Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ลำดับ

หัวข้อข่าว

อ่าน

1
ประกาศ ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
178 
2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 
157 
3
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
154 
4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ตู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
136 
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผ ยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 
173 
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนว น ๑๑ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
150 
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสต ร์และการแพทย์ เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (Q-Trak IAQ Meter) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
153 
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผย แพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 
147 
9
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
160 
10
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อส่งลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ BTU ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
155 
11
ประกาศ ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประจำคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
151 
12
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อส่งลม ขนาดไม่น้อยกว่า 250,000 BTU ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธี e-bidding 
134 
13
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธี e-bidding 
146 
14
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก)) จำนวน ๑ คัน  
128 
15
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ตู้)) จำนวน ๑ คัน  
139 
16
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
135 
17
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
142 
18
ประกาศ ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
159 
19
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการ ประจำคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding 
153 
20
ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ด่วยวิธี e-bidding 
136 
21
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณอาคาร ๑๗ คณะครุศาสตร์ 
143 
22
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (บางรายการ) ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
177 
23
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (Q-Trak IAQ Meter) 
148 
24
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
159 
25
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
159 
26
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (Q-Trak IAQ Meter)ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
155 
27
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
167 
28
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
177 
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ ละการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
166 
30
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อตู้เลี้ยงควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
146 
31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
138 
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
148 
33
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
98 
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ํารอบอาคารศูนย์รวมประกาศข่าว และปรับปรุงพื้นบ่อน้ําอาคาร ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
102 
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานกันซึมกันสาด คสล.ฝ้าเพดาน อาคาร ๑๘ และอาคาร ๒๒ 
130 
36
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์ (บางรายการ) 
119 
37
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 
122 
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๖ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
124 
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ เครื่องวิเคราะห์สารด้วย เทคนิคอินฟราเรด (Infrared Spectrophotometer) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
96 
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคาร 31 โดยวิธีคัดเลือก 
97 
41
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
118 
42
ตารางแสดงวงเงิน งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ 
122 
43
งานงานซ่อมแซมถนนและกําแพงกันดินติดลําตะคลอง  
115 
44
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์น 
108 
45
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
127 
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
129 
47
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานกันซึมกันสาด คสล.ฝ้าเพดาน อาคาร 18 และอาคาร 22 
119 
48
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคารศูนย์รวมประกาศข่าวและปรับปรุงพื้นบ่อน้ำอาคาร 9 
123 
49
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 
121 
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
119 
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ ห้องน้ำ-ห้องส้วมประจำอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
121 
52
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จํานวน ๙ รายการ ประจําคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
83 
53
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์ 9 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
78 
54
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3รายการ ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
74 
55
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
91 
56
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
76 
57
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านอาคารสถานที่  
74 
58
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๖ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
82 
59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคอินฟราเรด (Infrared Spectrophotometer) 
81 
60
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคอินฟราเรด (Infrared Spectrophotometer) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
79 
61
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (บางรายการ) ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
80 
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
81 
63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์พล๊อตเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
81 
64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
71 
65
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 
83 
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานกันซึมกันสาด คสล.ฝ้าเพดาน อาคาร ๑๘ และอาคาร ๒๒ 
84 
67
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง (เป็นระยะเวลา ๓ ปี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.61 ถึงวันที่ 22 ก.พ.61 
78 
68
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
70 
69
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
74 
70
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
78 
71
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ) 
84 
72
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
82 
73
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
84 
74
ประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณอาคาร 17 คณะครุศาสตร์ 
84 
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๗ ชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 
68 
76
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณอาคาร ๑๗ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
88 
77
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรอง ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
70 
78
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
77 
79
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ ? ห้องส้วมประจำอาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
77 
80
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์อบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (คุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่ครบถ้วนฯ) 
67 
81
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร100ไร่( ขาดเอกสารรายการ ปร 4 ก) หมวดงานโครงสร้าง  
72 
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
71 
83
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานประกวดราคาจ้างก่อสรา้งบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
73 
84
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
78 
85
งานจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
106 
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสูง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
74 
87
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบที่1ฯ ) 
76 
88
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
76 
89
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
73 
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๙ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 
73 
91
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๗ ชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
70 
92
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสรา้ง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 17 ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
74 
93
ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา งานเจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำห้องส้วมประจำอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
80 
94
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน และห้องน้ำห้องส้วมฯประจำปี 2561) 
75 
95
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
73 
96
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งานจ้างปรับปรุงสำนักงานครุศาสตร์) 
76 
97
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
94 
98
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
81 
99
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
89 
100
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสูง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
89 
101
ตารางแสดงวงเงิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
82 
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 
75 
103
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 9 รายการ ประจำคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
82 
104
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
82 
105
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุแฟ้มเอกสารขนาด A4 
82 
106
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
80 
107
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
81 
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำรูปลอกเซรามิก Digital Ceramic Printer ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
85 
109
ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
86 
110
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดทำปกปริญญาบัตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
81 
111
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 
84 
112
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อคุณภาพสูง 
102 
113
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำรูปลอกเซรามิก Digital Ceramic Printer ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
77 
114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
97 
115
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
90 
116
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหอพักหญิง 
90 
117
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
77 
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้้าผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณูปโภค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
104 
119
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
85 
120
ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และร่างเอกสารเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding)  
81 
121
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
94 
122
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
91 
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันผู้บุกรุกเว็บไซต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
95 
124
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ของที่ระลึกงานพระราชทานปริญญาบัตร 
86 
125
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงอาคาร 11 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
93 
126
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกลและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
98 
127
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกลและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
101 
128
ประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณอาคาร 17 คณะครุศาสตร์ 
102 
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องบดวัตถุดิบ (Edge Runner Crusher) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
113 
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนทางการเกษตร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
98 
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ โปรตีน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
113 
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ ๘ ช่องสัญญาณ (Electromyography ๘ Channels) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 
85 
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
93 
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
96 
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
79 
136
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 
95 
137
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
79 
138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
99 
139
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันผู้บุกรุกเว็บไซต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
97 
140
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันผุ้บุกรุกเว็บไซต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
84 
141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
114 
142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
90 
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์และการแพทย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding)  
86 
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding)  
109 
145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
98 
146
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องบดวัตถุดิบ (Edge Runner Crusher) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
125 
147
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องบดวัตถุดิบ (Edge Runner Crusher) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
100 
148
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
101 
149
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ ๘ ช่องสัญญาณ (Electromyography ๘ Channels) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
97 
150
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
90 
151
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ 8 ช่องสัญญาณ (Electromyography 8 Channels) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
82 
152
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนทางการเกษตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
102 
153
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
102 
154
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แหล่งกักเก็บน้ำผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
108 
155
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิํธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
113 
156
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิํธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
90 
157
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
95 
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
86 
159
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
93 
160
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
100 
161
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
94 
162
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานกันซึมกันสาด คสล.ฝ้าเพดาน อาคาร 18 และอาคาร 22 
101 
163
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณูปโภค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
110 
164
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
97 
165
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
94 
166
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
108 
167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพล๊อตแบบและตัด (Plot and Cut) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
93 
168
ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography HPLC) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
107 
169
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์โรงงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
95 
170
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
91 
171
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
100 
172
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
102 
173
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
80 
174
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
90 
175
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
88 
176
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
93 
177
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
97 
178
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
106 
179
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
90 
180
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
87 
181
ประกาศเผยแพร่งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
101 
182
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
97 
183
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
75 
184
ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณปี 2561 
94 
185
ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2561 
85 
186
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
105 
187
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
86 
188
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
98 
189
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
81 
190
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ,ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
96 
191
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
123 
192
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
104 
193
ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณูปโภคต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
97 
194
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
102 
195
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
92 
196
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
98 
197
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับ-300A คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
99 
198
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.60 
105 
199
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.60 
82 
200
ตารางแสดงวงเงินชุดพล๊อตแบบและตัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
86 
201
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 7 ธ.ค.60 
120 
202
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
101 
203
รายการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและชั้นดาดฟ้า อาคาร 24 
96 
204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 17 และฝ้าเพดานอาคารคหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
124 
205
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
106 
206
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) 
110 
207
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
121 
208
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 
130 
209
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บางรายการ) 
110 
210
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 
155 
211
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
108 
212
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
108 
213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ห้องสำนักงานสภานักศึกษาและห้องประชุมเตรียมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
106 
214
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 
105 
215
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
111 
216
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
108 
217
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงปั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
108 
218
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
117 
219
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
102 
220
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
104 
221
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต 
122 
222
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนโคราช 
100 
223
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 17 และฝ้าเพดานอาคารคหกรรม 
107 
224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
107 
225
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ห้องสำนักงานสภานักศึกษาและห้องประชุมเตรียมงาน มหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
120 
226
ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และร่างเอกสารเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
107 
227
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR )และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
100 
228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารการศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
105 
229
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
138 
230
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
107 
231
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
125 
232
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
111 
233
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
101 
234
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารการศึกษา 
89 
235
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
105 
236
ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ห้องสำนักงานสภานักศึกษา และห้องประชุมเตรียมงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
105 
237
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างปรับปรุงห้องประชุมคุรุเวทย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
140 
238
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาอาคารฝึกอบรมประจำศูนย์วิจัย และฝึกอบรม ทางการเกษตร 100 ไร่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
108 
239
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ ประจำอาคาร 23 ยี่ห้อ HITACHI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
86 
240
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาอาคารฝึกอบรม ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร 100 ไร่ 
104 
241
ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงสำนักงานองค์การ บริหารนักศึกษา ห้องสำนักงานสภานักศึกษา และห้องประชุมเตรียมงาน 
98 
242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง  
107 
243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง 
97 
244
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
99 
245
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ 
108 
246
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตัั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
110 
247
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมจ้างเดินระบบสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
97 
248
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
131 
249
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 
115 
250
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
91 
251
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
142 
252
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแผ่นดิน) 
140 
253
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
114 
254
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑)งานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารกิจการนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
81 
255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
113 
256
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ  
208 
257
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
130 
258
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
89 
259
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมจ้างเดินระบบสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
111 
260
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ  
132 
261
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมจ้างเดินระบบสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
101 
262
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภวยในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Bidding) 
127 
263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสื่อความหมายและป้ายแหล่งท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
96 
264
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างจัดทำป้ายสื่อความหมายและป้ายแหล่งท่องเที่ยว 
100 
265
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ ไดโนพาร์คโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
108 
266
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฐานข้อมูล Gale จำนวน 49 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
99 
267
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดิโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
126 
268
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิแมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
98 
269
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ไดโนพาร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
102 
270
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฐานข้อมูล Gale จำนวน 49 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
94 
271
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างจัดทำนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
106 
272
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
111 
273
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรมโดยวิธีตกลงราคา 
161 
274
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 
121 
275
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
104 
276
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดิโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
141 
277
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
105 
278
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีตกลงราคา 
102 
279
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน 410 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 
98 
280
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
125 
281
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำต้นฉบับและภาพสีหนังสือ "ช้างโคราชดึกดำบรรพ์สู่ช้างสุรินทร์ปัจจุบัน" 
108 
282
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 53 รายการ 
127 
283
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 27 
120 
284
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย โดยวิธีตกลงราคา 
119 
285
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างสารวจศึกษาและจัดทาเอกสาร เรื่องความโดเด่นและแตกต่างทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติของอุทยานธรณีโคราชโดยวิธีตกลงราคา 
104 
286
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง:ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
104 
287
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 
102 
288
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
135 
289
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
123 
290
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
109 
291
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างทำและติดตั้งโครงเหล็กประกอบกระดูกจำลองช้างแมมมอธ โดยวิธีตกลงราคา 
97 
292
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ 
93 
293
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุ 27 รายการ 
102 
294
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ  
150 
295
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีตกลงราคา  
94 
296
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา 
107 
297
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
125 
298
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำ ความสะอาดอาคารหอพักหญิง  
118 
299
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม 
118 
300
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 53 รายการ  
167 
301
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 27 
142 
302
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 27 
118 
303
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถมที่และปรับแต่งบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
125 
304
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ 
115 
305
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 "โคราชจีโอพาร์คสู่ยูเนสโก" โดยวิธีตกลงราคา 
112 
306
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
111 
307
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำแผนบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อรับการตรวจประเมินอุทยานธรณีโคราชโดยยูเนสโก โดยวิธีตกลงราคา 
106 
308
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
121 
309
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
104 
310
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภวยในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Bidding) 
137 
311
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร โดยวิธีตกลงราคา) 
104 
312
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อุทยานธรณีโคราช โดยวิธีตกลงราคา 
99 
313
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างสำรวจศึกษาและจัดทำหนังสือ เรื่อง พืชพรรณและเห็ดราธรรมชาติในอุทยานธรณีโคราช โดยวิธีตกลงราคา 
109 
314
ประกาศผลการสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
101 
315
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ 
94 
316
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างสำรวจศึกษาและจัดทำหนังสือ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นในอุทยานธรณีโคราช โดยวิธีตกลงราคา 
92 
317
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีโคราช โดยวิธีตกลงราคา 
100 
318
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดจ้างตัดเสื้อยืดโปโล พร้อมปัก 2 จุด 
105 
319
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักหญิง 
102 
320
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักหญิง 
111 
321
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
119 
322
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
121 
323
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างจัดทำรูปจำลองโขลงช้างดึกดำบรรพ์ 
107 
324
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างปรับปรุงโถงหน้าบันได และบันไดศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว โดยวิธีตกลงราคา 
87 
325
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดิโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
113 
326
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดิโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราครอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
81 
327
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสำรวจศึกษาและจัดทำหนังสือ เรื่อง สัตว์ป่าในอุทยานธรณีโคราช 
61 
328
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างขุดเคลื่อนย้ายไม้กลายเห็นหินฯ อนุรักษ์และทำแบบหล่อรูปหล่อคอนกรีต  
85 
329
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถมที่และปรับแต่งบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
99 
330
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถมที่และปรับแต่งบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
87 
331
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ลงร่างครั้งที่ 2) 
83 
332
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
82 
333
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำแผนจัดการและปฏิบัติการในฐานการเรียนรู้ของอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ โดยวิธีตกลงราคา 
93 
334
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 
76 
335
ประกาศสอบราคาซื้้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries 
81 
336
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries 
87 
337
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารความเร็วสูง  
73 
338
ประกาศผลการสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารความเร็วสูง 
99 
339
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างกั้นห้องและทำพื้นห้อง - เพดานของอาคารศาลาไม้กลายเป็นหินฯ โดยวิะีตกลงราคา 
85 
340
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีตกลงราคา 
82 
341
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา 
88 
342
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำกระดานไวท์บอร์ดและก่อสร้างพื้นเวที ชั้น 2 อาคาร 36 โดยวิธีตกลงราคา 
80 
343
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงโถงทางเดิน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีตกลงราคา 
84 
344
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างวาดภาพสีรูปสัตว์/และหรือสภาพแวดล้อมบรรพกาลบริเวณแหล่งท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีตกลงราคา 
78 
345
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
71 
346
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 
71 
347
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องเรียนรู้ศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยวิะีตกลงราคา 
76 
348
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมผนังกระจกโถงบันไดและหลังคาโครงสร้างเหล็กด้านข้างอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีตกลงราคา 
63 
349
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งป้ายถวายความจงรักภักดี โดยวิธีตกลงราคา 
75 
350
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา 
71 
351
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาบริการด้านวิชาการออกแบบอาคารหอพักนักศึกษา โดยวิธีตกลง 
86 
352
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาบริการด้านวิชาการออกแบบอาคารที่จอดรถ โดยวิธีตกลง 
74 
353
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
81 
354
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
155 
355
วิธี e-bidding 
92 
356
ชื่อผู้ทิ้งงาน 
143 
357
ชื่อผู้ซื้อซอง 
157 
358
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
88 
359
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
77 
360
ประกาศสอบราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
91 
361
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
77 
362
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างทำวิดีทัศน์อุทยานธรณีโคราช 2 ภาษา 
99 
363
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 
82 
364
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 
67 
365
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
94 
366
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) ปรับปรุงห้องสำนักงานพัสดุ และห้องเปิดซอง โดยวิธีตกลงราคา 
91 
367
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา 
98 
368
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
86 
369
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
135 
370
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
87 
371
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
81 
372
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซ่อมกลไกความเคลื่อนไหวและระบบเสียงของหุ่นจำลองไดโนเสาร์ขนาดใหญ่กลางสระน้ำพร้อมซื้อครุภัณฑ์ประกอบ 
94 
373
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
114 
374
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์  
85 
375
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
89 
376
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
107 
377
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยวงรอบนำเที่ยว แหล่งเรียนรู้ในอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ 
111 
378
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 540 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
121 
379
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต 
115 
380
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
114 
381
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยวงรอบนำเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ 
102 
382
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
96 
383
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
88 
384
ประกาศผลการสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume Agreement 
82 
385
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  
133 
386
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
103 
387
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft License Agreement  
76 
388
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
184 
389
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
94 
390
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยวงรอบนำเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ 
104 
391
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยวงรอบนำเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ 
85 
392
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
101 
393
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
88 
394
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบุคลากรศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
89 
395
ประกาศผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) 
90 
396
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
112 
397
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
80 
398
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างก่อสรา้งบ้านพักบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
86 
399
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์lสำนักงาน 
83 
400
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก 
73 
401
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุุ 
80 
402
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
84 
403
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
87 
404
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 540 เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
105 
405
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) โดยวิธีตกลงราคา 
86 
406
สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
99 
407
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement  
100 
408
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 
94 
409
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
94 
410
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) จ้างซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร 11 
97 
411
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์  
101 
412
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ 
85 
413
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุกรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุุกรุก (Firewall) 
109 
414
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall)  
85 
415
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) จ้างปรับปรุงราวกันตกโถงบันไดอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
84 
416
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างรื้อถอนบ้านพักราชการเลขที่ 490 502 และ 542 โดยวิธีตกลงราคา 
85 
417
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 540 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
107 
418
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 540 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
98 
419
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
88 
420
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
88 
421
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
108 
422
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
100 
423
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
116 
424
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
101 
425
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ 
84 
426
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างตัดเสื้อโปโลสีดำ โดยวิธีตกลงราคา 
98 
427
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
106 
428
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลและโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty โดยวิธีพิเศษ 
89 
429
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  
111 
430
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
110 
431
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
97 
432
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
102 
433
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
133 
434
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
116 
435
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักหญิง 
95 
436
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์และการแพทย์ 
91 
437
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
116 
438
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
103 
439
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 
86 
440
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
90 
441
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยวิธีตกลงราคา 
105 
442
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน โดนวิธีตกลงราคา 
90 
443
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดย 
104 
444
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ  
148 
445
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
116 
446
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
106 
447
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูสู่อีสาน อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
119 
448
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูอีสานอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
105 
449
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีประกวดราคา 
87 
450
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อวัสดุอื่นๆ 
87 
451
ประกาศผลการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
103 
452
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ eฺ bidding 
103 
453
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
98 
454
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 33 รายการ 
109 
455
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 
100 
456
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูสู่อีสาน อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
120 
457
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูสู่อีสาน อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
102 
458
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
116 
459
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
105 
460
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
106 
461
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสารอาคารหอพักนักศึกษาหญิง โดยวิธีพิเศษ 
103 
462
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
105 
463
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
137 
464
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ 
121 
465
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานเชื่อมระบบสำรองเซิร์ฟเวอร์กับเครื่องปั่นไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา 
95 
466
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
134 
467
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
105 
468
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
121 
469
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
105 
470
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 33 รายการ  
156 
471
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา 
102 
472
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
106 
473
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
94 
474
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานประจำอาคาร 36 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
113 
475
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
101 
476
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
98 
477
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
124 
478
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
104 
479
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
90 
480
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำรวจโดยวิธีตกลงราคา 
105 
481
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา 
99 
482
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
108 
483
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
101 
484
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 526 เลขที่ 538 เลขที่ 554 จำนวน 3 หลัง และอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 อาคาร 
101 
485
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
106 
486
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยกรณีพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
113 
487
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
125 
488
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
125 
489
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
107 
490
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
133 
491
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
117 
492
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคาร 36 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
145 
493
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
145 
494
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
115 
495
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
100 
496
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
112 
497
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์  
110 
498
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
114 
499
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม  
108 
500
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง 
97 
501
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ เนื้อนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
122 
502
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
95 
503
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
109 
504
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
118 
505
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เนื้อสัตว์ เนื้อนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
126 
506
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
127 
507
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
109 
508
ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 526 เลขที่ 538 เลขที่ 554 จำนวน 3 หลัง และอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 อาคาร 
149 
509
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
121 
510
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
101 
511
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
106 
512
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
101 
513
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
114 
514
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคาร 36 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
115 
515
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคาร 36 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
111 
516
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา 
96 
517
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา 
102 
518
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 
148 
519
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 
101 
520
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
136 
521
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)  
98 
522
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
112 
523
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีตกลงราคา 
107 
524
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์โดยวิธีตกลงราคา 
110 
525
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
112 
526
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
115 
527
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
91 
528
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
132 
529
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
97 
530
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
124 
531
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง (1) งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)  
115 
532
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
114 
533
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
123 
534
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
133 
535
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ เนื้อนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
111 
536
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ เนื้อนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
95 
537
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
126 
538
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
107 
539
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)  
113 
540
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
105 
541
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
108 
542
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
118 
543
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
122 
544
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
119 
545
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
86 
546
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องและอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
106 
547
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราชฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
105 
548
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 29 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
115 
549
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
95 
550
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
92 
551
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
115 
552
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
133 
553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ 
103 
554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องและอาคาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
102 
555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 29 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
105 
556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารยุพราชเบญจมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
109 
557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
105 
558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายสกรีน  
107 
559
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
121 
560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
108 
561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
115 
562
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
99 
563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
109 
564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนสาธิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
95 
565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หอพักนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
104 
566
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ 
110 
567
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
93 
568
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
109 
569
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
119 
570
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานเดินสายไฟเบอร์ไปอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100 
571
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
156 
572
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื 
114 
573
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
112 
574
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
130 
575
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
121 
576
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
106 
577
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
146 
578
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
118 
579
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกงราคา 
99 
580
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
106 
581
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
119 
582
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
102 
583
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
102 
584
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
121 
585
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา 
103 
586
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างปรับปรุงห้องสานักงานคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา 
110 
587
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
110 
588
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
116 
589
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างปรับปรุงห้องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
95 
590
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
113 
591
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
98 
592
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องและอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
121 
593
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องและศูนย์การศึกษาพิเศษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
119 
594
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราชเบญจมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
115 
595
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราชเบญจมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
112 
596
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 29 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
102 
597
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 29 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
106 
598
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
93 
599
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
142 
600
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
116 
601
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
101 
602
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
103 
603
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
111 
604
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
114 
605
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
125 
606
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
112 
607
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1)จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
100 
608
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
108 
609
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน 
106 
610
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
157 
611
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
132 
612
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
104 
613
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
116 
614
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
95 
615
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
97 
616
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
147 
617
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
122 
618
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1)' งานจ้าง ปรับปรุงห้องส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
98 
619
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำหลังคาอาคารหอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
98 
620
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารศิลปะ ตึก 26 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
92 
621
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนรู้เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 5 สถานี โดยวิธีตกลงราคา 
95 
622
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเติมตกแต่งภายในระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
128 
623
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
99 
624
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
100 
625
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
109 
626
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
124 
627
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
108 
628
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธ๊ตกลงราคา 
94 
629
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
117 
630
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
101 
631
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
102 
632
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
101 
633
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างกระดานอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน 
90 
634
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
118 
635
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
110 
636
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข  
97 
637
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
145 
638
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
133 
639
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีตกลงราคา 
103 
640
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
128 
641
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
112 
642
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
114 
643
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
111 
644
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
95 
645
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงือนไข  
104 
646
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงือนไข  
107 
647
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงือนไข  
101 
648
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างดำเนินการผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบในการสอบแข่งขัน อบจ.ชัยภูมิ 
98 
649
ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างรถขนส่งเอกสาร 
93 
650
ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
120 
651
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ใบปรานสคริปและใบปริญญาบัตร 
100 
652
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
124 
653
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
96 
654
๖ษณษ.ฉศโ.ซ.ฌ.ฺฯ 
113 
655
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
121 
656
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
108 
657
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
98 
658
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
102 
659
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
86 
660
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
120 
661
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
93 
662
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงพื้นผิวปูนขัดมันเดิมเคลือบด้วยน้้ายาใส (อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
113 
663
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
117 
664
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
117 
665
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
118 
666
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์และครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
113 
667
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจแบบมี เงื่อนไข  
112 
668
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการ) จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์โดยสาร  
106 
669
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
135 
670
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
123 
671
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา 
100 
672
ประกวดราคาจ้างต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบมีเงื่อนไข 
137 
673
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding แบบมีเงื่อนไข 
99 
674
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
112 
675
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
119 
676
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
90 
677
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
121 
678
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
108 
679
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
119 
680
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
105 
681
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
87 
682
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding แบบมีเงื่อนไข 
118 
683
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
108 
684
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
171 
685
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
129 
686
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
122 
687
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
136 
688
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
110 
689
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
176 
690
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
114 
691
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน 
105 
692
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
123 
693
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
112 
694
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา 
107 
695
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
141 
696
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
130 
697
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 
113 
698
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
135 
699
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
101 
700
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาเพิ่มเติม โดยวิธีกรณีพิเศษ 
105 
701
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
109 
702
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
112 
703
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
121 
704
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
108 
705
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Book) โดยวิธีตกลงราคา 
115 
706
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ 
128 
707
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
116 
708
ประกาศสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
126 
709
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
105 
710
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีตกลงราคา 
113 
711
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  
108 
712
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำหอพักหญิง 
99 
713
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความ สะอาดประจำหอพักหญิง  
103 
714
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำสถานที่จอดรถบริเวณชั้นล่างอาคาร 35 (หอประชุมใหม่) โดยวิธีตกลงราคา 
122 
715
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) 
123 
716
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ  
176 
717
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำหอพักหญิง เป็นระยะเวลา เป็นเวลา 1 ปี  
109 
718
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร โดยวิธีตกลงราคา 
108 
719
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อเครื่องทำบัตรเจ้าหน้าของรัฐ โดยวิธีตกลงราคา 
115 
720
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอาคารโรงมวยชั่วคราว โดยวิธีตกลงราคา 
116 
721
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
127 
722
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงย้ายระบบท่อเมนน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีตกลงราคา 
130 
723
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงถนนชั่วคราวสาย 3 โดยวิธีตกลงราคา 
133 
724
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
131 
725
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแลราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างทำปกสาหรับใส่ใบปริญญาบัตร โดยวิธีตกลงราคา 
109 
726
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ อาคาร 31  
128 
727
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 369 เครื่อง (เป็นระยะเวลา 3 ปี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)  
121 
728
ประกาศผลการสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement โดยวิธีสอบราคา 
123 
729
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
114 
730
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
122 
731
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
121 
732
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
126 
733
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
116 
734
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
105 
735
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ 
117 
736
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
99 
737
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรรายชื่อบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558 โดยวิธีตกลงราคา 
101 
738
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) 
99 
739
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
98 
740
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558 
103 
741
ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิโปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
119 
742
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อลิขสิทธิโปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
97 
743
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
108 
744
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานปรับปรุงชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
116 
745
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 13 รายการ 
131 
746
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 369 เครื่อง 
102 
747
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ  
155 
748
ประกาศสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
129 
749
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง  
111 
750
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา ๓ ปี) จำนวน ๓๖๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
121 
751
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกลงราคา 
105 
752
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 369 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
135 
753
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3ปี) จำนวน 369 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
99 
754
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟท์โดยวิธีตกลงราคา 
107 
755
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
102 
756
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
118 
757
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 
98 
758
ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคางานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 369 เครื่อง (e - Bidding) 
126 
759
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 13 รายการ 
148 
760
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
99 
761
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างขยายเขตปักเสาลากสายไฟแรงต่ำ - แรงสูงภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีตกลงราคา 
102 
762
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างพิมพ์หนังสือโครงการตำราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
94 
763
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 
109 
764
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
125 
765
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
138 
766
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนาม ฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
165 
767
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง 
107 
768
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 13 รายการ 
102 
769
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อม ติดตั้ง 
101 
770
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการโดยวิธีตกลงราคา 
85 
771
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำหอพักหญิง เป็นระยะเวลา เป็นเวลา 1 ปี  
96 
772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
109 
773
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
159 
774
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 13 รายการ  
124 
775
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง 
131 
776
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง 
94 
777
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e - Bidding) 
207 
778
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
125 
779
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
153 
780
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
101 
781
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความ สะอาดอาคารต่างๆ และทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
115 
782
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
120 
783
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
104 
784
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
135 
785
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
107 
786
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
137 
787
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบับัติการชั่วคราว คณะเทตโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
130 
788
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาาจ้างก่ออาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
94 
789
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีตกลงราคา 
90 
790
ประกาศยกเลิกปงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) 
97 
791
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
149 
792
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
100 
793
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดจ้างการบำรุงรักษาฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ระยะเวลา 1 ปี  
88 
794
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e -Bidding 
100 
795
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
147 
796
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
129 
797
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา 
98 
798
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
128 
799
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภั้ณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีตกลงราคา 
95 
800
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
135 
801
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
89 
802
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
114 
803
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
81 
804
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
86 
805
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ 
100 
806
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่าง ๆ  
83 
807
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายใน อาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
92 
808
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
95 
809
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ 
95 
810
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
117 
811
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างรื้อถอนอาคาร12 อาคาร6A 6B 6C อาคาร19 อาคาร20 ศูนย์แพทย์ชุมชน9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
88 
812
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีตกลงราคา 
96 
813
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์โรงงาน,ครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกลงราคา  
110 
814
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
103 
815
แบบรูปรายการ รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
93 
816
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
90 
817
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
163 
818
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding 
96 
819
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
87 
820
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑)งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
94 
821
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
116 
822
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์เครื่องย่อยหินโดยวิธีตกลงราคา 
83 
823
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
106 
824
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
112 
825
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
89 
826
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
93 
827
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ  
114 
828
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกลงราคา 
87 
829
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการ) ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 
87 
830
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน 
97 
831
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
98 
832
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
107 
833
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
108 
834
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
88 
835
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน  
87 
836
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานเช่าเครื่องเสียงสำหรับงานกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ขุนศักรินทร์เกมส์" โดยวิธีตกลงราคา 
90 
837
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
106 
838
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
87 
839
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างจัดทำตุํกตาช้างขุนศึก 
93 
840
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำหนังสือเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีตกลงราคา 
83 
841
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างสนามเปตอง โดยวิธีตกลงราคา 
84 
842
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
88 
843
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อเสื้อวอร์ม จำนวน 650 ตัว โดยวิธีตกลงราคา 
97 
844
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
87 
845
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อสายคล้องคอ ID CARD จำนวน 5,600 เส้น โดยวิธีตกลงราคา 
97 
846
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีกรณีพิเศษ 
93 
847
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีกรณีพิเศษ 
82 
848
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
101 
849
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
113 
850
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
88 
851
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
99 
852
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
98 
853
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
84 
854
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
83 
855
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประ งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
83 
856
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
93 
857
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
102 
858
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์การศึกษา 
97 
859
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
122 
860
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
106 
861
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนสาธิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
94 
862
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
94 
863
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
82 
864
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
95 
865
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดศาลาพิธี, สนามเทนนิส, อาคารโรงยิม, อัฒจรรย์ 2 หลัง, สนามเปตอง, สนามตะกร้อ, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ, กระถางคบเพลิง, เสาธง, สนามวอลเล่ย์บอล และสนามบาสเกตบอล 
105 
866
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
100 
867
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีตกลงราคา 
103 
868
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์โรงงานโดยวิธีตกลงราคา 
82 
869
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคาร 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
97 
870
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
116 
871
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
96 
872
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
97 
873
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างพิมพ์ข้อสอบฯ) 
96 
874
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
92 
875
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถด้านข้างอาคาร 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
92 
876
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงต่อเติมสโมสรบุคลากรโดยวิธีตกลงราคา 
73 
877
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างรถอีแต๋นชนิดดั้ม ขนาด 4 ล้อ 
87 
878
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงแผงประดับหน้าอาคาร 29 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
82 
879
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างซ่อมแซมป้ายโครงสร้างเหล็กหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
80 
880
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกิจการนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
93 
881
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงศาลากลางน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
86 
882
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการเซรามิกบริเวณชั้นล่าง อาคาร 31 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
92 
883
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
94 
884
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
98 
885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
92 
886
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
85 
887
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
92 
888
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
86 
889
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
101 
890
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างระบบถังประปาเหล็กและระบบกรองน้ำ 
88 
891
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแทพย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบตกลงราคา 
94 
892
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
92 
893
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานเช่าห้องจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติไดโนเสาร์เอเชียโดยวิธีตกลงราคา 
84 
894
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
82 
895
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม อาคาร 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
91 
896
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
86 
897
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
91 
898
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
91 
899
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบตกลงราคา 
98 
900
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบตกลงราคา 
96 
901
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
103 
902
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
93 
903
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
113 
904
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
98 
905
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องและอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตโดยวิธีตกลงราคา 
98 
906
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีตกลงราคา 
94 
907
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
90 
908
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
87 
909
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องคลังตัวอย่างและฐานข้อมูลเรณูวิทยาในอาคารวิจัย 2 โดยวิธีตกลงราคา 
90 
910
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างศาลาไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรทางธรณีวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา 
86 
911
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 
84 
912
ประมูลราคาขายทอดตลาดศาลาพิธี, สนามเทนนิส, อาคารโรงยิม, อัฒจรรย์ 2 หลัง, สนามเปตอง, สนามตะกร้อ, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ, กระถางคบเพลิง, เสาธง, สนามวอลเล่ย์บอล และสนามบาสเกตบอล 
106 
913
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) 
83 
914
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไขสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข  
98 
915
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
105 
916
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
115 
917
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
161 
918
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
104 
919
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
93 
920
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
100 
921
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม 
103 
922
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์แบบมีเงื่อนไข  
100 
923
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
96 
924
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
92 
925
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
92 
926
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
111 
927
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
100 
928
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
91 
929
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
93 
930
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
109 
931
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
101 
932
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
97 
933
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
88 
934
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะเทคโนโลยี RFID ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีเงื่อนไข 
99 
935
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม 
97 
936
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม 
93 
937
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
88 
938
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
85 
939
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
98 
940
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 554 จำนวน 1 หลัง 
106 
941
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
101 
942
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 8 ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 พร้อมกระดาษคำตอบ โดยวิธีพิเศษ 
97 
943
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
111 
944
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
113 
945
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
107 
946
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
97 
947
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
108 
948
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
92 
949
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดอาคาร 6A, อาคาร 6B, อาคาร 6C, อาคาร 12, อาคาร 19, อาคาร 20 และอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน 9 จำนวน 7 หลัง 
109 
950
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
92 
951
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่แบบมีเงื่อนไข 
96 
952
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่แบบมีเงื่อนไข 
114 
953
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
108 
954
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
96 
955
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
97 
956
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ประจำอาคารพร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
100 
957
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์ประจำอาคารพร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
96 
958
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
115 
959
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
106 
960
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
116 
961
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
107 
962
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
104 
963
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน แบบมีเงื่อนไข 
86 
964
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
93 
965
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
98 
966
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
88 
967
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีเงื่อนไข  
130 
968
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
120 
969
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
91 
970
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
105 
971
ประกาศผลการสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการแบบมีเงื่อนไข 
131 
972
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
148 
973
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
94 
974
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีตกลงราคา 
96 
975
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะเทคโนโลยี RFID ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีเงื่อนไข 
154 
976
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
116 
977
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 554 จำนวน 1 หลัง 
145 
978
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
110 
979
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22  
114 
980
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22  
85 
981
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอะไหล่ลิหต์โดยสารประจำอาคารพร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์ประจำอาคาร 
94 
982
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคาร 6A, อาคาร 6B, อาคาร 6C, อาคาร 12, อาคาร 19, อาคาร 20 และอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน 9 จำนวน 7 หลัง 
125 
983
สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ประจำอาคาร พร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
92 
984
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
105 
985
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
109 
986
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
104 
987
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
79 
988
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
87 
989
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงแนวรั้วระดับปฐมวัย งานติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียน งานติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษาสูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แบบมีเงื่อนไข 
92 
990
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
78 
991
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
103 
992
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
88 
993
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
94 
994
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
97 
995
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
88 
996
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
111 
997
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข  
92 
998
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
95 
999
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
93 
1000
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
90 
1001
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
91 
1002
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วระดับปฐมวัย งานติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียน งานติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษาสูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิต  
101 
1003
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สือการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน (IPad Air) โดยวิธีพิเศษ 
101 
1004
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม 10.21 
102 
1005
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
95 
1006
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
99 
1007
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม 10.21 
107 
1008
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
108 
1009
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
104 
1010
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ 
96 
1011
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ประจำอาคารพร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
97 
1012
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการแบบมีเงื่อนไข 
116 
1013
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการแบบมีเงื่อนไข 
102 
1014
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
138 
1015
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
102 
1016
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักคอมพิวเตอร์  
116 
1017
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
115 
1018
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
144 
1019
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
118 
1020
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
105 
1021
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
149 
1022
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
105 
1023
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
102 
1024
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
104 
1025
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
105 
1026
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
132 
1027
ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
119 
1028
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
112 
1029
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
124 
1030
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
105 
1031
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
112 
1032
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
114 
1033
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
100 
1034
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
91 
1035
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
100 
1036
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
103 
1037
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
96 
1038
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
89 
1039
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
98 
1040
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
103 
1041
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
95 
1042
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
95 
1043
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
113 
1044
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานปรับปรุงลานวัฒนธรรมและจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ… 
101 
1045
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานธรรมวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
100 
1046
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
91 
1047
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
100 
1048
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งาน ปรับแนวรั้วระดับปฐมวัย ติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียนสาธิต ติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษาสูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
112 
1049
สอบราคาจ้างปรับปรุงแนวรั้วระดับปฐมวัย งานติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียน งานติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษาสูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
102 
1050
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
103 
1051
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม 10.21 
96 
1052
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
103 
1053
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
100 
1054
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
129 
1055
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม 10.21 
105 
1056
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
101 
1057
ยกเลิกประกาศ งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
88 
1058
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
96 
1059
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
95 
1060
สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ประจำอาคาร พร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร  
110 
1061
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 9,24 และ 32 พร้อมจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาลิฟต์ โดยสารประจำอาคาร 
106 
1062
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
104 
1063
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
110 
1064
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ 
118 
1065
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต 
100 
1066
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีมิใช่งานจ้างก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีพิเศษ 
98 
1067
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบสำรองสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
118 
1068
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
107 
1069
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
94 
1070
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล  
120 
1071
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารประจำอาคาร 
89 
1072
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 554 จำนวน 1 หลัง 
88 
1073
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร  
86 
1074
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนสุขศึกษาและพยาบาล  
90 
1075
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าระบบสำรองสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
102 
1076
ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 554 จำนวน 1 หลัง 
115 
1077
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุง - ต่อเติมห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 โรงเรียนสาธิต โดยวิธีพิเศษ 
117 
1078
ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรือ อาคารจัดแสดง ประจำพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  
97 
1079
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง 
107 
1080
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างงานจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง  
87 
1081
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
117 
1082
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
98 
1083
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
100 
1084
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
77 
1085
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ 
102 
1086
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างออกแบบสนามฟุตบอลโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
104 
1087
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างออกแบบสนามฟุตบอลโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
82 
1088
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงนิทรรศการไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้และภูมิทัศน์โดยวิธีพิเศษ 
66 
1089
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานบริการวิชาการจ้างที่ปรึกษาออกแบบต่อเติมตกแต่งภายใน งานระบบเสียง และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมโดยวิธีตกลง 
102 
1090
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าทน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
86 
1091
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
94 
1092
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
84 
1093
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ  
92 
1094
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต  
85 
1095
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
88 
1096
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าระบบสำรองสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
114 
1097
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าระบบสำรองสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
92 
1098
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับโปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
81 
1099
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างออกแบบสนามฟุตบอลโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
96 
1100
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
140 
1101
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
101 
1102
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ  
123 
1103
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
102 
1104
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
104 
1105
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
115 
1106
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
102 
1107
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำหอพักหญิง เป็นระยะเวลา เป็นเวลา 1 ปี  
91 
1108
สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
107 
1109
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษ  
127 
1110
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
123 
1111
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
172 
1112
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
118 
1113
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
145 
1114
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
119 
1115
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนสำหรับโปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
133 
1116
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
137 
1117
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
156 
1118
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (๑) งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
137 
1119
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
161 
1120
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
112 
1121
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
109 
1122
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
120 
1123
ประกาศผลผู้ชนะงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
111 
1124
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
115 
1125
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
128 
1126
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัะณฑ์คอมพิวเตอร์ 
107 
1127
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
97 
1128
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
97 
1129
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
113 
1130
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
113 
1131
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
116 
1132
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน จ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปี 2558 
132 
1133
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
124 
1134
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
126 
1135
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
126 
1136
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพบาบาล 
134 
1137
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
121 
1138
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบเพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล  
119 
1139
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบสนามฟุตบอลโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
116 
1140
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่ 
99 
1141
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับโปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
129 
1142
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (๑) งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับโปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแทพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
107 
1143
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
108 
1144
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
130 
1145
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
121 
1146
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
92 
1147
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
92 
1148
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
110 
1149
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
143 
1150
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ … 
86 
1151
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
84 
1152
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
112 
1153
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
108 
1154
ประกาศผลผู้ชนะงานสอบราคาจ้างจัดทำปกใส่ใบปริญญาบัตร 
109 
1155
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
120 
1156
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา 
90 
1157
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 
108 
1158
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
109 
1159
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
118 
1160
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
159 
1161
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
104 
1162
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
139 
1163
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
143 
1164
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e -Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
120 
1165
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
143 
1166
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
127 
1167
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
151 
1168
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
156 
1169
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
141 
1170
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 566 จำนวน 1 หลัง 
152 
1171
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
142 
1172
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
145 
1173
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
121 
1174
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
167 
1175
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร 
128 
1176
ประกาศประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์8]bdgrnjvvjkoikp]tgvu 
162 
1177
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
165 
1178
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนการสอนสำหรับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 
152 
1179
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนการสอนสำหรับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  
144 
1180
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
171 
1181
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
147 
1182
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
175 
1183
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์  
161 
1184
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
172 
1185
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร  
162 
1186
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
168 
1187
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
156 
1188
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
157 
1189
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
158 
1190
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
143 
1191
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
171 
1192
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
156 
1193
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
162 
1194
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
152 
1195
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ – ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
182 
1196
สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
193 
1197
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
207 
1198
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
182 
1199
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
194 
1200
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
167 
1201
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ประจำอาคาร 27 โดยวิธีพิเศษ 
174 
1202
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
187 
1203
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
200 
1204
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตเงาน (TOR)และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
193 
1205
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e -Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
189 
1206
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
188 
1207
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน กรีตบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – พิพิธภัณฑ์-บ้านพัก สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน 
200 
1208
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ 
175 
1209
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดอาคาร จำนวน 7 หลัง 
204 
1210
ประกาศผลผู้ชนะ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร 
208 
1211
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
182 
1212
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
210 
1213
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอนิกส์ 
196 
1214
ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 566 จำนวน 1 หลัง 
228 
1215
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
213 
1216
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
190 
1217
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร 
172 
1218
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร 
190 
1219
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
167 
1220
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
177 
1221
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร 
189 
1222
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
181 
1223
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
171 
1224
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
174 
1225
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
168 
1226
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
196 
1227
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
167 
1228
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
183 
1229
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก(Firewall)  
184 
1230
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) 
163 
1231
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและปรับปรุงห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
197 
1232
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและปรับปรุงห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
181 
1233
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
182 
1234
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์และนาฏศิลป์ 
184 
1235
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
200 
1236
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
184 
1237
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
407 
1238
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
376 
1239
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
374 
1240
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
401 
1241
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
371 
1242
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
370 
1243
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ฉบับซื้อขาดฐานข้อมูล ig Publishing (iGLibrary) Pick & Choose โดยวิธีพิเศษ 
379 
1244
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนห้องน้ำ - ห้องส้วม เป็นระยะเวลา 1เดือน โดยวิธีพิเศษ 
341 
1245
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
415 
1246
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน  
414 
1247
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
392 
1248
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร 
433 
1249
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร 
433 
1250
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
457 
1251
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
394 
1252
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
439 
1253
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
438 
1254
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
406 
1255
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
439 
1256
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ 
407 
1257
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ และห้องน้ำ – ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
329 
1258
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
345 
1259
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
362 
1260
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
328 
1261
ประกาศผลผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
331 
1262
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ  
353 
1263
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) เป็นระยะเวลา 2 ปี 
306 
1264
ประกาศสอบราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฯ 
371 
1265
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
301 
1266
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก เป็นระยะเวลา 2 ปี 
321 
1267
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
312 
1268
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
327 
1269
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
303 
1270
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - พิพิธภัณฑ์ - บ้านพัก สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
329 
1271
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
351 
1272
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
308 
1273
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ  
312 
1274
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
327 
1275
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
321 
1276
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีพิเศษ 
300 
1277
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
368 
1278
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
349 
1279
สอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
339 
1280
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ที่มิใช่งานก่อสร้าง 
326 
1281
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ 
487 
1282
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา : โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
420 
1283
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีกสนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
435 
1284
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
461 
1285
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
420 
1286
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
426 
1287
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
487 
1288
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
444 
1289
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาแบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
414 
1290
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
543 
1291
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม 
462 
1292
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
465 
1293
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
453 
1294
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  
418 
1295
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
452 
1296
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
481 
1297
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  
456 
1298
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
441 
1299
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
449 
1300
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
420 
1301
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
378 
1302
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
399 
1303
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
415 
1304
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
404 
1305
ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคา 
358 
1306
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
425 
1307
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
425 
1308
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
374 
1309
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
415 
1310
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
400 
1311
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
416 
1312
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
426 
1313
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
405 
1314
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
395 
1315
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชื่อโครงการ : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน 
403 
1316
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน  
446 
1317
โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – พิพิธภัณฑ์-บ้านพัก 
412 
1318
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง (๑)ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - พิพิธภัณฑ์ - บ้านพัก สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
421 
1319
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
404 
1320
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเดิมห้องปฏิบัติการงานช่างพื้นฐานและปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเก็บครุภัณฑ์ 
517 
1321
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
430 
1322
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการงานช่างพื้นฐาน และปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเก็บครุภัณฑ์ 
486 
1323
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
442 
1324
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
420 
1325
ประมูลราคาขายทอดตลาด อาคาร 6A, อาคาร 6B, อาคาร 6C, อาคาร12, อาคาร 19, อาคาร 20  
512 
1326
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
436 
1327
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
444 
1328
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
415 
1329
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
442 
1330
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
402 
1331
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
412 
1332
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีพิเศษ แบบมีเงื่อนไข  
429 
1333
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 
405 
1334
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีพิเศษ แบบมีเงื่อนไข  
383 
1335
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีพิเศษ  
428 
1336
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
422 
1337
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
404 
1338
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
389 
1339
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agrccment 
422 
1340
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
359 
1341
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
430 
1342
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
347 
1343
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
431 
1344
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์แบบมีเงื่อนไข 
393 
1345
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
416 
1346
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
394 
1347
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
382 
1348
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์แบบมีเงือนไข 
394 
1349
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
411 
1350
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบมีเงื่อนไข 
416 
1351
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
390 
1352
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
378 
1353
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
379 
1354
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
408 
1355
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
383 
1356
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
396 
1357
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
435 
1358
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
373 
1359
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
386 
1360
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
378 
1361
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
400 
1362
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการแบบมีเงื่อนไข 
361 
1363
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แบบมีเงื่อนไข 
373 
1364
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศแบบมีเงื่อนไข 
392 
1365
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศแบบมีเงื่อนไข 
359 
1366
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนคณะครุสาสตร์ 
418 
1367
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง_ก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 
383 
1368
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
406 
1369
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
333 
1370
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
384 
1371
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
409 
1372
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
408 
1373
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
417 
1374
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
394 
1375
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
415 
1376
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
390 
1377
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
407 
1378
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
525 
1379
ยกเลิกประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
547 
1380
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
521 
1381
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
529 
1382
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว 
588 
1383
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
596 
1384
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
613 
1385
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
615 
1386
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
611 
1387
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
644 
1388
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
594 
1389
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
612 
1390
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
588 
1391
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
625 
1392
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
606 
1393
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
600 
1394
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
548 
1395
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
549 
1396
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
579 
1397
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
586 
1398
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
564 
1399
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
502 
1400
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ แบบมีเงื่อนไข 
532 
1401
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ แบบมีเงื่อนไข 
510 
1402
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
493 
1403
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
443 
1404
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
487 
1405
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
499 
1406
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
485 
1407
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
482 
1408
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
537 
1409
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
478 
1410
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
531 
1411
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
529 
1412
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาครอบทางเดิน (COVER WAY) แบบมีเงื่อนไข 
512 
1413
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาครอบทางเดิน (COVER WAY) แบบมีเงื่อนไข 
507 
1414
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
462 
1415
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
527 
1416
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
508 
1417
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
527 
1418
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
483 
1419
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
515 
1420
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
455 
1421
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
427 
1422
ประกาศสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
481 
1423
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
443 
1424
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
483 
1425
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
457 
1426
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
445 
1427
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
438 
1428
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
478 
1429
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
441 
1430
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
437 
1431
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
490 
1432
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
470 
1433
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
502 
1434
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
446 
1435
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
450 
1436
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
455 
1437
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
505 
1438
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
474 
1439
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
509 
1440
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
503 
1441
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
520 
1442
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
516 
1443
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 506 จำนวน 1 หลัง 
649 
1444
ประกาศสอบราคาจ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว 
562 
1445
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว 
524 
1446
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
569 
1447
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
478 
1448
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
601 
1449
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
575 
1450
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
592 
1451
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
633 
1452
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
585 
1453
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
620 
1454
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
598 
1455
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
571 
1456
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
574 
1457
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
548 
1458
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
637 
1459
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
609 
1460
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
585 
1461
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
587 
1462
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
570 
1463
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
534 
1464
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โีรงงาน 
573 
1465
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
577 
1466
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
521 
1467
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา งานจ้างที่ปรึกษาบริการด้านวิชาการออกแบบอาคารปฏิบัติการรวมสาขาโดยวิธีตกลง 
577 
1468
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 88 รายการ  
588 
1469
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
594 
1470
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 21 รายการ  
583 
1471
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองนโยบายและแผนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
552 
1472
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงสำนักงานกองนโยบายและแผนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
547 
1473
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตสูง 6 ชั้น เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
525 
1474
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
530 
1475
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
532 
1476
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ 
580 
1477
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
531 
1478
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
524 
1479
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 พร้อมกระดาษคำตอบ โดยวิธีพิเศษ 
536 
1480
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ  
566 
1481
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
528 
1482
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน” 
512 
1483
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปี 2557 
533 
1484
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2557 
510 
1485
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
535 
1486
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
516 
1487
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ”  
558 
1488
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ 
571 
1489
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
531 
1490
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง พร้อมปรับปรุงห้องฉายภาพ 360 องศา  
566 
1491
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ก่อสร้างพร้อมปรับปรุงห้องฉายภาพ 360 องศา  
595 
1492
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
563 
1493
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแนวรั้วบ้านพักเจ้าหน้าที่ด้านริมตะคอง โดยวิธีพิเศษ 
541 
1494
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
588 
1495
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
567 
1496
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
573 
1497
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
621 
1498
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
564 
1499
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  
543 
1500
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
620 
1501
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสำนักงานกองคลัง  
561 
1502
ประกาศขยายเวลาประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ  
612 
1503
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน จ้างพิมพ์หนังสือ 2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
569 
1504
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ” 
582 
1505
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
515 
1506
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ  
600 
1507
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ  
596 
1508
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
571 
1509
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 20 KVA  
625 
1510
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
611 
1511
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
614 
1512
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง พร้อมปรับปรุงห้องฉายภาพ 360 องศา 
581 
1513
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ก่อสร้างพร้อมปรับปรุงห้องฉายภาพ 360 องศา 
571 
1514
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 20 KVA 
601 
1515
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสำนักงานกองคลัง 
564 
1516
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
561 
1517
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
569 
1518
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
578 
1519
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
574 
1520
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
560 
1521
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้ื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
598 
1522
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
590 
1523
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) 
616 
1524
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
557 
1525
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
606 
1526
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
600 
1527
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
613 
1528
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
643 
1529
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
622 
1530
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
588 
1531
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
633 
1532
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรองอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
621 
1533
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
770 
1534
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) 
591 
1535
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
843 
1536
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ปรับปรุงสำนักงานกองคลัง  
849 
1537
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสำนักงานกองคลัง 
848 
1538
ประกาศผลผู้ชนะ งาน ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ  
852 
1539
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารประจำอาคาร 
872 
1540
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ประจำอาคาร 27 อาคาร 23 อาคาร 24 อาคาร 27 และอาคาร 31 โดยวิธีพิเศษ 
931 
1541
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ 
857 
1542
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องอธิการบดี 
929 
1543
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2557 
865 
1544
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปี 2557 
842 
1545
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องอธิการบดี  
902 
1546
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
867 
1547
ประกาศผลผู้ชนะ งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
936 
1548
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
905 
1549
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
831 
1550
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิต  
890 
1551
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
868 
1552
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
820 
1553
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
857 
1554
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
891 
1555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
785 
1556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
753 
1557
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ 
741 
1558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิต 
704 
1559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
693 
1560
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรองอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
743 
1561
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
726 
1562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
770 
1563
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ 
725 
1564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ 
732 
1565
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องอธิการบดี 
737 
1566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องอธิการบดี 
732 
1567
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
753 
1568
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
720 
1569
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
732 
1570
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
703 
1571
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
745 
1572
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ  
768 
1573
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิต 
759 
1574
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
732 
1575
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
706 
1576
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
689 
1577
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 
720 
1578
ประกาศผลผู้ชนะงานสอบราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
726 
1579
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
682 
1580
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถอาคาร 24 
746 
1581
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถอาคาร 24 
740 
1582
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
794 
1583
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร.อีสาน 
744 
1584
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร.อีสาน 
682 
1585
ขยายเวลาประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร.อีสาน 
818 
1586
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
768 
1587
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำหอพักหญิง เ 
860 
1588
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหอพักนักศึกษาหญิง 
837 
1589
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ  
1,071 
1590
ประกาศผลผู้ชนะ งาน สอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft License Agreement  
847 
1591
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft License Agreement 
889 
1592
การยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1,113 
1593
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
888 
1594
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
845 
1595
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
883 
1596
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
854 
1597
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
876 
1598
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
925 
1599
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
864 
1600
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถอาคาร 24 
865 
1601
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถอาคาร 24 
903 
1602
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรอง อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา 
943 
1603
ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรอง อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
990 
1604
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
913 
1605
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
843 
1606
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
926 
1607
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร.อีสาน 
902 
1608
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร. อีสาน 
1,021 
1609
ประกาศสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
923 
1610
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
920 
1611
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
939 
1612
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหลังเก่า  
945 
1613
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
1,178 
1614
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
937 
1615
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
896 
1616
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการแทคโนโลยีสารสนเทศ 
975 
1617
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
955 
1618
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
933 
1619
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
972 
1620
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
992 
1621
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณอาคาร 27 
973 
1622
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
994 
1623
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,077 
1624
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
964 
1625
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
985 
1626
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาก่อสร้างระบบน้ำสปริงเกอร์  
940 
1627
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำสปริงเกอร์ 
943 
1628
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
983 
1629
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,039 
1630
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
957 
1631
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
990 
1632
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
955 
1633
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,002 
1634
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,053 
1635
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหลังเก่า 
1,029 
1636
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,122 
1637
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,076 
1638
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
1,153 
1639
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง) 
1,089 
1640
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำสปริงเกอร์ 
1,035 
1641
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,226 
1642
ประกาศผลประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ 
1,034 
1643
ประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณอาคาร 27  
1,255 
1644
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,082 
1645
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,150 
1646
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,082 
1647
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
976 
1648
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
965 
1649
ยกเลิกประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
908 
1650
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งาน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,052 
1651
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
921 
1652
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการเลขที่ 376 และเลขที่ 536 จำนวน 2 หลัง 
966 
1653
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,009 
1654
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร  
1,034 
1655
สอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร 
1,063 
1656
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,020 
1657
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,011 
1658
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
876 
1659
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง) 
1,011 
1660
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง 
957 
1661
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
959 
1662
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง  
1,003 
1663
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งาน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,011 
1664
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,045 
1665
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,116 
1666
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
979 
1667
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
892 
1668
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 14 ตัว) 
953 
1669
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ 
1,410 
1670
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,007 
1671
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
966 
1672
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,148 
1673
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
943 
1674
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
935 
1675
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
940 
1676
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 376 และเลขที่ 536 จำนวน 2 หลัง 
1,209 
1677
เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำห้องส้วม ประจำอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,103 
1678
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
961 
1679
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,029 
1680
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (งานสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปี 2557) 
1,080 
1681
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
1,015 
1682
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,032 
1683
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
997 
1684
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ  
1,000 
1685
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (งานจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปี 2557) 
996 
1686
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
1,029 
1687
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
998 
1688
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินและหลังคาทางเดินโรงเรียนสาธิต  
1,060 
1689
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร 27 ชั้น 3 
1,058 
1690
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,064 
1691
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินและหลังคาทางเดินโรงเรียนสาธิต  
1,050 
1692
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (งานปรับปรุงสำนักงานฯ) 
1,083 
1693
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,027 
1694
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,067 
1695
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,373 
1696
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,085 
1697
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,256 
1698
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,116 
1699
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,079 
1700
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 14 ตัว) 
1,060 
1701
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา) 
1,400 
1702
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,131 
1703
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,191 
1704
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,325 
1705
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,215 
1706
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,119 
1707
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,165 
1708
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,214 
1709
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,239 
1710
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
1,142 
1711
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดอัตโนมัติ (Auto Hematology Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง  
1,270 
1712
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2557 
1,213 
1713
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,195 
1714
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,131 
1715
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ และห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,164 
1716
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,153 
1717
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,170 
1718
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร 27 ชั้น 3 
1,258 
1719
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,467 
1720
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,182 
1721
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,222 
1722
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,112 
1723
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินและหลังคาทางเดินโรงเรียนสาธิต 
1,182 
1724
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,190 
1725
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,317 
1726
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,151 
1727
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,120 
1728
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,242 
1729
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งาน ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนฯ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,185 
1730
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,242 
1731
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,315 
1732
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,242 
1733
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,220 
1734
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,054 
1735
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,080 
1736
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,156 
1737
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,072 
1738
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,129 
1739
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,158 
1740
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
1,119 
1741
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,205 
1742
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,223 
1743
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,314 
1744
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,226 
1745
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
1,390 
1746
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,240 
1747
ประกาศสอบราคาจ้างระบบน้ำพุ 
1,166 
1748
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,368 
1749
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,148 
1750
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,198 
1751
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,212 
1752
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,090 
1753
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
1,197 
1754
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,135 
1755
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,095 
1756
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,208 
1757
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,250 
1758
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,199 
1759
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
1,096 
1760
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,122 
1761
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,156 
1762
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการสมัครสอบและใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 
1,183 
1763
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,285 
1764
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,242 
1765
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,087 
1766
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,184 
1767
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,221 
1768
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,378 
1769
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,211 
1770
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,470 
1771
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,258 
1772
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,315 
1773
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,322 
1774
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1,386 
1775
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,464 
1776
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,287 
1777
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,268 
1778
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,309 
1779
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,345 
1780
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,316 
1781
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,226 
1782
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,382 
1783
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,406 
1784
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,444 
1785
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,378 
1786
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,266 
1787
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,205 
1788
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,284 
1789
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
1,298 
1790
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคา เช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
1,284 
1791
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,217 
1792
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,272 
1793
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,186 
1794
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,313 
1795
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,261 
1796
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,240 
1797
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,221 
1798
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,203 
1799
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,308 
1800
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,214 
1801
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
1,213 
1802
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,121 
1803
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,149 
1804
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
1,340 
1805
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,304 
1806
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,262 
1807
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,288 
1808
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,142 
1809
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ประตู 1  
1,230 
1810
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,139 
1811
ประกาศผลผู้ชนะ งาน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
1,122 
1812
ประกาศยกเลิกประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 376 จำนวน 1 หลัง 
1,126 
1813
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,260 
1814
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,228 
1815
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,113 
1816
ประกาศผลผู้ชนะ งานสอบราคาจ้างก่อสรางที่จอดรถ 
1,152 
1817
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,067 
1818
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,156 
1819
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,203 
1820
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,138 
1821
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,300 
1822
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,154 
1823
ประกาศตารางแสดงวงเงินราคากลาง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,214 
1824
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,149 
1825
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,363 
1826
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,162 
1827
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,172 
1828
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,094 
1829
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน จ้างก่อสรางที่จอดรถ 
1,188 
1830
ประกาศสอบราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
1,213 
1831
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,136 
1832
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,223 
1833
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,128 
1834
ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 376 จำนวน 1 หลัง 
1,387 
1835
ประกาศผูไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,257 
1836
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,138 
1837
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (อาคาร 24) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,261 
1838
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,096 
1839
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,221 
1840
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,288 
1841
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,178 
1842
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,194 
1843
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,125 
1844
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,114 
1845
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,194 
1846
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,092 
1847
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
1,166 
1848
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถ 
1,373 
1849
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน จ้างปรับปรุงห้องน้ำ 
1,244 
1850
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,183 
1851
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,181 
1852
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,153 
1853
ประกาศข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (อาคาร 24 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,217 
1854
ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (อาคาร 24) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,313 
1855
ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,245 
1856
ประกาศข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,310 
1857
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาด้านหลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1,275 
1858
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,231 
1859
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,356 
1860
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,214 
1861
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน  
1,232 
1862
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  
1,204 
1863
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,073 
1864
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,375 
1865
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาด้านหลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม‏ 
1,216 
1866
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ  
1,483 
1867
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1,334 
1868
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,150 
1869
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,348 
1870
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง  
1,201 
1871
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
1,226 
1872
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง  
1,195 
1873
ประกาศราคากลาง สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,363 
1874
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,288 
1875
ประกาศราคากลางงานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 5 อาคาร 9 อาคาร 11 อาคาร 12 อาคาร 23 และอาคาร 27 
1,367 
1876
ประกาศราคากลางวิธีตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,282 
1877
สอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,354 
1878
ประกาศราคากลาง เลขที่ 1/2557 สอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1,675 
1879
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาด้านหลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
1,399 
1880
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,268 
1881
งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1,307 
1882
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
1,375 
1883
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,355 
1884
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนัก-คอมพิวเตอร์ 
1,523 
1885
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1,361 
1886
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง 
1,319 
1887
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง  
1,460 
1888
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำและปรับปรุงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
1,454 
1889
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาด้านหลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม‏ 
1,343 
1890
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ 
1,420 
1891
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
1,353 
1892
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง  
1,451 
1893
ประกาศราคากลางงานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,412 
1894
ตารางราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง‏ 
1,670 
1895
ประกาศราคากลางงานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียงศูนย์การศึกษาพิเศษ 
1,527 
1896
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงานและจ้างปรับปรุงบัณฑิตวิทยาลัย 
1,571 
1897
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,511 
1898
สอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1,712 
1899
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,516 
1900
ประกาศราคากลางงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,364 
1901
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงานและจ้างปรับปรุงบัณฑิตวิทยาลัย 
1,665 
1902
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,634 
1903
สอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1,677 
1904
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,600 
1905
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ  
1,735 
1906
สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,469 
1907
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง 
1,540 
1908
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,514 
1909
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,603 
1910
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,521 
1911
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,676 
1912
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 9 รายการ 
1,590 
1913
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,636 
1914
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี  
1,542 
1915
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,382 
1916
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงเรียนสาธิตสูง 6 ชั้น 
1,487 
1917
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี  
1,376 
1918
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและติดตั้งระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว  
1,375 
1919
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
1,286 
1920
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง  
1,382 
1921
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและติดตั้งระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว  
1,281 
1922
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,258 
1923
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน  
1,488 
1924
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 9 รายการ  
1,525 
1925
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
1,423 
1926
ประกาศผู้ชนะการสอบราซื้อวัสดุ ครุภัณฑฺคอมพิวเตอร์, วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุ 
1,222 
1927
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ 
1,355 
1928
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
1,238 
1929
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี  
1,387 
1930
ประกาศสอบราคาจ้างเชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและติดตั้งระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว 
1,281 
1931
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,333 
1932
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมแผงกันแดด อาคาร 22 และ โถงบันไดอาคาร 29 
1,311 
1933
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง 
1,302 
1934
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
1,259 
1935
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,378 
1936
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ  
1,329 
1937
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารบ้านสาธิต จำนวน 1 หลัง  
1,260 
1938
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1,342 
1939
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,194 
1940
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน งานทรัพย์สินและรายได้พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
1,359 
1941
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
1,255 
1942
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  
1,195 
1943
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,279 
1944
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,198 
1945
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานงานทรัพย์สินและรายได้พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
1,253 
1946
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,197 
1947
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,190 
1948
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1,244 
1949
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,189 
1950
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,295 
1951
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,275 
1952
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุฝึก จำนวน 5 รายการ  
1,260 
1953
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,489 
1954
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ,วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ,วัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,408 
1955
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1,347 
1956
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารบ้านสาธิต จำนวน 1 หลัง 
1,248 
1957
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแผงกันแดดอาคาร 22 และโถงบันไดอาคาร 29 
1,271 
1958
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,373 
1959
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุฝึก จำนวน 5 รายการ  
1,334 
1960
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2556 
1,321 
1961
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,195 
1962
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,352 
1963
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานทรัพย์สินและรายได้พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
1,254 
1964
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2556  
1,256 
1965
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
1,249 
1966
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ 
1,329 
1967
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศิลปะ 
1,263 
1968
ร่างข้อกและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,385 
1969
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
1,258 
1970
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,440 
1971
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,462 
1972
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2  
1,290 
1973
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,247 
1974
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง  
1,691 
1975
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,651 
1976
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
1,719 
1977
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศิลปะ  
1,693 
1978
ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1,613 
1979
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ  
1,919 
1980
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,585 
1981
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
1,703 
1982
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,657 
1983
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,764 
1984
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
1,585 
1985
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,511 
1986
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,468 
1987
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,558 
1988
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,573 
1989
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอรนิกส์ 
1,646 
1990
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,558 
1991
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
1,534 
1992
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,573 
1993
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,551 
1994
ประการยกเลิการสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,705 
1995
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 
1,728 
1996
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,626 
1997
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,720 
1998
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะม้านั่ง) 
1,655 
1999
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,698 
2000
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,541 
2001
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,616 
2002
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1,839 
2003
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ  
1,633 
2004
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,635 
2005
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศิลปะ 
1,538 
2006
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,574 
2007
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,713 
2008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,636 
2009
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,642 
2010
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังบานกระจกพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
1,568 
2011
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างก่อสร้างผนังบานกระจกพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
1,604 
2012
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,671 
2013
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,650 
2014
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,586 
2015
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 
1,752 
2016
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ 
1,613 
2017
ประการยกเลิการประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฯ 
1,529 
2018
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,656 
2019
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหารว่าง บริเวณด้านหน้าอาคาร ๒๖ และ บริเวณด้านข้างอาคาร ๑๒ และอาคาร ๑๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1,736 
2020
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,690 
2021
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศิลปะ 
1,649 
2022
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,658 
2023
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึก?ษาหญิง 
1,575 
2024
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,618 
2025
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน  
1,557 
2026
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
1,705 
2027
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,597 
2028
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1,567 
2029
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังบานกระจกพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
1,586 
2030
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ 
1,610 
2031
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 10 รายการ  
1,555 
2032
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน 
1,638 
2033
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,578 
2034
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,619 
2035
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ 
1,542 
2036
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งฯ 
1,606 
2037
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบอาคารพักอาศัยรวมข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัย โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
1,974 
2038
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,524 
2039
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ วัสดุสนักงาน 
1,568 
2040
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์ปกปริญญาบัตร 
1,611 
2041
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
1,679 
2042
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างพิมพ์ปกปริญญาบัตร 
1,576 
2043
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
1,608 
2044
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,553 
2045
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,608 
2046
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27)  
1,660 
2047
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก 
1,575 
2048
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์รวมงานจ้างปรับปรุงอาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) 
1,610 
2049
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก 
1,524 
2050
ประการยกเลิการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
1,531 
2051
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงารน 
2,168 
2052
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
2,053 
2053
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,784 
2054
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ  
1,692 
2055
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
1,632 
2056
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,766 
2057
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ประกอบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารแปรรูปอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,649 
2058
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 10 รายการ  
1,986 
2059
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาเช่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ฯ 
2,007 
2060
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
2,271 
2061
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,706 
2062
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,757 
2063
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน 
1,720 
2064
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,679 
2065
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมฯ 
2,157 
2066
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,688 
2067
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,773 
2068
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,664 
2069
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
2,040 
2070
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ปกปริญญาบัตร 
1,885 
2071
ประมูลราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟ เครืองดื่ม และอาหารว่าง บริเวณด้านหน้าอาคาร 26 และบริเวณด้านข้างอาคาร 12 และอาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ 
2,159 
2072
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2,116 
2073
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์กีฬา 
1,712 
2074
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) 
1,820 
2075
ประกาศสอบราคาจ้างเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก 
2,146 
2076
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
2,027 
2077
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฯ 
1,739 
2078
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,603 
2079
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 22 
2,030 
2080
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาและประตูทางเข้าศูนย์แพทย์ชุมชน 9 
1,555 
2081
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนฯ 
1,724 
2082
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
2,271 
2083
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือสมัครสอบฯ 
1,515 
2084
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างพิมพ์คู่มือการสมัครสอบฯ 
1,588 
2085
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนฯ 
1,627 
2086
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาฯ 
1,664 
2087
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR ) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประกอบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารแปรรูปอาหาร 
1,726 
2088
ประกาศสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
1,672 
2089
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในห้องประชุม ขนาด 1000 ที่นั่งฯ 
1,680 
2090
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,669 
2091
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,599 
2092
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,597 
2093
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,709 
2094
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,843 
2095
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,648 
2096
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 22  
1,676 
2097
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาและประตูทางเข้าศูนย์แพทย์ชุมชน 9  
1,693 
2098
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,702 
2099
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการสมัครสอบและใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 
1,751 
2100
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,659