Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ลำดับ

หัวข้อข่าว

อ่าน

1
ประกาศ ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
147 
2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 
133 
3
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
128 
4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ตู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
111 
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผ ยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 
150 
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนว น ๑๑ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
131 
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสต ร์และการแพทย์ เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (Q-Trak IAQ Meter) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
131 
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผย แพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 
129 
9
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
140 
10
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อส่งลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ BTU ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
136 
11
ประกาศ ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประจำคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
128 
12
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อส่งลม ขนาดไม่น้อยกว่า 250,000 BTU ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธี e-bidding 
113 
13
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธี e-bidding 
125 
14
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก)) จำนวน ๑ คัน  
105 
15
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ตู้)) จำนวน ๑ คัน  
120 
16
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
116 
17
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
123 
18
ประกาศ ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
136 
19
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการ ประจำคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding 
130 
20
ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ด่วยวิธี e-bidding 
118 
21
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณอาคาร ๑๗ คณะครุศาสตร์ 
120 
22
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (บางรายการ) ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
157 
23
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (Q-Trak IAQ Meter) 
126 
24
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
137 
25
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
139 
26
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (Q-Trak IAQ Meter)ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
135 
27
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
143 
28
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
155 
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ ละการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
146 
30
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อตู้เลี้ยงควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
124 
31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
117 
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
126 
33
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
76 
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ํารอบอาคารศูนย์รวมประกาศข่าว และปรับปรุงพื้นบ่อน้ําอาคาร ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
80 
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานกันซึมกันสาด คสล.ฝ้าเพดาน อาคาร ๑๘ และอาคาร ๒๒ 
106 
36
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์ (บางรายการ) 
97 
37
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 
102 
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๖ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
100 
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ เครื่องวิเคราะห์สารด้วย เทคนิคอินฟราเรด (Infrared Spectrophotometer) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
74 
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคาร 31 โดยวิธีคัดเลือก 
78 
41
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
98 
42
ตารางแสดงวงเงิน งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ 
100 
43
งานงานซ่อมแซมถนนและกําแพงกันดินติดลําตะคลอง  
90 
44
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์น 
85 
45
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
105 
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
106 
47
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานกันซึมกันสาด คสล.ฝ้าเพดาน อาคาร 18 และอาคาร 22 
104 
48
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคารศูนย์รวมประกาศข่าวและปรับปรุงพื้นบ่อน้ำอาคาร 9 
104 
49
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 
100 
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
96 
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ ห้องน้ำ-ห้องส้วมประจำอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
101 
52
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จํานวน ๙ รายการ ประจําคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
75 
53
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์ 9 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
72 
54
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3รายการ ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
67 
55
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
85 
56
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
69 
57
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านอาคารสถานที่  
67 
58
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๖ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
74 
59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคอินฟราเรด (Infrared Spectrophotometer) 
73 
60
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคอินฟราเรด (Infrared Spectrophotometer) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
71 
61
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (บางรายการ) ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
72 
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
73 
63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์พล๊อตเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
75 
64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
63 
65
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 
77 
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานกันซึมกันสาด คสล.ฝ้าเพดาน อาคาร ๑๘ และอาคาร ๒๒ 
78 
67
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง (เป็นระยะเวลา ๓ ปี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.61 ถึงวันที่ 22 ก.พ.61 
72 
68
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
63 
69
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
66 
70
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
70 
71
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ) 
77 
72
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
75 
73
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
73 
74
ประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณอาคาร 17 คณะครุศาสตร์ 
75 
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๗ ชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 
66 
76
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณอาคาร ๑๗ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
81 
77
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรอง ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
63 
78
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
74 
79
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ ? ห้องส้วมประจำอาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
70 
80
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์อบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (คุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่ครบถ้วนฯ) 
60 
81
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร100ไร่( ขาดเอกสารรายการ ปร 4 ก) หมวดงานโครงสร้าง  
65 
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
63 
83
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานประกวดราคาจ้างก่อสรา้งบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
65 
84
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
70 
85
งานจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
100 
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสูง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
67 
87
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบที่1ฯ ) 
68 
88
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
69 
89
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
66 
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๙ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 
66 
91
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๗ ชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
66 
92
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสรา้ง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 17 ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
67 
93
ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา งานเจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำห้องส้วมประจำอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
74 
94
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน และห้องน้ำห้องส้วมฯประจำปี 2561) 
67 
95
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
66 
96
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งานจ้างปรับปรุงสำนักงานครุศาสตร์) 
69 
97
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
87 
98
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
70 
99
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
81 
100
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสูง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
82 
101
ตารางแสดงวงเงิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
76 
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 
68 
103
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 9 รายการ ประจำคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
77 
104
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
75 
105
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุแฟ้มเอกสารขนาด A4 
74 
106
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
73 
107
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
74 
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำรูปลอกเซรามิก Digital Ceramic Printer ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
78 
109
ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
78 
110
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดทำปกปริญญาบัตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
73 
111
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 
76 
112
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อคุณภาพสูง 
94 
113
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำรูปลอกเซรามิก Digital Ceramic Printer ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
72 
114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
88 
115
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
81 
116
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหอพักหญิง 
82 
117
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
68 
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้้าผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณูปโภค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
96 
119
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
75 
120
ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และร่างเอกสารเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding)  
72 
121
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
85 
122
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
81 
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันผู้บุกรุกเว็บไซต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
88 
124
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ของที่ระลึกงานพระราชทานปริญญาบัตร 
77 
125
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงอาคาร 11 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
85 
126
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกลและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
89 
127
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกลและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
92 
128
ประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณอาคาร 17 คณะครุศาสตร์ 
93 
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องบดวัตถุดิบ (Edge Runner Crusher) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
104 
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนทางการเกษตร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
92 
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ โปรตีน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
104 
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ ๘ ช่องสัญญาณ (Electromyography ๘ Channels) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 
76 
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
83 
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
88 
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
71 
136
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 
87 
137
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
71 
138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
91 
139
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันผู้บุกรุกเว็บไซต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
88 
140
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันผุ้บุกรุกเว็บไซต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
75 
141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
105 
142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
81 
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์และการแพทย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding)  
76 
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding)  
100 
145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
88 
146
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องบดวัตถุดิบ (Edge Runner Crusher) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
114 
147
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องบดวัตถุดิบ (Edge Runner Crusher) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
89 
148
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
93 
149
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ ๘ ช่องสัญญาณ (Electromyography ๘ Channels) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
88 
150
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
82 
151
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ 8 ช่องสัญญาณ (Electromyography 8 Channels) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
74 
152
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนทางการเกษตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
94 
153
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
93 
154
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แหล่งกักเก็บน้ำผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
100 
155
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิํธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
104 
156
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิํธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
79 
157
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
87 
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
76 
159
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
83 
160
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
89 
161
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
86 
162
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานกันซึมกันสาด คสล.ฝ้าเพดาน อาคาร 18 และอาคาร 22 
92 
163
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณูปโภค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
100 
164
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
88 
165
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
85 
166
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
98 
167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพล๊อตแบบและตัด (Plot and Cut) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
84 
168
ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography HPLC) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
99 
169
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์โรงงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
86 
170
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
83 
171
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
91 
172
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
97 
173
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
71 
174
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
80 
175
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
79 
176
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
85 
177
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
88 
178
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
98 
179
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
82 
180
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
79 
181
ประกาศเผยแพร่งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
91 
182
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
86 
183
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
66 
184
ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณปี 2561 
84 
185
ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2561 
76 
186
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
97 
187
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
81 
188
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
94 
189
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
72 
190
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ,ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
86 
191
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
114 
192
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
88 
193
ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณูปโภคต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
88 
194
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
93 
195
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
83 
196
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
87 
197
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับ-300A คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
90 
198
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.60 
96 
199
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.60 
75 
200
ตารางแสดงวงเงินชุดพล๊อตแบบและตัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
76 
201
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 7 ธ.ค.60 
108 
202
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
92 
203
รายการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและชั้นดาดฟ้า อาคาร 24 
87 
204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 17 และฝ้าเพดานอาคารคหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
116 
205
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
97 
206
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) 
100 
207
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
113 
208
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 
122 
209
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บางรายการ) 
101 
210
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 
146 
211
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
99 
212
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
97 
213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ห้องสำนักงานสภานักศึกษาและห้องประชุมเตรียมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
97 
214
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 
96 
215
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
101 
216
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
98 
217
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงปั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
98 
218
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
107 
219
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
94 
220
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
95 
221
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต 
112 
222
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนโคราช 
91 
223
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 17 และฝ้าเพดานอาคารคหกรรม 
98 
224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
99 
225
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ห้องสำนักงานสภานักศึกษาและห้องประชุมเตรียมงาน มหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
111 
226
ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และร่างเอกสารเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
98 
227
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR )และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
91 
228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารการศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
97 
229
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
130 
230
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
98 
231
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
115 
232
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
102 
233
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
94 
234
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารการศึกษา 
80 
235
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
97 
236
ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ห้องสำนักงานสภานักศึกษา และห้องประชุมเตรียมงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
97 
237
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างปรับปรุงห้องประชุมคุรุเวทย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
131 
238
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาอาคารฝึกอบรมประจำศูนย์วิจัย และฝึกอบรม ทางการเกษตร 100 ไร่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
96 
239
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ ประจำอาคาร 23 ยี่ห้อ HITACHI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
76 
240
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาอาคารฝึกอบรม ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร 100 ไร่ 
94 
241
ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงสำนักงานองค์การ บริหารนักศึกษา ห้องสำนักงานสภานักศึกษา และห้องประชุมเตรียมงาน 
89 
242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง  
98 
243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง 
87 
244
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
88 
245
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ 
99 
246
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตัั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
101 
247
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมจ้างเดินระบบสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
88 
248
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
121 
249
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 
106 
250
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
82 
251
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
134 
252
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแผ่นดิน) 
132 
253
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
104 
254
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑)งานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารกิจการนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
75 
255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
104 
256
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ  
190 
257
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
120 
258
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
80 
259
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมจ้างเดินระบบสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
103 
260
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ  
123 
261
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมจ้างเดินระบบสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
96 
262
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภวยในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Bidding) 
118 
263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสื่อความหมายและป้ายแหล่งท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
87 
264
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างจัดทำป้ายสื่อความหมายและป้ายแหล่งท่องเที่ยว 
92 
265
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ ไดโนพาร์คโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
99 
266
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฐานข้อมูล Gale จำนวน 49 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
91 
267
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดิโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
117 
268
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิแมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
90 
269
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ไดโนพาร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
92 
270
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฐานข้อมูล Gale จำนวน 49 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
85 
271
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างจัดทำนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
96 
272
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
102 
273
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรมโดยวิธีตกลงราคา 
152 
274
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 
112 
275
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
94 
276
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดิโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
132 
277
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
95 
278
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีตกลงราคา 
93 
279
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน 410 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 
88 
280
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
115 
281
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำต้นฉบับและภาพสีหนังสือ "ช้างโคราชดึกดำบรรพ์สู่ช้างสุรินทร์ปัจจุบัน" 
99 
282
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 53 รายการ 
116 
283
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 27 
111 
284
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย โดยวิธีตกลงราคา 
110 
285
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างสารวจศึกษาและจัดทาเอกสาร เรื่องความโดเด่นและแตกต่างทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติของอุทยานธรณีโคราชโดยวิธีตกลงราคา 
95 
286
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง:ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
94 
287
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 
93 
288
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
125 
289
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
114 
290
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
100 
291
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างทำและติดตั้งโครงเหล็กประกอบกระดูกจำลองช้างแมมมอธ โดยวิธีตกลงราคา 
87 
292
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ 
87 
293
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุ 27 รายการ 
92 
294
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ  
138 
295
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีตกลงราคา  
85 
296
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา 
98 
297
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
115 
298
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำ ความสะอาดอาคารหอพักหญิง  
104 
299
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม 
110 
300
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 53 รายการ  
154 
301
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 27 
133 
302
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 27 
108 
303
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถมที่และปรับแต่งบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
116 
304
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ 
106 
305
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 "โคราชจีโอพาร์คสู่ยูเนสโก" โดยวิธีตกลงราคา 
102 
306
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
103 
307
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำแผนบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อรับการตรวจประเมินอุทยานธรณีโคราชโดยยูเนสโก โดยวิธีตกลงราคา 
97 
308
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
109 
309
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
96 
310
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภวยในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Bidding) 
127 
311
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร โดยวิธีตกลงราคา) 
96 
312
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อุทยานธรณีโคราช โดยวิธีตกลงราคา 
90 
313
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างสำรวจศึกษาและจัดทำหนังสือ เรื่อง พืชพรรณและเห็ดราธรรมชาติในอุทยานธรณีโคราช โดยวิธีตกลงราคา 
100 
314
ประกาศผลการสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
91 
315
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ 
84 
316
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างสำรวจศึกษาและจัดทำหนังสือ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นในอุทยานธรณีโคราช โดยวิธีตกลงราคา 
85 
317
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีโคราช โดยวิธีตกลงราคา 
91 
318
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดจ้างตัดเสื้อยืดโปโล พร้อมปัก 2 จุด 
97 
319
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักหญิง 
93 
320
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักหญิง 
101 
321
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
108 
322
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
113 
323
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างจัดทำรูปจำลองโขลงช้างดึกดำบรรพ์ 
99 
324
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างปรับปรุงโถงหน้าบันได และบันไดศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว โดยวิธีตกลงราคา 
79 
325
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดิโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
103 
326
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดิโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราครอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
72 
327
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสำรวจศึกษาและจัดทำหนังสือ เรื่อง สัตว์ป่าในอุทยานธรณีโคราช 
53 
328
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างขุดเคลื่อนย้ายไม้กลายเห็นหินฯ อนุรักษ์และทำแบบหล่อรูปหล่อคอนกรีต  
76 
329
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถมที่และปรับแต่งบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
89 
330
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถมที่และปรับแต่งบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
79 
331
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ลงร่างครั้งที่ 2) 
74 
332
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
73 
333
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำแผนจัดการและปฏิบัติการในฐานการเรียนรู้ของอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ โดยวิธีตกลงราคา 
82 
334
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 
67 
335
ประกาศสอบราคาซื้้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries 
71 
336
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries 
78 
337
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารความเร็วสูง  
70 
338
ประกาศผลการสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารความเร็วสูง 
90 
339
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างกั้นห้องและทำพื้นห้อง - เพดานของอาคารศาลาไม้กลายเป็นหินฯ โดยวิะีตกลงราคา 
75 
340
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีตกลงราคา 
73 
341
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา 
77 
342
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำกระดานไวท์บอร์ดและก่อสร้างพื้นเวที ชั้น 2 อาคาร 36 โดยวิธีตกลงราคา 
72 
343
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงโถงทางเดิน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีตกลงราคา 
76 
344
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างวาดภาพสีรูปสัตว์/และหรือสภาพแวดล้อมบรรพกาลบริเวณแหล่งท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีตกลงราคา 
68 
345
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
62 
346
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 
66 
347
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องเรียนรู้ศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยวิะีตกลงราคา 
68 
348
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมผนังกระจกโถงบันไดและหลังคาโครงสร้างเหล็กด้านข้างอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีตกลงราคา 
57 
349
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งป้ายถวายความจงรักภักดี โดยวิธีตกลงราคา 
65 
350
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา 
63 
351
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาบริการด้านวิชาการออกแบบอาคารหอพักนักศึกษา โดยวิธีตกลง 
76 
352
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาบริการด้านวิชาการออกแบบอาคารที่จอดรถ โดยวิธีตกลง 
68 
353
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
71 
354
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
146 
355
วิธี e-bidding 
83 
356
ชื่อผู้ทิ้งงาน 
132 
357
ชื่อผู้ซื้อซอง 
148 
358
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
79 
359
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
69 
360
ประกาศสอบราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
84 
361
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
70 
362
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างทำวิดีทัศน์อุทยานธรณีโคราช 2 ภาษา 
90 
363
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 
73 
364
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 
62 
365
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
85 
366
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) ปรับปรุงห้องสำนักงานพัสดุ และห้องเปิดซอง โดยวิธีตกลงราคา 
79 
367
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา 
88 
368
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
76 
369
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
126 
370
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
76 
371
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
73 
372
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซ่อมกลไกความเคลื่อนไหวและระบบเสียงของหุ่นจำลองไดโนเสาร์ขนาดใหญ่กลางสระน้ำพร้อมซื้อครุภัณฑ์ประกอบ 
87 
373
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
105 
374
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์  
75 
375
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
80 
376
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
99 
377
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยวงรอบนำเที่ยว แหล่งเรียนรู้ในอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ 
102 
378
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 540 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
112 
379
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต 
106 
380
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
105 
381
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยวงรอบนำเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ 
94 
382
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
87 
383
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
80 
384
ประกาศผลการสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume Agreement 
74 
385
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  
123 
386
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
95 
387
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft License Agreement  
67 
388
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
176 
389
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
85 
390
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยวงรอบนำเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ 
96 
391
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยวงรอบนำเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ 
76 
392
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
92 
393
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
79 
394
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบุคลากรศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
85 
395
ประกาศผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) 
80 
396
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
103 
397
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
71 
398
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างก่อสรา้งบ้านพักบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
77 
399
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์lสำนักงาน 
75 
400
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก 
65 
401
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุุ 
70 
402
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
75 
403
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
78 
404
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 540 เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
95 
405
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) โดยวิธีตกลงราคา 
77 
406
สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
89 
407
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement  
90 
408
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 
86 
409
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
85 
410
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) จ้างซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร 11 
88 
411
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์  
95 
412
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ 
76 
413
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุกรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุุกรุก (Firewall) 
100 
414
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall)  
76 
415
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) จ้างปรับปรุงราวกันตกโถงบันไดอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
75 
416
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างรื้อถอนบ้านพักราชการเลขที่ 490 502 และ 542 โดยวิธีตกลงราคา 
75 
417
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 540 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
98 
418
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 540 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
89 
419
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
84 
420
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
78 
421
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
99 
422
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
90 
423
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
107 
424
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
92 
425
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ 
74 
426
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างตัดเสื้อโปโลสีดำ โดยวิธีตกลงราคา 
88 
427
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
98 
428
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลและโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty โดยวิธีพิเศษ 
80 
429
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  
102 
430
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
100 
431
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
89 
432
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
94 
433
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
124 
434
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
107 
435
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักหญิง 
86 
436
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์และการแพทย์ 
82 
437
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
106 
438
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
95 
439
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 
77 
440
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
81 
441
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยวิธีตกลงราคา 
96 
442
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน โดนวิธีตกลงราคา 
81 
443
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดย 
95 
444
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ  
139 
445
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
107 
446
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
97 
447
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูสู่อีสาน อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
109 
448
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูอีสานอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
96 
449
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีประกวดราคา 
78 
450
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อวัสดุอื่นๆ 
78 
451
ประกาศผลการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
92 
452
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ eฺ bidding 
95 
453
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
90 
454
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 33 รายการ 
101 
455
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 
91 
456
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูสู่อีสาน อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
111 
457
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูสู่อีสาน อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
93 
458
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
107 
459
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
96 
460
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
99 
461
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสารอาคารหอพักนักศึกษาหญิง โดยวิธีพิเศษ 
94 
462
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
95 
463
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
128 
464
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ 
113 
465
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานเชื่อมระบบสำรองเซิร์ฟเวอร์กับเครื่องปั่นไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา 
86 
466
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
124 
467
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
94 
468
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
111 
469
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
94 
470
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 33 รายการ  
146 
471
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา 
93 
472
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
98 
473
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
86 
474
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานประจำอาคาร 36 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
103 
475
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
91 
476
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
88 
477
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
115 
478
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
94 
479
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
83 
480
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำรวจโดยวิธีตกลงราคา 
96 
481
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา 
90 
482
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
99 
483
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
94 
484
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 526 เลขที่ 538 เลขที่ 554 จำนวน 3 หลัง และอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 อาคาร 
92 
485
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
97 
486
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยกรณีพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
106 
487
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
116 
488
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
116 
489
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
98 
490
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
124 
491
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
108 
492
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคาร 36 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
136 
493
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
136 
494
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
107 
495
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
91 
496
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
102 
497
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์  
101 
498
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
105 
499
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม  
98 
500
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง 
89 
501
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ เนื้อนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
112 
502
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
88 
503
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
102 
504
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
106 
505
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เนื้อสัตว์ เนื้อนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
117 
506
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
117 
507
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
101 
508
ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 526 เลขที่ 538 เลขที่ 554 จำนวน 3 หลัง และอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 อาคาร 
141 
509
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
112 
510
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
92 
511
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
97 
512
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
91 
513
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
104 
514
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคาร 36 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
106 
515
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคาร 36 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
103 
516
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา 
87 
517
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา 
93 
518
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 
138 
519
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 
92 
520
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
126 
521
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)  
88 
522
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
102 
523
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีตกลงราคา 
98 
524
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์โดยวิธีตกลงราคา 
100 
525
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
104 
526
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
104 
527
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
81 
528
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
123 
529
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
88 
530
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
115 
531
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง (1) งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)  
105 
532
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
104 
533
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
115 
534
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
123 
535
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ เนื้อนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
102 
536
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ เนื้อนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
86 
537
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
116 
538
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
98 
539
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)  
103 
540
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
98 
541
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
98 
542
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
111 
543
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
113 
544
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
110 
545
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
83 
546
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องและอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
98 
547
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราชฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
96 
548
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 29 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
106 
549
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
85 
550
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
83 
551
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
106 
552
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
124 
553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ 
93 
554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องและอาคาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
92 
555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 29 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
95 
556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารยุพราชเบญจมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
96 
557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
95 
558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายสกรีน  
97 
559
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
108 
560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
102 
561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
105 
562
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
94 
563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
98 
564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนสาธิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
86 
565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หอพักนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
95 
566
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ 
102 
567
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
87 
568
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
101 
569
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
109 
570
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานเดินสายไฟเบอร์ไปอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
90 
571
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
147 
572
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื 
105 
573
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
102 
574
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
121 
575
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
112 
576
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
97 
577
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
137 
578
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
108 
579
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกงราคา 
90 
580
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
95 
581
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
107 
582
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
93 
583
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
93 
584
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
111 
585
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา 
92 
586
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างปรับปรุงห้องสานักงานคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา 
102 
587
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
100 
588
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
106 
589
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างปรับปรุงห้องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
86 
590
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
104 
591
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
90 
592
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องและอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
111 
593
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องและศูนย์การศึกษาพิเศษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
108 
594
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราชเบญจมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
107 
595
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราชเบญจมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
102 
596
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 29 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
98 
597
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 29 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
101 
598
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
84 
599
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
132 
600
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
106 
601
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
92 
602
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
94 
603
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
102 
604
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
105 
605
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
116 
606
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
101 
607
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1)จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
91 
608
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
98 
609
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน 
95 
610
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
148 
611
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
122 
612
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
94 
613
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
106 
614
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
86 
615
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
87 
616
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
136 
617
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
113 
618
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1)' งานจ้าง ปรับปรุงห้องส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
88 
619
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำหลังคาอาคารหอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
85 
620
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารศิลปะ ตึก 26 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
82 
621
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนรู้เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 5 สถานี โดยวิธีตกลงราคา 
85 
622
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเติมตกแต่งภายในระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
117 
623
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
90 
624
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
91 
625
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
100 
626
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
115 
627
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
98 
628
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธ๊ตกลงราคา 
84 
629
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
109 
630
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
92 
631
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
93 
632
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
93 
633
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างกระดานอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน 
81 
634
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
108 
635
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
99 
636
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข  
88 
637
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
135 
638
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
124 
639
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีตกลงราคา 
94 
640
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
119 
641
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
104 
642
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
105 
643
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
102 
644
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
88 
645
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงือนไข  
96 
646
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงือนไข  
98 
647
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงือนไข  
92 
648
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างดำเนินการผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบในการสอบแข่งขัน อบจ.ชัยภูมิ 
90 
649
ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างรถขนส่งเอกสาร 
86 
650
ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
109 
651
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ใบปรานสคริปและใบปริญญาบัตร 
91 
652
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
115 
653
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
87 
654
๖ษณษ.ฉศโ.ซ.ฌ.ฺฯ 
104 
655
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
111 
656
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
99 
657
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
89 
658
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
96 
659
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
76 
660
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
111 
661
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
88 
662
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงพื้นผิวปูนขัดมันเดิมเคลือบด้วยน้้ายาใส (อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
104 
663
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
108 
664
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
108 
665
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
109 
666
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์และครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
104 
667
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจแบบมี เงื่อนไข  
101 
668
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการ) จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์โดยสาร  
96 
669
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
127 
670
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
114 
671
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา 
89 
672
ประกวดราคาจ้างต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบมีเงื่อนไข 
128 
673
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding แบบมีเงื่อนไข 
93 
674
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
102 
675
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
110 
676
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
84 
677
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
111 
678
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
99 
679
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
110 
680
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
98 
681
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
82 
682
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding แบบมีเงื่อนไข 
111 
683
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
100 
684
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
161 
685
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
121 
686
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
113 
687
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
127 
688
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
100 
689
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
166 
690
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
106 
691
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน 
99 
692
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
115 
693
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
103 
694
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา 
97 
695
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
129 
696
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
120 
697
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 
104 
698
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
128 
699
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
92 
700
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาเพิ่มเติม โดยวิธีกรณีพิเศษ 
95 
701
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
100 
702
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
104 
703
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
112 
704
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
98 
705
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Book) โดยวิธีตกลงราคา 
105 
706
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ 
118 
707
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
105 
708
ประกาศสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
116 
709
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
95 
710
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีตกลงราคา 
103 
711
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  
99 
712
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำหอพักหญิง 
89 
713
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความ สะอาดประจำหอพักหญิง  
93 
714
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำสถานที่จอดรถบริเวณชั้นล่างอาคาร 35 (หอประชุมใหม่) โดยวิธีตกลงราคา 
114 
715
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) 
114 
716
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ  
167 
717
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำหอพักหญิง เป็นระยะเวลา เป็นเวลา 1 ปี  
99 
718
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร โดยวิธีตกลงราคา 
98 
719
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อเครื่องทำบัตรเจ้าหน้าของรัฐ โดยวิธีตกลงราคา 
105 
720
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอาคารโรงมวยชั่วคราว โดยวิธีตกลงราคา 
106 
721
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
116 
722
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงย้ายระบบท่อเมนน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีตกลงราคา 
120 
723
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงถนนชั่วคราวสาย 3 โดยวิธีตกลงราคา 
125 
724
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
122 
725
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแลราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างทำปกสาหรับใส่ใบปริญญาบัตร โดยวิธีตกลงราคา 
102 
726
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ อาคาร 31  
119 
727
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 369 เครื่อง (เป็นระยะเวลา 3 ปี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)  
113 
728
ประกาศผลการสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement โดยวิธีสอบราคา 
114 
729
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
104 
730
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
113 
731
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
112 
732
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
116 
733
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
107 
734
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
97 
735
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ 
108 
736
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
93 
737
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรรายชื่อบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558 โดยวิธีตกลงราคา 
92 
738
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) 
88 
739
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
89 
740
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558 
93 
741
ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิโปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
108 
742
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อลิขสิทธิโปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
88 
743
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
100 
744
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานปรับปรุงชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
109 
745
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 13 รายการ 
122 
746
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 369 เครื่อง 
94 
747
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ  
146 
748
ประกาศสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
120 
749
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง  
102 
750
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา ๓ ปี) จำนวน ๓๖๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
112 
751
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกลงราคา 
92 
752
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 369 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
126 
753
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3ปี) จำนวน 369 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
90 
754
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟท์โดยวิธีตกลงราคา 
99 
755
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
93 
756
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
110 
757
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 
90 
758
ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคางานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 369 เครื่อง (e - Bidding) 
118 
759
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 13 รายการ 
139 
760
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
90 
761
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างขยายเขตปักเสาลากสายไฟแรงต่ำ - แรงสูงภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีตกลงราคา 
92 
762
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างพิมพ์หนังสือโครงการตำราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
85 
763
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 
100 
764
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
117 
765
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
123 
766
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนาม ฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
156 
767
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง 
100 
768
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 13 รายการ 
92 
769
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อม ติดตั้ง 
83 
770
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการโดยวิธีตกลงราคา 
76 
771
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำหอพักหญิง เป็นระยะเวลา เป็นเวลา 1 ปี  
87 
772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
100 
773
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
149 
774
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 13 รายการ  
118 
775
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง 
121 
776
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง 
87 
777
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e - Bidding) 
191 
778
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
117 
779
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
141 
780
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
88 
781
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความ สะอาดอาคารต่างๆ และทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
103 
782
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
112 
783
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
95 
784
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
125 
785
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
99 
786
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
128 
787
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบับัติการชั่วคราว คณะเทตโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
122 
788
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาาจ้างก่ออาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
86 
789
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีตกลงราคา 
81 
790
ประกาศยกเลิกปงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) 
89 
791
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
139 
792
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
90 
793
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดจ้างการบำรุงรักษาฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ระยะเวลา 1 ปี  
78 
794
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e -Bidding 
91 
795
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
138 
796
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
119 
797
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา 
90 
798
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
119 
799
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภั้ณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีตกลงราคา 
86 
800
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
126 
801
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
79 
802
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
105 
803
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
71 
804
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
78 
805
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ 
91 
806
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่าง ๆ  
74 
807
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายใน อาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
82 
808
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
83 
809
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ 
83 
810
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
108 
811
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างรื้อถอนอาคาร12 อาคาร6A 6B 6C อาคาร19 อาคาร20 ศูนย์แพทย์ชุมชน9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
81 
812
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีตกลงราคา 
88 
813
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์โรงงาน,ครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกลงราคา  
101 
814
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
93 
815
แบบรูปรายการ รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
83 
816
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
81 
817
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
154 
818
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding 
87 
819
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
78 
820
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑)งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
85 
821
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
106 
822
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์เครื่องย่อยหินโดยวิธีตกลงราคา 
74 
823
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
96 
824
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
103 
825
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
79 
826
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
84 
827
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ  
105 
828
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกลงราคา 
76 
829
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการ) ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 
78 
830
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน 
88 
831
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
88 
832
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
98 
833
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
99 
834
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
78 
835
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน  
78 
836
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานเช่าเครื่องเสียงสำหรับงานกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ขุนศักรินทร์เกมส์" โดยวิธีตกลงราคา 
82 
837
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
96 
838
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
78 
839
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างจัดทำตุํกตาช้างขุนศึก 
84 
840
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำหนังสือเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีตกลงราคา 
74 
841
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างสนามเปตอง โดยวิธีตกลงราคา 
75 
842
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
79 
843
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อเสื้อวอร์ม จำนวน 650 ตัว โดยวิธีตกลงราคา 
88 
844
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
77 
845
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อสายคล้องคอ ID CARD จำนวน 5,600 เส้น โดยวิธีตกลงราคา 
88 
846
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีกรณีพิเศษ 
84 
847
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีกรณีพิเศษ 
73 
848
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
91 
849
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
104 
850
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
79 
851
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
90 
852
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
89 
853
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
75 
854
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
75 
855
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประ งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
73 
856
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
84 
857
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
93 
858
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์การศึกษา 
88 
859
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
112 
860
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
98 
861
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนสาธิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
85 
862
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
84 
863
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
73 
864
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
86 
865
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดศาลาพิธี, สนามเทนนิส, อาคารโรงยิม, อัฒจรรย์ 2 หลัง, สนามเปตอง, สนามตะกร้อ, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ, กระถางคบเพลิง, เสาธง, สนามวอลเล่ย์บอล และสนามบาสเกตบอล 
96 
866
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
91 
867
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีตกลงราคา 
93 
868
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์โรงงานโดยวิธีตกลงราคา 
74 
869
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคาร 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
86 
870
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
106 
871
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
87 
872
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
88 
873
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างพิมพ์ข้อสอบฯ) 
87 
874
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
83 
875
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถด้านข้างอาคาร 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
83 
876
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงต่อเติมสโมสรบุคลากรโดยวิธีตกลงราคา 
68 
877
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างรถอีแต๋นชนิดดั้ม ขนาด 4 ล้อ 
79 
878
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงแผงประดับหน้าอาคาร 29 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
74 
879
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างซ่อมแซมป้ายโครงสร้างเหล็กหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
72 
880
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกิจการนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
87 
881
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงศาลากลางน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
77 
882
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการเซรามิกบริเวณชั้นล่าง อาคาร 31 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
82 
883
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
84 
884
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
88 
885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
84 
886
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
78 
887
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
83 
888
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
76 
889
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
92 
890
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างระบบถังประปาเหล็กและระบบกรองน้ำ 
79 
891
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแทพย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบตกลงราคา 
85 
892
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
83 
893
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานเช่าห้องจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติไดโนเสาร์เอเชียโดยวิธีตกลงราคา 
75 
894
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
74 
895
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม อาคาร 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
82 
896
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
77 
897
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
83 
898
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
81 
899
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบตกลงราคา 
89 
900
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบตกลงราคา 
84 
901
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
94 
902
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
84 
903
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
102 
904
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
89 
905
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องและอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตโดยวิธีตกลงราคา 
91 
906
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีตกลงราคา 
85 
907
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
82 
908
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
77 
909
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องคลังตัวอย่างและฐานข้อมูลเรณูวิทยาในอาคารวิจัย 2 โดยวิธีตกลงราคา 
81 
910
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างศาลาไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรทางธรณีวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา 
81 
911
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 
73 
912
ประมูลราคาขายทอดตลาดศาลาพิธี, สนามเทนนิส, อาคารโรงยิม, อัฒจรรย์ 2 หลัง, สนามเปตอง, สนามตะกร้อ, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ, กระถางคบเพลิง, เสาธง, สนามวอลเล่ย์บอล และสนามบาสเกตบอล 
97 
913
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) 
73 
914
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไขสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข  
88 
915
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
96 
916
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
108 
917
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
151 
918
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
95 
919
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
84 
920
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
92 
921
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม 
94 
922
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์แบบมีเงื่อนไข  
90 
923
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
87 
924
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
83 
925
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
83 
926
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
102 
927
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
91 
928
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
82 
929
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
84 
930
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
100 
931
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
93 
932
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
88 
933
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
78 
934
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะเทคโนโลยี RFID ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีเงื่อนไข 
89 
935
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม 
87 
936
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม 
85 
937
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
79 
938
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
77 
939
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
89 
940
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 554 จำนวน 1 หลัง 
96 
941
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
93 
942
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 8 ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 พร้อมกระดาษคำตอบ โดยวิธีพิเศษ 
88 
943
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
102 
944
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
103 
945
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
98 
946
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
88 
947
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
97 
948
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
82 
949
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดอาคาร 6A, อาคาร 6B, อาคาร 6C, อาคาร 12, อาคาร 19, อาคาร 20 และอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน 9 จำนวน 7 หลัง 
100 
950
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
83 
951
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่แบบมีเงื่อนไข 
87 
952
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่แบบมีเงื่อนไข 
106 
953
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
99 
954
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
87 
955
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
87 
956
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ประจำอาคารพร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
91 
957
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์ประจำอาคารพร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
86 
958
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
106 
959
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
96 
960
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
107 
961
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
98 
962
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
95 
963
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน แบบมีเงื่อนไข 
76 
964
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
83 
965
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
89 
966
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
79 
967
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีเงื่อนไข  
119 
968
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
110 
969
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
85 
970
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
97 
971
ประกาศผลการสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการแบบมีเงื่อนไข 
123 
972
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
137 
973
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
85 
974
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีตกลงราคา 
87 
975
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะเทคโนโลยี RFID ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีเงื่อนไข 
146 
976
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
108 
977
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 554 จำนวน 1 หลัง 
136 
978
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
101 
979
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22  
105 
980
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22  
80 
981
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอะไหล่ลิหต์โดยสารประจำอาคารพร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์ประจำอาคาร 
87 
982
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคาร 6A, อาคาร 6B, อาคาร 6C, อาคาร 12, อาคาร 19, อาคาร 20 และอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน 9 จำนวน 7 หลัง 
115 
983
สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ประจำอาคาร พร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
83 
984
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
97 
985
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
101 
986
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
96 
987
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
71 
988
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
78 
989
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงแนวรั้วระดับปฐมวัย งานติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียน งานติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษาสูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แบบมีเงื่อนไข 
83 
990
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
73 
991
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
94 
992
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
79 
993
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
85 
994
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
87 
995
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
79 
996
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
104 
997
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข  
84 
998
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
86 
999
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
84 
1000
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
81 
1001
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
83 
1002
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วระดับปฐมวัย งานติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียน งานติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษาสูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิต  
91 
1003
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สือการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน (IPad Air) โดยวิธีพิเศษ 
91 
1004
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม 10.21 
92 
1005
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
87 
1006
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
89 
1007
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม 10.21 
97 
1008
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
98 
1009
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
95 
1010
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ 
87 
1011
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ประจำอาคารพร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
87 
1012
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการแบบมีเงื่อนไข 
107 
1013
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการแบบมีเงื่อนไข 
94 
1014
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
129 
1015
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
93 
1016
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักคอมพิวเตอร์  
108 
1017
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
106 
1018
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
132 
1019
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
109 
1020
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
96 
1021
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
140 
1022
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
96 
1023
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
93 
1024
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
95 
1025
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
97 
1026
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
123 
1027
ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
110 
1028
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
104 
1029
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
115 
1030
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
98 
1031
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
103 
1032
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
105 
1033
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
90 
1034
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
82 
1035
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
90 
1036
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
95 
1037
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
87 
1038
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
80 
1039
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
89 
1040
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
94 
1041
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
84 
1042
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
86 
1043
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
105 
1044
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานปรับปรุงลานวัฒนธรรมและจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ… 
93 
1045
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานธรรมวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
91 
1046
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
83 
1047
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
91 
1048
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งาน ปรับแนวรั้วระดับปฐมวัย ติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียนสาธิต ติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษาสูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
104 
1049
สอบราคาจ้างปรับปรุงแนวรั้วระดับปฐมวัย งานติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียน งานติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษาสูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
92 
1050
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
93 
1051
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม 10.21 
87 
1052
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
93 
1053
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
92 
1054
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
119 
1055
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม 10.21 
96 
1056
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
91 
1057
ยกเลิกประกาศ งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
80 
1058
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
88 
1059
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
87 
1060
สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ประจำอาคาร พร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร  
101 
1061
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 9,24 และ 32 พร้อมจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาลิฟต์ โดยสารประจำอาคาร 
96 
1062
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
96 
1063
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
99 
1064
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ 
107 
1065
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต 
91 
1066
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีมิใช่งานจ้างก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีพิเศษ 
88 
1067
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบสำรองสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
107 
1068
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
98 
1069
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
84 
1070
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล  
112 
1071
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารประจำอาคาร 
80 
1072
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 554 จำนวน 1 หลัง 
79 
1073
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร  
75 
1074
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนสุขศึกษาและพยาบาล  
83 
1075
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าระบบสำรองสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
93 
1076
ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 554 จำนวน 1 หลัง 
106 
1077
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุง - ต่อเติมห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 โรงเรียนสาธิต โดยวิธีพิเศษ 
108 
1078
ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรือ อาคารจัดแสดง ประจำพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  
92 
1079
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง 
97 
1080
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างงานจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง  
78 
1081
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
108 
1082
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
89 
1083
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
93 
1084
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
68 
1085
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ 
92 
1086
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างออกแบบสนามฟุตบอลโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
95 
1087
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างออกแบบสนามฟุตบอลโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
73 
1088
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงนิทรรศการไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้และภูมิทัศน์โดยวิธีพิเศษ 
61 
1089
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานบริการวิชาการจ้างที่ปรึกษาออกแบบต่อเติมตกแต่งภายใน งานระบบเสียง และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมโดยวิธีตกลง 
94 
1090
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าทน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
69 
1091
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
84 
1092
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
75 
1093
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ  
82 
1094
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต  
76 
1095
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
79 
1096
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าระบบสำรองสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
104 
1097
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าระบบสำรองสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
81 
1098
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับโปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
75 
1099
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างออกแบบสนามฟุตบอลโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
90 
1100
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
130 
1101
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
92 
1102
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ  
113 
1103
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
92 
1104
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
96 
1105
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
105 
1106
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
92 
1107
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำหอพักหญิง เป็นระยะเวลา เป็นเวลา 1 ปี  
84 
1108
สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
98 
1109
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษ  
118 
1110
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
114 
1111
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
164 
1112
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
108 
1113
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
135 
1114
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
109 
1115
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนสำหรับโปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
123 
1116
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
127 
1117
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
148 
1118
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (๑) งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
128 
1119
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
151 
1120
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
103 
1121
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
101 
1122
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
115 
1123
ประกาศผลผู้ชนะงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
102 
1124
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
106 
1125
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
119 
1126
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัะณฑ์คอมพิวเตอร์ 
98 
1127
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
87 
1128
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
91 
1129
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
103 
1130
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
105 
1131
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
110 
1132
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน จ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปี 2558 
122 
1133
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
115 
1134
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
117 
1135
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
116 
1136
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพบาบาล 
125 
1137
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
114 
1138
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบเพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล  
110 
1139
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบสนามฟุตบอลโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
107 
1140
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่ 
90 
1141
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับโปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
119 
1142
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (๑) งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับโปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแทพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
97 
1143
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
98 
1144
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
120 
1145
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
112 
1146
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
83 
1147
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
82 
1148
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
101 
1149
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
134 
1150
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ … 
77 
1151
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
75 
1152
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
102 
1153
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
99 
1154
ประกาศผลผู้ชนะงานสอบราคาจ้างจัดทำปกใส่ใบปริญญาบัตร 
100 
1155
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
110 
1156
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา 
80 
1157
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 
99 
1158
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
100 
1159
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
108 
1160
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
149 
1161
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
96 
1162
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
133 
1163
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
132 
1164
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e -Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
111 
1165
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
133 
1166
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
118 
1167
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
145 
1168
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
147 
1169
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
132 
1170
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 566 จำนวน 1 หลัง 
143 
1171
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
132 
1172
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
136 
1173
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
112 
1174
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
157 
1175
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร 
120 
1176
ประกาศประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์8]bdgrnjvvjkoikp]tgvu 
153 
1177
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
156 
1178
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนการสอนสำหรับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 
142 
1179
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนการสอนสำหรับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  
136 
1180
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
162 
1181
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
138 
1182
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
166 
1183
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์  
151 
1184
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
164 
1185
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร  
153 
1186
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
160 
1187
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
146 
1188
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
148 
1189
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
149 
1190
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
133 
1191
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
161 
1192
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
149 
1193
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
154 
1194
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
143 
1195
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ – ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
173 
1196
สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
184 
1197
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
197 
1198
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
173 
1199
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
186 
1200
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
156 
1201
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ประจำอาคาร 27 โดยวิธีพิเศษ 
164 
1202
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
182 
1203
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
190 
1204
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตเงาน (TOR)และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
184 
1205
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e -Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
180 
1206
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
178 
1207
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน กรีตบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – พิพิธภัณฑ์-บ้านพัก สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน 
191 
1208
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ 
166 
1209
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดอาคาร จำนวน 7 หลัง 
195 
1210
ประกาศผลผู้ชนะ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร 
199 
1211
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
173 
1212
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
202 
1213
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอนิกส์ 
187 
1214
ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 566 จำนวน 1 หลัง 
221 
1215
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
203 
1216
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
181 
1217
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร 
163 
1218
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร 
181 
1219
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
161 
1220
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
167 
1221
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร 
179 
1222
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
174 
1223
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
163 
1224
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
165 
1225
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
160 
1226
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
187 
1227
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
159 
1228
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
173 
1229
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก(Firewall)  
175 
1230
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) 
154 
1231
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและปรับปรุงห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
188 
1232
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและปรับปรุงห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
172 
1233
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
174 
1234
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์และนาฏศิลป์ 
174 
1235
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
191 
1236
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
175 
1237
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
397 
1238
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
367 
1239
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
365 
1240
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
393 
1241
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
363 
1242
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
362 
1243
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ฉบับซื้อขาดฐานข้อมูล ig Publishing (iGLibrary) Pick & Choose โดยวิธีพิเศษ 
369 
1244
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนห้องน้ำ - ห้องส้วม เป็นระยะเวลา 1เดือน โดยวิธีพิเศษ 
337 
1245
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
407 
1246
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน  
404 
1247
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
383 
1248
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร 
424 
1249
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร 
423 
1250
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
448 
1251
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
385 
1252
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
430 
1253
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
429 
1254
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
397 
1255
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
430 
1256
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ 
398 
1257
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ และห้องน้ำ – ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
320 
1258
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
337 
1259
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
354 
1260
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
319 
1261
ประกาศผลผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
323 
1262
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ  
345 
1263
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) เป็นระยะเวลา 2 ปี 
296 
1264
ประกาศสอบราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฯ 
362 
1265
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
292 
1266
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก เป็นระยะเวลา 2 ปี 
312 
1267
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
304 
1268
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
318 
1269
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
294 
1270
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - พิพิธภัณฑ์ - บ้านพัก สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
320 
1271
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
342 
1272
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
299 
1273
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ  
303 
1274
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
319 
1275
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
312 
1276
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีพิเศษ 
291 
1277
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
359 
1278
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
340 
1279
สอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
328 
1280
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ที่มิใช่งานก่อสร้าง 
318 
1281
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ 
479 
1282
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา : โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
410 
1283
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีกสนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
427 
1284
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
452 
1285
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
410 
1286
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
416 
1287
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
476 
1288
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
435 
1289
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาแบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
406 
1290
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
533 
1291
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม 
451 
1292
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
456 
1293
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
444 
1294
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  
409 
1295
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
443 
1296
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
471 
1297
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  
447 
1298
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
432 
1299
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
439 
1300
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
411 
1301
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
369 
1302
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
389 
1303
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
406 
1304
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
395 
1305
ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคา 
349 
1306
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
416 
1307
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
415 
1308
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
365 
1309
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
406 
1310
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
390 
1311
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
407 
1312
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
416 
1313
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
394 
1314
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
384 
1315
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชื่อโครงการ : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน 
395 
1316
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน  
437 
1317
โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – พิพิธภัณฑ์-บ้านพัก 
403 
1318
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง (๑)ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - พิพิธภัณฑ์ - บ้านพัก สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
412 
1319
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
395 
1320
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเดิมห้องปฏิบัติการงานช่างพื้นฐานและปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเก็บครุภัณฑ์ 
509 
1321
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
423 
1322
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการงานช่างพื้นฐาน และปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเก็บครุภัณฑ์ 
476 
1323
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
433 
1324
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
411 
1325
ประมูลราคาขายทอดตลาด อาคาร 6A, อาคาร 6B, อาคาร 6C, อาคาร12, อาคาร 19, อาคาร 20  
503 
1326
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
427 
1327
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
435 
1328
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
408 
1329
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
432 
1330
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
394 
1331
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
403 
1332
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีพิเศษ แบบมีเงื่อนไข  
421 
1333
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 
395 
1334
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีพิเศษ แบบมีเงื่อนไข  
374 
1335
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีพิเศษ  
418 
1336
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
413 
1337
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
394 
1338
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
380 
1339
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agrccment 
415 
1340
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
350 
1341
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
424 
1342
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
339 
1343
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
420 
1344
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์แบบมีเงื่อนไข 
385 
1345
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
409 
1346
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
385 
1347
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
375 
1348
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์แบบมีเงือนไข 
385 
1349
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
402 
1350
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบมีเงื่อนไข 
407 
1351
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
382 
1352
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
369 
1353
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
371 
1354
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
399 
1355
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
375 
1356
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
387 
1357
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
425 
1358
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
366 
1359
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
377 
1360
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
374 
1361
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
387 
1362
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการแบบมีเงื่อนไข 
357 
1363
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แบบมีเงื่อนไข 
364 
1364
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศแบบมีเงื่อนไข 
383 
1365
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศแบบมีเงื่อนไข 
350 
1366
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนคณะครุสาสตร์ 
409 
1367
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง_ก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 
373 
1368
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
396 
1369
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
324 
1370
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
375 
1371
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
400 
1372
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
399 
1373
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
406 
1374
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
384 
1375
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
409 
1376
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
378 
1377
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
399 
1378
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
515 
1379
ยกเลิกประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
539 
1380
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
511 
1381
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
521 
1382
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว 
578 
1383
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
588 
1384
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
604 
1385
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
607 
1386
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
602 
1387
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
634 
1388
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
584 
1389
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
602 
1390
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
579 
1391
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
616 
1392
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
596 
1393
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
590 
1394
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
538 
1395
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
540 
1396
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
570 
1397
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
578 
1398
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
554 
1399
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
493 
1400
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ แบบมีเงื่อนไข 
522 
1401
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ แบบมีเงื่อนไข 
501 
1402
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
485 
1403
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
434 
1404
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
478 
1405
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
489 
1406
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
475 
1407
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
472 
1408
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
527 
1409
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
467 
1410
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
521 
1411
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
518 
1412
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาครอบทางเดิน (COVER WAY) แบบมีเงื่อนไข 
502 
1413
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาครอบทางเดิน (COVER WAY) แบบมีเงื่อนไข 
496 
1414
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
454 
1415
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
518 
1416
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
499 
1417
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
518 
1418
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
471 
1419
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
504 
1420
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
445 
1421
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
418 
1422
ประกาศสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
474 
1423
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
436 
1424
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
474 
1425
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
448 
1426
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
435 
1427
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
427 
1428
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
468 
1429
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
432 
1430
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
428 
1431
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
481 
1432
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
462 
1433
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
492 
1434
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
438 
1435
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
441 
1436
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
444 
1437
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
496 
1438
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
465 
1439
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
499 
1440
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
494 
1441
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
510 
1442
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
506 
1443
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 506 จำนวน 1 หลัง 
640 
1444
ประกาศสอบราคาจ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว 
554 
1445
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว 
516 
1446
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
559 
1447
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
469 
1448
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
590 
1449
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
566 
1450
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
583 
1451
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
625 
1452
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
577 
1453
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
611 
1454
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
589 
1455
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
561 
1456
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
565 
1457
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
543 
1458
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
627 
1459
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
604 
1460
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
576 
1461
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
579 
1462
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
561 
1463
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
526 
1464
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โีรงงาน 
565 
1465
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
569 
1466
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
512 
1467
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา งานจ้างที่ปรึกษาบริการด้านวิชาการออกแบบอาคารปฏิบัติการรวมสาขาโดยวิธีตกลง 
569 
1468
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 88 รายการ  
579 
1469
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
584 
1470
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 21 รายการ  
574 
1471
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองนโยบายและแผนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
544 
1472
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงสำนักงานกองนโยบายและแผนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
538 
1473
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตสูง 6 ชั้น เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
516 
1474
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
522 
1475
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
523 
1476
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ 
571 
1477
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
523 
1478
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
515 
1479
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 พร้อมกระดาษคำตอบ โดยวิธีพิเศษ 
527 
1480
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ  
557 
1481
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
519 
1482
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน” 
503 
1483
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปี 2557 
523 
1484
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2557 
501 
1485
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
528 
1486
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
506 
1487
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ”  
549 
1488
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ 
561 
1489
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
523 
1490
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง พร้อมปรับปรุงห้องฉายภาพ 360 องศา  
557 
1491
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ก่อสร้างพร้อมปรับปรุงห้องฉายภาพ 360 องศา  
583 
1492
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
554 
1493
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแนวรั้วบ้านพักเจ้าหน้าที่ด้านริมตะคอง โดยวิธีพิเศษ 
536 
1494
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
580 
1495
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
559 
1496
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
564 
1497
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
612 
1498
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
555 
1499
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  
534 
1500
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
612 
1501
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสำนักงานกองคลัง  
550 
1502
ประกาศขยายเวลาประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ  
603 
1503
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน จ้างพิมพ์หนังสือ 2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
563 
1504
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ” 
572 
1505
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
507 
1506
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ  
596 
1507
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ  
587 
1508
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
562 
1509
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 20 KVA  
616 
1510
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
602 
1511
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
606 
1512
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง พร้อมปรับปรุงห้องฉายภาพ 360 องศา 
572 
1513
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ก่อสร้างพร้อมปรับปรุงห้องฉายภาพ 360 องศา 
564 
1514
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 20 KVA 
595 
1515
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสำนักงานกองคลัง 
554 
1516
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
554 
1517
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
562 
1518
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
571 
1519
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
565 
1520
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
552 
1521
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้ื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
589 
1522
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
581 
1523
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) 
609 
1524
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
548 
1525
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
595 
1526
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
590 
1527
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
605 
1528
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
634 
1529
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
613 
1530
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
579 
1531
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
624 
1532
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรองอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
611 
1533
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
762 
1534
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) 
583 
1535
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
833 
1536
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ปรับปรุงสำนักงานกองคลัง  
840 
1537
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสำนักงานกองคลัง 
841 
1538
ประกาศผลผู้ชนะ งาน ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ  
843 
1539
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารประจำอาคาร 
862 
1540
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ประจำอาคาร 27 อาคาร 23 อาคาร 24 อาคาร 27 และอาคาร 31 โดยวิธีพิเศษ 
923 
1541
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ 
848 
1542
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องอธิการบดี 
920 
1543
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2557 
857 
1544
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปี 2557 
835 
1545
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องอธิการบดี  
894 
1546
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
859 
1547
ประกาศผลผู้ชนะ งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
928 
1548
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
896 
1549
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
822 
1550
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิต  
882 
1551
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
859 
1552
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
812 
1553
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
847 
1554
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
882 
1555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
776 
1556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
744 
1557
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ 
732 
1558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิต 
696 
1559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
683 
1560
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรองอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
738 
1561
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
716 
1562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
761 
1563
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ 
714 
1564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ 
723 
1565
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องอธิการบดี 
727 
1566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องอธิการบดี 
724 
1567
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
745 
1568
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
712 
1569
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
723 
1570
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
696 
1571
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
736 
1572
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ  
759 
1573
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิต 
749 
1574
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
724 
1575
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
693 
1576
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
679 
1577
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 
709 
1578
ประกาศผลผู้ชนะงานสอบราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
716 
1579
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
673 
1580
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถอาคาร 24 
738 
1581
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถอาคาร 24 
732 
1582
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
785 
1583
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร.อีสาน 
734 
1584
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร.อีสาน 
676 
1585
ขยายเวลาประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร.อีสาน 
810 
1586
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
758 
1587
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำหอพักหญิง เ 
850 
1588
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหอพักนักศึกษาหญิง 
828 
1589
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ  
1,066 
1590
ประกาศผลผู้ชนะ งาน สอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft License Agreement  
837 
1591
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft License Agreement 
880 
1592
การยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1,104 
1593
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
880 
1594
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
835 
1595
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
874 
1596
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
845 
1597
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
869 
1598
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
917 
1599
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
857 
1600
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถอาคาร 24 
857 
1601
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถอาคาร 24 
895 
1602
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรอง อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา 
935 
1603
ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรอง อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
983 
1604
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
906 
1605
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
837 
1606
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
918 
1607
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร.อีสาน 
894 
1608
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร. อีสาน 
1,014 
1609
ประกาศสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
915 
1610
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
911 
1611
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
931 
1612
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหลังเก่า  
939 
1613
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
1,171 
1614
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
925 
1615
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
888 
1616
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการแทคโนโลยีสารสนเทศ 
967 
1617
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
947 
1618
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
923 
1619
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
966 
1620
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
984 
1621
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณอาคาร 27 
966 
1622
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
983 
1623
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,070 
1624
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
956 
1625
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
977 
1626
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาก่อสร้างระบบน้ำสปริงเกอร์  
931 
1627
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำสปริงเกอร์ 
935 
1628
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
976 
1629
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,031 
1630
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
950 
1631
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
984 
1632
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
947 
1633
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
995 
1634
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,045 
1635
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหลังเก่า 
1,022 
1636
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,115 
1637
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,067 
1638
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
1,146 
1639
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง) 
1,082 
1640
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำสปริงเกอร์ 
1,026 
1641
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,216 
1642
ประกาศผลประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ 
1,027 
1643
ประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณอาคาร 27  
1,248 
1644
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,073 
1645
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,142 
1646
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,075 
1647
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
969 
1648
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
958 
1649
ยกเลิกประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
899 
1650
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งาน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,044 
1651
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
913 
1652
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการเลขที่ 376 และเลขที่ 536 จำนวน 2 หลัง 
958 
1653
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,002 
1654
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร  
1,026 
1655
สอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร 
1,054 
1656
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,012 
1657
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,004 
1658
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
868 
1659
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง) 
1,003 
1660
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง 
949 
1661
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
950 
1662
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง  
996 
1663
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งาน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,005 
1664
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,037 
1665
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,107 
1666
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
965 
1667
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
885 
1668
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 14 ตัว) 
944 
1669
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ 
1,403 
1670
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
999 
1671
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
957 
1672
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,139 
1673
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
935 
1674
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
928 
1675
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
931 
1676
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 376 และเลขที่ 536 จำนวน 2 หลัง 
1,202 
1677
เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำห้องส้วม ประจำอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,097 
1678
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
953 
1679
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,021 
1680
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (งานสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปี 2557) 
1,075 
1681
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
1,007 
1682
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,026 
1683
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
989 
1684
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ  
993 
1685
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (งานจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปี 2557) 
988 
1686
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
1,022 
1687
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
991 
1688
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินและหลังคาทางเดินโรงเรียนสาธิต  
1,052 
1689
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร 27 ชั้น 3 
1,050 
1690
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,055 
1691
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินและหลังคาทางเดินโรงเรียนสาธิต  
1,042 
1692
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (งานปรับปรุงสำนักงานฯ) 
1,075 
1693
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,020 
1694
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,059 
1695
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,365 
1696
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,078 
1697
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,248 
1698
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,108 
1699
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,070 
1700
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 14 ตัว) 
1,052 
1701
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา) 
1,393 
1702
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,122 
1703
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,183 
1704
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,318 
1705
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,207 
1706
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,112 
1707
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,157 
1708
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,206 
1709
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,230 
1710
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
1,135 
1711
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดอัตโนมัติ (Auto Hematology Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง  
1,263 
1712
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2557 
1,207 
1713
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,187 
1714
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,123 
1715
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ และห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,157 
1716
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,145 
1717
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,163 
1718
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร 27 ชั้น 3 
1,251 
1719
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,460 
1720
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,175 
1721
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,214 
1722
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,105 
1723
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินและหลังคาทางเดินโรงเรียนสาธิต 
1,175 
1724
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,183 
1725
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,310 
1726
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,143 
1727
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,113 
1728
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,234 
1729
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งาน ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนฯ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,177 
1730
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,235 
1731
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,308 
1732
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,234 
1733
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,212 
1734
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,045 
1735
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,072 
1736
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,148 
1737
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,064 
1738
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,120 
1739
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,151 
1740
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
1,111 
1741
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,196 
1742
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,216 
1743
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,307 
1744
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,218 
1745
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
1,383 
1746
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,233 
1747
ประกาศสอบราคาจ้างระบบน้ำพุ 
1,157 
1748
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,361 
1749
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,140 
1750
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,191 
1751
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,204 
1752
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,081 
1753
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
1,189 
1754
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,126 
1755
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,087 
1756
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,199 
1757
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,242 
1758
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,191 
1759
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
1,088 
1760
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,114 
1761
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,147 
1762
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการสมัครสอบและใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 
1,175 
1763
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,277 
1764
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,235 
1765
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,078 
1766
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,176 
1767
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,213 
1768
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,369 
1769
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,203 
1770
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,464 
1771
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,251 
1772
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,307 
1773
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,314 
1774
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1,377 
1775
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,455 
1776
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,278 
1777
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,259 
1778
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,302 
1779
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,337 
1780
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,307 
1781
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,218 
1782
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,375 
1783
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,399 
1784
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,436 
1785
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,370 
1786
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,258 
1787
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,197 
1788
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,277 
1789
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
1,290 
1790
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคา เช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
1,275 
1791
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,208 
1792
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,264 
1793
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,178 
1794
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,305 
1795
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,254 
1796
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,233 
1797
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,212 
1798
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,195 
1799
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,300 
1800
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,208 
1801
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
1,204 
1802
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,112 
1803
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,140 
1804
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
1,331 
1805
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,297 
1806
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,253 
1807
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,280 
1808
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,134 
1809
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ประตู 1  
1,222 
1810
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,131 
1811
ประกาศผลผู้ชนะ งาน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
1,116 
1812
ประกาศยกเลิกประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 376 จำนวน 1 หลัง 
1,117 
1813
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,251 
1814
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,219 
1815
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,105 
1816
ประกาศผลผู้ชนะ งานสอบราคาจ้างก่อสรางที่จอดรถ 
1,144 
1817
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,057 
1818
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,149 
1819
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,195 
1820
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,129 
1821
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,291 
1822
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,145 
1823
ประกาศตารางแสดงวงเงินราคากลาง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,207 
1824
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,140 
1825
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,356 
1826
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,153 
1827
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,164 
1828
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,087 
1829
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน จ้างก่อสรางที่จอดรถ 
1,180 
1830
ประกาศสอบราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
1,206 
1831
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,127 
1832
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,216 
1833
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,119 
1834
ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 376 จำนวน 1 หลัง 
1,379 
1835
ประกาศผูไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,250 
1836
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,129 
1837
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (อาคาร 24) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,253 
1838
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,094 
1839
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,213 
1840
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,281 
1841
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,170 
1842
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,187 
1843
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,117 
1844
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,111 
1845
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,186 
1846
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,086 
1847
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
1,158 
1848
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถ 
1,365 
1849
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน จ้างปรับปรุงห้องน้ำ 
1,237 
1850
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,176 
1851
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,172 
1852
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,149 
1853
ประกาศข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (อาคาร 24 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,209 
1854
ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (อาคาร 24) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,304 
1855
ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,236 
1856
ประกาศข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,302 
1857
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาด้านหลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1,268 
1858
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,226 
1859
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,348 
1860
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,208 
1861
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน  
1,225 
1862
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  
1,195 
1863
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,064 
1864
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,367 
1865
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาด้านหลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม‏ 
1,209 
1866
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ  
1,475 
1867
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1,326 
1868
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,141 
1869
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,341 
1870
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง  
1,194 
1871
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
1,216 
1872
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง  
1,187 
1873
ประกาศราคากลาง สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,354 
1874
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,280 
1875
ประกาศราคากลางงานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 5 อาคาร 9 อาคาร 11 อาคาร 12 อาคาร 23 และอาคาร 27 
1,359 
1876
ประกาศราคากลางวิธีตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,276 
1877
สอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,347 
1878
ประกาศราคากลาง เลขที่ 1/2557 สอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1,667 
1879
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาด้านหลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
1,392 
1880
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,260 
1881
งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1,299 
1882
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
1,371 
1883
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,346 
1884
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนัก-คอมพิวเตอร์ 
1,514 
1885
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1,355 
1886
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง 
1,311 
1887
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง  
1,452 
1888
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำและปรับปรุงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
1,446 
1889
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาด้านหลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม‏ 
1,334 
1890
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ 
1,413 
1891
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
1,345 
1892
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง  
1,443 
1893
ประกาศราคากลางงานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,404 
1894
ตารางราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง‏ 
1,662 
1895
ประกาศราคากลางงานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียงศูนย์การศึกษาพิเศษ 
1,520 
1896
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงานและจ้างปรับปรุงบัณฑิตวิทยาลัย 
1,563 
1897
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,502 
1898
สอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1,705 
1899
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,509 
1900
ประกาศราคากลางงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,357 
1901
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงานและจ้างปรับปรุงบัณฑิตวิทยาลัย 
1,658 
1902
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,627 
1903
สอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1,669 
1904
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,594 
1905
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ  
1,729 
1906
สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,459 
1907
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง 
1,531 
1908
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,506 
1909
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,596 
1910
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,514 
1911
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,669 
1912
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 9 รายการ 
1,583 
1913
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,624 
1914
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี  
1,533 
1915
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,375 
1916
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงเรียนสาธิตสูง 6 ชั้น 
1,480 
1917
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี  
1,367 
1918
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและติดตั้งระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว  
1,367 
1919
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
1,278 
1920
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง  
1,374 
1921
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและติดตั้งระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว  
1,272 
1922
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,254 
1923
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน  
1,480 
1924
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 9 รายการ  
1,521 
1925
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
1,415 
1926
ประกาศผู้ชนะการสอบราซื้อวัสดุ ครุภัณฑฺคอมพิวเตอร์, วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุ 
1,215 
1927
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ 
1,347 
1928
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
1,228 
1929
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี  
1,379 
1930
ประกาศสอบราคาจ้างเชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและติดตั้งระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว 
1,274 
1931
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,325 
1932
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมแผงกันแดด อาคาร 22 และ โถงบันไดอาคาร 29 
1,305 
1933
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง 
1,294 
1934
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
1,252 
1935
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,370 
1936
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ  
1,322 
1937
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารบ้านสาธิต จำนวน 1 หลัง  
1,253 
1938
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1,337 
1939
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,190 
1940
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน งานทรัพย์สินและรายได้พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
1,352 
1941
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
1,247 
1942
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  
1,187 
1943
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,269 
1944
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,189 
1945
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานงานทรัพย์สินและรายได้พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
1,246 
1946
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,188 
1947
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,182 
1948
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1,236 
1949
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,181 
1950
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,288 
1951
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,268 
1952
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุฝึก จำนวน 5 รายการ  
1,252 
1953
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,482 
1954
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ,วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ,วัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,405 
1955
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1,339 
1956
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารบ้านสาธิต จำนวน 1 หลัง 
1,239 
1957
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแผงกันแดดอาคาร 22 และโถงบันไดอาคาร 29 
1,263 
1958
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,365 
1959
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุฝึก จำนวน 5 รายการ  
1,325 
1960
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2556 
1,314 
1961
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,188 
1962
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,344 
1963
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานทรัพย์สินและรายได้พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
1,247 
1964
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2556  
1,249 
1965
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
1,243 
1966
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ 
1,322 
1967
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศิลปะ 
1,257 
1968
ร่างข้อกและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,376 
1969
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
1,250 
1970
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,432 
1971
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,454 
1972
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2  
1,281 
1973
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,239 
1974
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง  
1,682 
1975
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,642 
1976
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
1,711 
1977
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศิลปะ  
1,683 
1978
ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1,605 
1979
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ  
1,911 
1980
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,576 
1981
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
1,693 
1982
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,648 
1983
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,756 
1984
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
1,577 
1985
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,499 
1986
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,459 
1987
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,551 
1988
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,566 
1989
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอรนิกส์ 
1,638 
1990
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,550 
1991
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
1,525 
1992
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,566 
1993
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,543 
1994
ประการยกเลิการสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,701 
1995
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 
1,719 
1996
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,618 
1997
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,713 
1998
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะม้านั่ง) 
1,645 
1999
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,690 
2000
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,532 
2001
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,607 
2002
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1,832 
2003
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ  
1,625 
2004
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,627 
2005
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศิลปะ 
1,530 
2006
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,565 
2007
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,706 
2008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,627 
2009
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,634 
2010
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังบานกระจกพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
1,558 
2011
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างก่อสร้างผนังบานกระจกพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
1,597 
2012
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,663 
2013
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,641 
2014
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,578 
2015
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 
1,745 
2016
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ 
1,606 
2017
ประการยกเลิการประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฯ 
1,521 
2018
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,648 
2019
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหารว่าง บริเวณด้านหน้าอาคาร ๒๖ และ บริเวณด้านข้างอาคาร ๑๒ และอาคาร ๑๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1,728 
2020
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,682 
2021
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศิลปะ 
1,642 
2022
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,650 
2023
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึก?ษาหญิง 
1,565 
2024
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,610 
2025
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน  
1,548 
2026
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
1,697 
2027
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,588 
2028
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1,558 
2029
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังบานกระจกพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
1,577 
2030
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ 
1,596 
2031
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 10 รายการ  
1,546 
2032
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน 
1,627 
2033
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,568 
2034
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,608 
2035
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ 
1,535 
2036
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งฯ 
1,598 
2037
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบอาคารพักอาศัยรวมข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัย โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
1,966 
2038
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,516 
2039
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ วัสดุสนักงาน 
1,560 
2040
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์ปกปริญญาบัตร 
1,604 
2041
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
1,671 
2042
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างพิมพ์ปกปริญญาบัตร 
1,567 
2043
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
1,600 
2044
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,549 
2045
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,600 
2046
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27)  
1,652 
2047
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก 
1,571 
2048
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์รวมงานจ้างปรับปรุงอาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) 
1,602 
2049
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก 
1,517 
2050
ประการยกเลิการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
1,522 
2051
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงารน 
2,160 
2052
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
2,045 
2053
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,776 
2054
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ  
1,685 
2055
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
1,624 
2056
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,757 
2057
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ประกอบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารแปรรูปอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,640 
2058
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 10 รายการ  
1,979 
2059
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาเช่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ฯ 
1,998 
2060
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
2,261 
2061
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,698 
2062
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,748 
2063
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน 
1,712 
2064
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,669 
2065
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมฯ 
2,148 
2066
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,680 
2067
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,762 
2068
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,658 
2069
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
2,032 
2070
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ปกปริญญาบัตร 
1,877 
2071
ประมูลราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟ เครืองดื่ม และอาหารว่าง บริเวณด้านหน้าอาคาร 26 และบริเวณด้านข้างอาคาร 12 และอาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ 
2,150 
2072
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2,108 
2073
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์กีฬา 
1,704 
2074
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) 
1,812 
2075
ประกาศสอบราคาจ้างเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก 
2,138 
2076
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
2,021 
2077
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฯ 
1,731 
2078
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,594 
2079
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 22 
2,022 
2080
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาและประตูทางเข้าศูนย์แพทย์ชุมชน 9 
1,549 
2081
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนฯ 
1,718 
2082
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
2,262 
2083
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือสมัครสอบฯ 
1,508 
2084
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างพิมพ์คู่มือการสมัครสอบฯ 
1,580 
2085
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนฯ 
1,620 
2086
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาฯ 
1,658 
2087
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR ) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประกอบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารแปรรูปอาหาร 
1,719 
2088
ประกาศสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
1,663 
2089
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในห้องประชุม ขนาด 1000 ที่นั่งฯ 
1,671 
2090
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,662 
2091
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,591 
2092
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,587 
2093
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,700 
2094
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,836 
2095
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,641 
2096
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 22  
1,668 
2097
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาและประตูทางเข้าศูนย์แพทย์ชุมชน 9  
1,683 
2098
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,694 
2099
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการสมัครสอบและใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 
1,741 
2100
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,649 
2101
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครภัณฑ์โรงงาน