោតលើសាខាដែលអាស្រ័យភាពមានប្រៀបផ្នែកផ្ទៃបរិបទនិងជំនាញរបស់
  សកលវិទ្យាល័យដោយផ្តោតទៅលើគុណភាពនិងមាត្រដ្ឋានឧត្តមសឹក្សានិងប្រើប្រាស់គុណធម៌ជាមូលដ្ឋានរបស់ដំណើរការរៀនលើកកម្ពស់
  ការរៀនពេញមួយជីវិតឲ្យប្រជាជនចាត់មុខជំនាញការរៀនហ្វឹកអប់រំនិងផ្តល់សេវាការអប់រំឲ្យប្រជាជនជានិច្ចនិងលើកកម្ពស់ដំនើរការរៀន
  របស់ប្រជាជនដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាព៌តមានវិទ្យា។

2.​​គោលនយោបាយផ្នែកការអភិវឌ្ឍន៍គុណភាពនិស្សិត

      សកលវិទ្យាល័យកំនត់ឲ្យនិស្សិតមានចំនេះដឹងមានសមត្ថភមានជំនាញក្នុង
ការតំរង់ជីវិតនិងមានសក្តានុពលភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងទើបបានកំនត់នយោបាយដូចខាងក្រោមនេះ៖

 • 2.1 អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងដំនើរការបង្កើតធនធានមនុស្សឲ្យមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធិភាព ។
 • 2.2 ភ្ជាប់បណ្តាញការសាមគ្គីជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៃការបង្កើតធនធាន មនុស្ស។
 • 2.3 អភិវឌ្ឍជំនាញការច្នៃប្រឌិតការងារការប្រើប្រាស់ភាសាក្រៅប្រទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាព៌តមានវិទ្យា ដើម្បីបន្ថែមសក្តានុពលភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងឲ្យនិស្សិត ។

3.គោលនយោបាយផ្នែកការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍគ្រូ បុគ្គលិកផ្នែកការសឹក្សា

      ការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍគ្រូជាបេសកម្មដ៏សំខាន់ដែលបានបន្តមកជាយូរអង្វែងនិង ជាការយល់ស្របរបស់សង្គមដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹង
កំនែទំរង់ផ្នែកការសឹក្សាទើបបានកំនត់នយោបាយដូចខាងក្រោមនេះ៖

 • 3.1 កំនែទំរង់ដំណើរការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍គ្រូ បុគ្គលិកផ្នែកការសឹក្សាឲ្យមានគុណភាពតាមស្តង់ដា ចំនេះជំនាញ។
 • 3.2 ចាត់តាំងស្ថាប័នមាត្រដ្ឋានចំនេះជំនាញផ្នែកការសឹក្សាដើម្បីបង្កើតគ្រូ បុគ្គលិកផ្នែកការសឹក្សា យ៉ាងមានអាជីព។

4.គោលនយោបាយផ្នែកការអភិវឌ្ឍន៍សកលវិទ្យាល័យឈានទៅរកឧត្តមភាព

      សកលវិទ្យាល័យបេ្តជ្ញានឹងមានឧត្តមភាពនិងមានសក្តានុពលភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែង ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដោយមាននយោបាយដូចខាងក្រោមនេះ

 • 4.1 អភិវឌ្ឍប្រភពការរៀនដែលមានឧត្តមភាពដ៏ប្រសើរនិងអភិវឌ្ឍឧត្តមភាពតាមភារកិច្ចដែល សកលវិទ្យាល័យអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងល្អបំផុត
 • 4.2 កំលាំងអភិវឌ្ឍសក្តានុពលភាពផ្នែកការស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍន៍ការបង្កើតថ្មីនិងសម្ធិផលការងាររបស់សាស្រ្តាចារ្យឲ្យសមស្របនឹងគោលបំណង
  នៃសកលវិទ្យាល័យដែលផ្តោតលើការរៀនការបង្រៀនការស្រាវជ្រាវដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងស្រុក
 • 4.3 លើកកម្ពស់ការបងើ្កតផលស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍន៍ការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីសម្ធិផលការសឹក្សានិងការចែករំលែកបច្ចេកទេសដោយលើកកម្ពស់
  ឲ្យមានការរួមបញ្ចូលការរៀន ការបង្រៀន ការស្រាវជ្រាវ និងការគ្រប់គ្រងការសឹក្សា។
 • 4.4 ទំនុកបំរុងរក្សាការលើកកម្ពស់និងការអភិរក្សសិល្បះវប្បធ៌មនិងប្រាជ្ញាថៃ សឹក្សា ស្រាវជ្រាវ បណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍប្រភពការរៀនផ្នែកវប្បធ៌ម។
 • 4.5 លើកកម្ពស់គុណភាពនិងមាត្រដ្ឋានសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតយន្តការអភិវឌ្ឍន៏ដែលធ្វើឲ្យសកលវិទ្យាល័យឆ្ពោះទៅរកស្តង់ដាសកល។

5. គោលនយោបាយបន្ថែមការពង្រឹងដល់ប្រជាជន

      សកលវិទ្យាល័យនគររាជសីមាជាសកលវិទ្យាល័យដើម្បីប្រជាជនជាទីពឹងផ្នែកប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់ប្រជាជន ការរូមកែបញ្ហាប្រជាជននិងការបន្ថែមការពង្រឹងដល់ប្រជាជនដែលជារឿងសំខាន់ដោយមាននយោបាយដូចខាងក្រោម៖

 • 5.1 ដំណើរការផ្តល់ចំនេះដឹងនិងជាឧទាហរណ៍នៃការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងលើកកម្ពស់អភិរក្សគ្រោងការណ៍តាមព្រះរាជតំរិះ។
 • 5.2 បន្ថែមការពង្រឹងដល់ប្រជាជនដោយការចែករំលែកនូវចំនេះដឹង បន្ថែមជំនាញក្នុងការប្រកបអាជីពនិងបន្ថែមសក្តានុពលភាពនៃការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង។

6.គោលនយោបាយផ្នែកការគ្រប់គ្រងសកលវិទ្យាល័យ

      ការគ្រប់គ្រងសកលវិទ្យាល័យយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពជាបច្ច័យនាំទៅរកគុណភាពរបស់បេសកម្មនៃផ្នែកផ្សេងៗដូចជា

 • 6.1 អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងការទំនាក់ទំនងរបស់សកលវិទ្យាល័យឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាផ្តោតលើការ យកចិត្តទុកដាក់រួម
  ទាំងការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហើយអាចប្រឈមមុខនូវការផ្លាស់នៃអនាគត។
 • 6.2 បន្ថែមប្រសិទ្ធិភាពប្រព័ន្ធព៌តមានវិទ្យាដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងអាចគាំទ្រដំណើរការគ្រប់គ្រងគ្រប់ភារកិច្ច។
 • 6.3ប្រមូលផ្តុំធនធាន រក្សាកំលាំងរបស់សកលវិទ្យាល័យនិងបន្ថែមសមត្ថភាពនៃការពឹងពាក់ ខ្លួនឯង។
 • បង្កើតភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធនិងយន្តការការប្រកាន់គុណភាពការសឹក្សាដោយរួម។

free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses