Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อบังคับและระเบียบ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  พ.ศ.2547    
1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547  
2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547  
3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2547  
  พ.ศ.2548  
  พ.ศ.2549    
4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2549  
5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549  
6. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย  การบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2549  
7. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549  
8.
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549 (ยกเลิก)
 
  พ.ศ.2550    
9.
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทรธณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550
 
10. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550  
11. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2550  
12.
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550
 
13. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2550 (ยกเลิก)  
14. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2550   
15. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2550  
  พ.ศ.2551    
16. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2551 (ยกเลิก)  
17. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย  คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ยกเลิก)  
18. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย  คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2551 (ยกเลิก)  
19. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2551 (ยกเลิก)  
20. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551   
21. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   
22.
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551
 
23. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2551   
  พ.ศ.2552    
24.
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำสำนัก สถาบัน ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2552
 
25. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2552   
26. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552  
27. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  
28. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2552   
 

    (เพิ่มเติม)

แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  
29.
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
มาตรฐานงานทางวิชาการของ ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552 
 
  พ.ศ.2553    
30. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานกิจการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553   
31. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย องค์การนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553   
32. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553   
33. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553  
34. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2553  
  พ.ศ.2554    
35. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2554  
36.
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2554
 
37. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554  
38.
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  พ.ศ.2554
 
39. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2554  
40. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2554  
41. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.2554  
42. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ...  
43. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ...  
44. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ....  
45.
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ...
 
46. ข้อบังคับฯ ว่าด้วย  (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...  

 


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  พ.ศ.2547    
1. ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ จ่าย เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาค กศ.ปช. พ.ศ.2547 (ยกเลิก)  
2. ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ จ่าย เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2547  (ยกเลิก)  
  พ.ศ.2548    
3. ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2548  (ยกเลิก)  
4. ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2548  (ยกเลิก)  
5. ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2548  (ยกเลิก)  
6. ระเบียบฯ ว่าด้วย การตรวจสุขภาพประจำปี  ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2548  
7. ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2548  
  พ.ศ.2549    
8.
ระเบียบฯ ว่าด้วย
การรับจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2549
 
9. ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาคณะ พ.ศ.2549  
10. ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้ความช่วยเหลือ ค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน พ.ศ.2549  
11. ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย พ.ศ.2549  (ยกเลิก)  
  พ.ศ.2550    
12.
ระเบียบฯ ว่าด้วย
การโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550
 
  พ.ศ.2551    
13. ระเบียบฯ ว่าด้วย การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551  
14. ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551  
15. ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551   
16. ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551  
17. ระเบียบฯ ว่าด้วย  การกำหนดตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2551  
18. ระเบียบฯ ว่าด้วย  การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ.2551  
19. ระเบียบฯ ว่าด้วย  การแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551  
20. ระเบียบฯ ว่าด้วย การดำเนินการหอพัก พ.ศ.2551  
  พ.ศ.2552    
21. ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2552  
22. ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย พ.ศ.2552  
 

  (เพิ่มเติม)

บัญชีแนบท้ายระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย 
พ.ศ.2552

 
23. ระเบียบฯ ว่าด้วย ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2552  
24.
ระเบียบฯ ว่าด้วย
เงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2552 (ยกเลิก)
 
25.
ระเบียบฯ ว่าด้วย
เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552
 
  พ.ศ.2553    
26. ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ จ่ายเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2553  
27. ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2553  
28. ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2553  
29. ระเบียบฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ.2553  
  พ.ศ.2554    
30. ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2554  
31. ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  

 


free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses

سیستم همکاری در فروش کانال پروکسی تلگرام ژل تاخیری اسپری تاخیری کاندوم اسپری تاخیری ایموشن کانال تلگرام proxy for telegram کسب درآمد کانال پروکسی تلگرام خرید کتاب سیستم های همکاری در فروش کانال تلگرام کانال سک30در تلگرام کسب درآمد از اینترنت