Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลำดับ

หัวข้อข่าว

อ่าน

1
รับสมัครรับโอนข้าราชการฯ สายวิชาการ 
542 
2
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
1,446 
3
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
575 
4
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
264 
5
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ 
1,089 
6
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดวันเวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
1,637 
7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
914 
8
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
4,243 
9
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
5,320 
10
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1,630 
11
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
251 
12
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
241 
13
ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
351 
14
ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1,677 
15
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1,443 
16
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3,416 
17
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
1,568 
18
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
1,373 
19
ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1,820 
20
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
1,631 
21
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1,604 
22
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
6,180 
23
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
3,336 
24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติิเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
3,307 
25
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
9,924 
26
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
2,352 
27
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
2,596 
28
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
4,072 
29
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
9,459 
30
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
806 
31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
700 
32
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
784 
33
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรบรรจุจ้างเป็นพนักงานราชการ 
668 
34
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน ด้วยวิธีการคัดเลือก 
815 
35
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ รับสมัครพนักงาน ลูกจ้างรายวัน (มัคคุเทศก์) จำนวน ๑ อัตรา 
680 
36
ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
652 
37
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
811 
38
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันจำนวนหลายอัตรา 
734 
39
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
707 
40
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
829 
41
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรบรรจุจ้างเป็นพนักงานราชการ 
656 
42
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
745 
43
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
920 
44
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและสายสนับสนุน 
1,276 
45
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ชาย ) ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว 
662 
46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ชาย ) ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว 
636 
47
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานบริการ 
752 
48
ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน 
758 
49
ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน(เฉพาะราย) 
714 
50
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน 
768 
51
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน 
572 
52
ประกาศ แก้ไขคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน สังกัดโปรแกรมสังคมศึกษา 
728 
53
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานบริการ 
798 
54
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน 
914 
55
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ (ชาย ) ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว  
615 
56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
696 
57
ประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
676 
58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
661 
59
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว  
680 
60
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
674 
61
ผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
676 
62
รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
684 
63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
675 
64
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน และสายสนับสนุน 
693 
65
บริษัท แหลมทองสหการ เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2554 เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานบริหาร และสนับสนุนระบบ 
706 
66
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน  
835 
67
ฟุตบอลประเพณี ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 44 
732 
68
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรบรรจุจ้างเป็นพนักงานราชการ 
595 
69
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน และสายสนับสนุน 
622 
70
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน สังกัดโรงเรียนสาธิต 
669 
71
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
667 
72
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน และสายสนับสนุน 
718 
73
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ชาวต่างประเทศ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
791 
74
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
686 
75
รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานอาจารย์ตำแหน่ง “ผู้ช่วยวิจัยและงานแปล” จำนวน 1 อัตรา 
687 
76
ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
678 
77
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
658 
78
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน และสนับสนุน 
769 
79
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
815 
80
กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
703 
81
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
592 
82
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
743 
83
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
603 
84
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน สังกัดโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏนครราชสีมา 
722 
85
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
677 
86
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน (โรงเรียนสาธิต) 
662 
87
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรบรรจุจ้างเป็นพนักงานราชการ 
694 
88
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน และสายสนับสนุน  
738 
89
ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
662 
90
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดหน่วยงานผลิตน้ำดื่มทับแก้ว  
681 
91
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดหน่วยงานผลิตน้ำดื่มทับแก้ว  
601 
92
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
815 
93
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน และสายสนับสนุน 
762 
94
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดหน่วยน้ำดื่มทับแก้ว  
585 
95
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
683 
96
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
690 
97
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน  
624 
98
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
689 
99
ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
712 
100
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
696 
101
ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
661 
102
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
562 
103
รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน) โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
617 
104
รับสมัครงานพนักงานประจำสาขา (กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด) 500 อัตรา 
705 
105
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
675 
106
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
682 
107
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสอน) สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
675 
108
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน และสายสนับสนุน 
633 
109
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
572 
110
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรบรรจุจ้างเป็นพนักงานราชการ 
678 
111
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแช่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน และสายสันบสนุน 
659 
112
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
668 
113
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน และสายสนับสนุน 
697 
114
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
745 
115
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน และสายสนับสนุน 
590 
116
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบรรจุจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด) 
619 
117
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและสายสนับสนุน  
766 
118
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ 
608 
119
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
660 
120
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
584 
121
ด่วน..รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย(TA)จำนวน 1 อัตรา ประจำโปรแกรมวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
585 
122
รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
609 
123
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
578 
124
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) จำนวน 12 อัตรา 
711 
125
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ดำรงค์ตำแหน่งผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ 
610 
126
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
587 
127
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
615 
128
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (งานทุนและแนะแนว) 
608 
129
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน) 
588 
130
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
601 
131
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
597 
132
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์  
585 
133
รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
573 
134
รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
598 
135
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน(งานทุนและงานแนะแนว) 
602 
136
ผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
594 
137
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
572 
138
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2552 
576 
139
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
554 
140
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
597 
141
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
623 
142
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
572 
143
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
574 
144
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
563 
145
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
586 
146
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
592 
147
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสอน) 
578 
148
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
587 
149
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
580 
150
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ประจำบัณฑิตวิทยาลัย) 
613 
151
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
579 
152
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน(บัณฑิตวิทยาลัย) 
568 
153
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
577 
154
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
587 
155
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
615 
156
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน  
592 
157
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ประจำบัณฑิตวิทยาลัย) 
587 
158
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
591 
159
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อนบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
612 
160
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงค์ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
574 
161
ประกาศ ผลสอบพนักงานมหาลัย สายสอน และสายสนับสนุน 
576 
162
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2552 
603 
163
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) 
583 
164
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน ประเภทเงินนอกงบประมาณ(บำรุงการศึกษา) ตำแหน่งครูผู้สอน (ระดับปฐมวัย) 
592 
165
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
598 
166
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
573 
167
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
582 
168
ขยายระยะเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทเงินนิกงบประมษณ(บำรุงการศึกษา) เฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน (ระดับปฐมวัย) 
598 
169
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดทศึกษา สายสอน 
635 
170
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน และสายสนับสนุน  
612 
171
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งอาจารย์ 
756 
172
รับสมัครข้าราชการเพื่อรับโอนให้ตำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
616 

free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses