Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2553-2556

1.นโยบายด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา

      พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตและการส่งเสริมการเรียรรู้ตลอดชีวิตให้เพื่อให้การศึกษา สร้างคน และสร้างความรู้สู่สังคม จึงกำหนดนโยบาย ดังนี้

 •  สร้างโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง จัดรูปแบบการศึกษาหลายรูปแบบ ผลิตกำลังคนตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ เน้นสาขาที่อาศัยความได้เปรียบทางบริบทพื้นที่และมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา และใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ 
 •  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชุมชน จัดหลักสูตรการเรียนรู้ฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

      มหาวิทยาลัยมุ่งให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต และมีศักยภาพในการแข่งขัน จึงกำหนดนโยบายดังนี้

 • พัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • สร้างเครือค่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศในการผลิตบัณฑิต
 • พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน การใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิต

3. นโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

      การผลิตและพัฒนาครู เป็นพันธกิจสำคัญที่ต่อเนื่องมายาวนาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา จึงกำหนดนโยบายดังนี้

 • ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • จัดตั้งสถาบันมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ

4. นโยบายด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

      มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะมีวามเป็นเลิศเฉพาะทางและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ โดยมีนโยบายดังนี้

 • พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางและพัฒนาความเป็นเลิศตามภารกิจในส่วนที่มหาวิทยาลัยสามารถทำได้ดีที่สุด
 • เร่งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิชาการของคณาจารย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและผลงานวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยส่งเสริมให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
 • ทำนุบำรุงรักษาส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ค้นคว้า วิจัย ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
 • ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานคณาจารย์และนักศึกษา และพัฒนากลไกที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล

5. นโยบายด้านการเพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน การเป็นที่พึ่งทางปัญญาของชุมชน การร่วมแก้ปัญหาชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยมีนโยบายดังนี้

 • ดำเนินการให้ความรู้และเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมส่งเสริมสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ 
 • เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้วยตนเอง

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

      การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยนำไปสู่ประสิทธิผลของพันธกิจด้านต่างๆ จึงมีนโยบายดังนี้

 • พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการทุกภารกิจ
 • ระดมทรัพยากรและสรรพกำลังของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
 • สร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วม

free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت