Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2553-2556

1.นโยบายด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา

      พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตและการส่งเสริมการเรียรรู้ตลอดชีวิตให้เพื่อให้การศึกษา สร้างคน และสร้างความรู้สู่สังคม จึงกำหนดนโยบาย ดังนี้

 •  สร้างโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง จัดรูปแบบการศึกษาหลายรูปแบบ ผลิตกำลังคนตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ เน้นสาขาที่อาศัยความได้เปรียบทางบริบทพื้นที่และมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา และใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ 
 •  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชุมชน จัดหลักสูตรการเรียนรู้ฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

      มหาวิทยาลัยมุ่งให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต และมีศักยภาพในการแข่งขัน จึงกำหนดนโยบายดังนี้

 • พัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • สร้างเครือค่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศในการผลิตบัณฑิต
 • พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน การใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิต

3. นโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

      การผลิตและพัฒนาครู เป็นพันธกิจสำคัญที่ต่อเนื่องมายาวนาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา จึงกำหนดนโยบายดังนี้

 • ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • จัดตั้งสถาบันมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ

4. นโยบายด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

      มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะมีวามเป็นเลิศเฉพาะทางและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ โดยมีนโยบายดังนี้

 • พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางและพัฒนาความเป็นเลิศตามภารกิจในส่วนที่มหาวิทยาลัยสามารถทำได้ดีที่สุด
 • เร่งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิชาการของคณาจารย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยส่งเสริมให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
 • ทำนุบำรุงรักษาส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ค้นคว้า วิจัย ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
 • ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานคณาจารย์และนักศึกษา และพัฒนากลไกที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล

5. นโยบายด้านการเพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน การเป็นที่พึ่งทางปัญญาของชุมชน การร่วมแก้ปัญหาชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยมีนโยบายดังนี้

 • ดำเนินการให้ความรู้และเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมส่งเสริมสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ 
 • เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้วยตนเอง

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

      การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยนำไปสู่ประสิทธิผลของพันธกิจด้านต่างๆ จึงมีนโยบายดังนี้

 • พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการทุกภารกิจ
 • ระดมทรัพยากรและสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
 • สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วม

free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses