Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมายเลขโทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์สถาบัน : 0-4400-9009
0-4435-5321-2 , 0-4424-2158 , 0-4425-6656 , 0-4424-6341 , 0-4427-2828

อาคาร

หน่วยงาน

หมายเลขภายใน

หมายเลขภายนอก

หมายเหตุ

3

โปรแกรมวิชาดนตรี

1214, 1235

 

 

4

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์

1308

 

 

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ (ชั้น  2)

1319

 

 

ห้องขายเบเกอรี่ ครัวราชภัฏ

1309

 

 

5

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

1213, 1246, 1247, 2011, 1212, 1636

 

 

โปรแกรมวิชาภาษาจีน

2013

 

 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย

1210

 

 

สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1606

 

 

6B

โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1632

 

 

6C

โปรแกรมวิชาก่อสร้าง

2019

 

 

8

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fitness)

1114

 

 

โปรแกรมวิชาพลศึกษา

1113

 

 

9

อธิการบดี

1599

 0-4425-3129

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

1508

 0-4427-2822

 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

1507, 1576

 0-4427-2821

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1506, 15061

 0-4427-2820

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

1509, 15091

 0-4427-2823

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

1514

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1505

 0-4427-2819

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1524

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1566

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการชุมชน

1565

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

1521

 0-4427-2818

 

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1511

 0-4427-2831

 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1512, 1550

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1559

 

 

กองคลัง

1242, 1522, 1552, 1570

 0-4427-2824

 

ห้องเปิดซองสอบราคา

1527

 

 

กองนโยบายและแผน

1517

 

 

กองประกันคุณภาพการศึกษา

1544

 

 

งานตรวจสอบภายใน

1555

 

 

งานวินัยและนิติการ

1526

 

 

งานธุรการ สำนักงานอธิการบดี

1501, 1666

 0-4424-2328

 

งานประชาสัมพันธ์

1500, 1515, 1551

 0-4424-2158

 

งานประชุม

1549, 1249

 0-4424-2850

 

งานเลขานุการ

1502, 1671

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1516, 1672

 0-4427-2941

 

กองบริหารงานบุคคล (งานบริหารงานทั่วไป)

1503 , 9524 , 1561 ,9523

0-4425-6696

 

กองบริหารงานบุคคล (งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง)

9521 , 1561

   

กองบริหารงานบุคคล (งานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม)

1561

   

กองบริหารงานบุคคล (งานสวัสดิ์การและสิทธิประโยชน์)

1561

   

กองบริหารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ)

1526

   

งานพัสดุ

1518

 0-4427-2826

 

กลุ่มงานบริหารพัสดุ (งานพัสดุ)

1581

   

กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ)

1582, 1583

   

กลุมงานบริหารสัญญาและหลักค้ำประกัน (งานพัสดุ)

1584

   

กลุ่มงานตรวจรับพัสดุ (งานพัสดุ)

1585

   

กลุ่มงานจำหน่ายพัสดุและควบคุมพัสดุ (งานพัสดุ)

1586

   

กลุ่มงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและเบิกจ่าย (งานพัสดุ)

1587

   

งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและตรวจสอบครุภัณฑ์ (งานพัสดุ)

1588

   

งานโยธาและสถาปัตย์

1571, 1531

   

ชั้น 7 ห้องพักอาจารย์

1534

   

บัณฑิตวิทยาลัย

1535, 1536, 1537

 0-4427-2827

 

ชั้น 9  ห้องพักอาจารย์

1538

   

โปรแกรมวิชาจิตวิทยา

1567

   

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 

1207

   

10

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1013 , 1010 ,1020    

11

โปรแกรมวิชาชีววิทยา

1313

   

โปรแกรมวิชาเคมี

1302

   

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์

1303, 2010

   

โปรแกรมวิชาชีววิทยา

1304, 2025

   

12

โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

1215, 1222

   

โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

1322, 1323, 1324

   

ห้อง  LAB โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

2003

   

13

ห้องพักอาจารย์ 

1411, 1407

   

14

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1205, 1218

   

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

1223, 1228

   

โปรแกรมวิชาปรัชญา

1206

   

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1227

   

คลีนิกกฎหมาย

1229

   

พิพิธภัณฑ์หินแร่

1619

   

โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

1203

   

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1201, 1202, 1217, 1226

  0-4425-6103

 

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

1204

   

17

คณบดีคณะครุศาสตร์

1127

   

โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

1103, 1106

   

โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา

1104, 1109, 1107

   

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์

1117

   

สำนักงานคณะครุศาสตร์

1101, 1108, 1116, 1105

 0-4424-2850

 

โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

1112, 1119

   

ห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์

1115

   

โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน

1102

   

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

2027

   

โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน

1554

   

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

1111, 1118, 1124

   

ศูนย์การศึกษาพัฒนาครู

1126

   

18

สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ

1110, 1132

   

ห้องกายภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

1131

   

โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

1130

   

ห้อง DSS  ศูนย์การศึกษาพิเศษ

1129

   

โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

1128

   

20

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

1321

   

22
คณะวิทยาการจัดการ

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ (ภายนอก)

0-4400-9009 ต่อ 2200

0-4425-7789 (แฟกซ์)

 

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ (ภายใน)

2200

   

คณบดี

2299

   

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร

2298

   

รองคณบดีวิจัยและบริการวิชาการ

2297

   

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2296

   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

2295

   

หัวหน้างาน

2219

   

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณบดี

2217

   

สำนักงานคณบดี : งานแผนและงบประมาณ

2217

   

สำนักงานคณบดี : งานประชาสัมพันธ์

2216

   

สำนักงานคณบดี : งานโสตน์ทัศนูปกรณ์

2216

   

สำนักงานคณบดี : งานบุคลากร

2215

   

สำนักงานคณบดี : งานพัสดุ

2214

   

สำนักงานคณบดี : งานประกันคุณภาพ

2213

   

สำนักงานคณบดี : งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2210

0-4427-2940 (แฟกซ์)

 

สำนักงานคณบดี : งานกิจการนักศึกษา

2210

   

สำนักงานคณบดี : งานวิชาการ

2210

   

สำนักงานคณบดี : งานประชุม

2200

   

สำนักงานคณบดี : งานธุรการ

2200

0-4425-7789(แฟกซ์)

 

สำนักงานคณบดี : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2250

   

สำนักงานคณบดี : งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

2255

   

สำนักงานคณบดี : งานห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

2276

   

โปรแกรมวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2220, 2221

   

โปรแกรม : การบัญชี

2230, 2231

   

โปรแกรมวิชา : การเงินและการธนาคาร

2260

   

โปรแกรมวิชา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2262

   

โปรแกรมวิชา : เศรษฐศาสตร์

2264

   

โปรแกรมวิชา : การตลาด

2266

   

โปรแกรมวิชา : การจัดการ

2268

   

โปรแกรมวิชา : นิเทศศาสตร์

2270, 2271

   

โปรแกรมวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

2240

   

สำนักงานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

-

   

สำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1609, 1616, 1630, 1631

 0-4427-1123

 

24
ศูนย์วิทยาศาสตร์

24.105 ห้องสำนักงาน

2400, 2410, 2411, 2412

 0-4424-7390

 

24.105 ห้องสำนักงาน(น้ำดื่ม)

2401

   

24.105 ห้อง ผอ.ศูนย์วิทย์

2413

   

24.108 โปรแกรมภูมิสารสนเทศ

2414

   

24.112 ห้อง Control ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

2415

   

24.121 ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น นม

2416

   

24.201 ห้องสำนักงานฟิสิกส์

2420

   

24.209 ห้องพักเจ้าหน้าที่โปรแกรมวิชาเคมี

2421

   

26

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์

1208, 1209

   

โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา

1638, 1326

   

27
สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.เปรมวิทย์) ชั้น 2 

2728    

รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ดร.สายสุนีย์)ชั้น 2

 2724

 

 

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ (รุ่งนภา) ชั้น 2

 2723

   

งานธุรการ สำนักคอมพิวเตอร์ (ธัญทิพย์) ชั้น 2

 2700

044-247054  

งานธุรการ สำนักคอมพิวเตอร์ (ปริญญา) ชั้น 2

2727    

งานคอมพิวเตอร์กราฟิก (สมพิศ) ชั้น 1

 2710

   

งานพัฒนาเว็บไซต์ (สุภพ) ชั้น 2

 2725

   

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) ชั้น 2

 2726

   

งานเครือข่าย (อเนก) ชั้น 3

2730

044-247021  

งานเครือข่าย (อนุพงษ์) ชั้น 3

2733

   

งานซ่อมบำรุง (ทศพร) ชั้น 3 

2731

   

งานซ่อมบำรุง (จักรรวี) ชั้น 3 

2732

   

งานซ่อมบำรุง (ศราวุฒิ) ชั้น 3

2731

   

งานซ่อมบำรุง (อภิเชฐ) ชั้น 3

2734

   

ห้องบริการคอมพิวเตอร์(ชั้น 5)

 2755

   

ห้องเรียนรวม(ชั้น 5)

 2753 , 2754

   

27
สถาบันภาษา

สถาบันภาษา (ชั้น 2) โปรแกรมภาษาญี่ปุ่น

 2702

   

สำนักงานสถาบันภาษา(ชั้น 2)

 2720

   

สถาบันภาษา (ชั้น 2) กลุ่มวิชาฝรั่งเศส

2721 

   

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา(ชั้น 2)

 2722

   

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา(ชั้น 2)

 2729

   

ห้อง Independent Learning Center (ILC) (ชั้น 4)

 2740, 2741

   

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันภาษา (ชั้น 4)

 2744

   

29

ร้านถ่ายเอกสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1360

   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1306, 1363, 2021

 0-4425-5451

 

โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม

2005

   

ห้อง Control  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2017

   

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2000

   

โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

1637

   

โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1307

   

โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

1644

   

สโมสรนักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1361

   

สโมสรลูกจ้าง (ติดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

1612

   

ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ(ทับแก้ว)

Lobby

1601

 0-4425-1107-8

 

งานทรัพย์สินและรายได้

1604, 1665

   

กองกิจการพิเศษ

1674, 1621

   

งานธุรการ อาคารทับแก้ว

1602

 0-4425-1878

 

กองวิเทศสัมพันธ์

1547

 

 

ห้องอาหารทับแก้ว

1545, 1546

 

 

ร้านเสริมสวย ทับแก้ว

1560

   

เรือนไทยสปา ทับแก้ว

1548

   

ศูนย์รวมประกาศ

งานทุนและแนะแนว

1530, 1556

 

32

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science)

1325

   

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1634, 1635

   

อาคารเอนกประสงค์
33

UBI

3310, 3311

   

34

กองพัฒนานักศึกษา

1504

 

 

35

งานยานพาหนะ

1613, 1624

 0-4424-6341

 

36

งานอาคารสถานที่

1611, 1661

   

39

ศูนย์แพทย์ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1643, 1625, 1627

   

ป้อมยาม

ป้อมยาม ประตูถนนสาย 2

1617

   

สวัสดิการ

ร้านสวัสดิการ

1605, 1628

 0-4427-0109

 

ร้านสวัสดิการ 2

1633

   

ร้านสวัสดิการ 3

2117

   

สวัสดิการ สาขา อาคาร27 (ชั้น 1)

2711

   

โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิต

3800, 3810

 0-4434-1367

 

70 ปี

หอประชุมอนุสรณ์  70 ปี

1610

   

หอพัก

หอพักนักศึกษา

1622, 1623

 

 

 


free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت