Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ข่าวประกวดราคาทั้งหมด

ลำดับ

หัวข้อข่าว

อ่าน

1
ประกาศ ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24 
2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 
27 
3
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
16 
4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ตู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
12 
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผ ยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 
24 
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนว น ๑๑ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
17 
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสต ร์และการแพทย์ เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (Q-Trak IAQ Meter) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18 
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผย แพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 
19 
9
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
19 
10
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อส่งลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ BTU ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
21 
11
ประกาศ ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประจำคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18 
12
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อส่งลม ขนาดไม่น้อยกว่า 250,000 BTU ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธี e-bidding 
12 
13
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธี e-bidding 
17 
14
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก)) จำนวน ๑ คัน  
14 
15
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ตู้)) จำนวน ๑ คัน  
10 
16
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12 
17
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10 
18
ประกาศ ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
28 
19
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการ ประจำคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding 
19 
20
ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ด่วยวิธี e-bidding 
29 
21
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณอาคาร ๑๗ คณะครุศาสตร์ 
26 
22
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (บางรายการ) ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
45 
23
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (Q-Trak IAQ Meter) 
21 
24
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
26 
25
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
28 
26
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (Q-Trak IAQ Meter)ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
24 
27
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26 
28
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
32 
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ ละการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26 
30
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อตู้เลี้ยงควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 
31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
23 
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
23 
33
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
14 
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ํารอบอาคารศูนย์รวมประกาศข่าว และปรับปรุงพื้นบ่อน้ําอาคาร ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
21 
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานกันซึมกันสาด คสล.ฝ้าเพดาน อาคาร ๑๘ และอาคาร ๒๒ 
16 
36
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์ (บางรายการ) 
21 
37
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์ 
17 
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๖ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
25 
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ เครื่องวิเคราะห์สารด้วย เทคนิคอินฟราเรด (Infrared Spectrophotometer) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
14 
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคาร 31 โดยวิธีคัดเลือก 
15 
41
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
21 
42
ตารางแสดงวงเงิน งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ 
23 
43
งานงานซ่อมแซมถนนและกําแพงกันดินติดลําตะคลอง  
18 
44
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์น 
17 
45
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19 
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
24 
47
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานกันซึมกันสาด คสล.ฝ้าเพดาน อาคาร 18 และอาคาร 22 
21 
48
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคารศูนย์รวมประกาศข่าวและปรับปรุงพื้นบ่อน้ำอาคาร 9 
18 
49
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 
23 
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25 
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ ห้องน้ำ-ห้องส้วมประจำอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
36 
52
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จํานวน ๙ รายการ ประจําคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
31 
53
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์ 9 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
20 
54
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3รายการ ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
21 
55
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
30 
56
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
21 
57
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านอาคารสถานที่  
19 
58
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๖ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
31 
59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคอินฟราเรด (Infrared Spectrophotometer) 
20 
60
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคอินฟราเรด (Infrared Spectrophotometer) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22 
61
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (บางรายการ) ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
18 
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25 
63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์พล๊อตเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
15 
64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
18 
65
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 
22 
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานกันซึมกันสาด คสล.ฝ้าเพดาน อาคาร ๑๘ และอาคาร ๒๒ 
25 
67
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง (เป็นระยะเวลา ๓ ปี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.61 ถึงวันที่ 22 ก.พ.61 
28 
68
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19 
69
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
20 
70
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
27 
71
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ) 
24 
72
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
30 
73
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
19 
74
ประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณอาคาร 17 คณะครุศาสตร์ 
31 
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๗ ชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 
18 
76
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณอาคาร ๑๗ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
24 
77
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรอง ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
18 
78
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
36 
79
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ ? ห้องส้วมประจำอาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18 
80
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์อบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (คุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่ครบถ้วนฯ) 
18 
81
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร100ไร่( ขาดเอกสารรายการ ปร 4 ก) หมวดงานโครงสร้าง  
17 
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 
83
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานประกวดราคาจ้างก่อสรา้งบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
20 
84
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24 
85
งานจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
51 
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสูง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
21 
87
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบที่1ฯ ) 
25 
88
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
24 
89
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19 
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๙ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 
21 
91
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๗ ชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22 
92
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสรา้ง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 17 ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22 
93
ประกาศร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา งานเจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำห้องส้วมประจำอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
22 
94
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน และห้องน้ำห้องส้วมฯประจำปี 2561) 
23 
95
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
18 
96
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งานจ้างปรับปรุงสำนักงานครุศาสตร์) 
25 
97
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
29 
98
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
23 
99
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
31 
100
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสูง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
36 
101
ตารางแสดงวงเงิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26 
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 
24 
103
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 9 รายการ ประจำคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22 
104
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
20 
105
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุแฟ้มเอกสารขนาด A4 
27 
106
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
29 
107
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
26 
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำรูปลอกเซรามิก Digital Ceramic Printer ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
23 
109
ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
34 
110
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดทำปกปริญญาบัตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
21 
111
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 
32 
112
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อคุณภาพสูง 
38 
113
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำรูปลอกเซรามิก Digital Ceramic Printer ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25 
114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
38 
115
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
34 
116
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหอพักหญิง 
23 
117
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21 
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้้าผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณูปโภค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
45 
119
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
26 
120
ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และร่างเอกสารเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding)  
22 
121
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
37 
122
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
21 
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันผู้บุกรุกเว็บไซต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
29 
124
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ของที่ระลึกงานพระราชทานปริญญาบัตร 
28 
125
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงอาคาร 11 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
35 
126
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกลและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
42 
127
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกลและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
39 
128
ประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณอาคาร 17 คณะครุศาสตร์ 
45 
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องบดวัตถุดิบ (Edge Runner Crusher) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
54 
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนทางการเกษตร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
48 
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ โปรตีน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
42 
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ ๘ ช่องสัญญาณ (Electromyography ๘ Channels) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 
26 
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
35 
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
28 
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
26 
136
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 
34 
137
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
23 
138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
28 
139
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันผู้บุกรุกเว็บไซต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
40 
140
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันผุ้บุกรุกเว็บไซต์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
23 
141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
48 
142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
32 
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์และการแพทย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding)  
25 
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding)  
29 
145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
38 
146
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องบดวัตถุดิบ (Edge Runner Crusher) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
40 
147
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องบดวัตถุดิบ (Edge Runner Crusher) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
41 
148
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
39 
149
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ ๘ ช่องสัญญาณ (Electromyography ๘ Channels) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
38 
150
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
29 
151
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบ 8 ช่องสัญญาณ (Electromyography 8 Channels) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
23 
152
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนทางการเกษตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
34 
153
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
32 
154
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แหล่งกักเก็บน้ำผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
51 
155
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิํธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
41 
156
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิํธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
32 
157
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
30 
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
28 
159
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
33 
160
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) 
35 
161
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
37 
162
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานกันซึมกันสาด คสล.ฝ้าเพดาน อาคาร 18 และอาคาร 22 
39 
163
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณูปโภค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
51 
164
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
30 
165
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
34 
166
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
35 
167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพล๊อตแบบและตัด (Plot and Cut) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
34 
168
ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography HPLC) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
38 
169
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์โรงงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
36 
170
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
33 
171
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
30 
172
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26 
173
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
22 
174
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26 
175
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
28 
176
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
23 
177
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
41 
178
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
42 
179
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
33 
180
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
30 
181
ประกาศเผยแพร่งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
28 
182
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
32 
183
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
18 
184
ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณปี 2561 
30 
185
ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2561 
29 
186
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
40 
187
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
40 
188
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
47 
189
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
23 
190
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ,ครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
40 
191
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
36 
192
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
29 
193
ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณูปโภคต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
40 
194
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
35 
195
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
34 
196
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
34 
197
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับ-300A คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
39 
198
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.60 
40 
199
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 8 ธ.ค.60 
26 
200
ตารางแสดงวงเงินชุดพล๊อตแบบและตัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
27 
201
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 7 ธ.ค.60 
44 
202
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
32 
203
รายการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและชั้นดาดฟ้า อาคาร 24 
37 
204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 17 และฝ้าเพดานอาคารคหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
58 
205
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
46 
206
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding) 
49 
207
รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและเครื่องจักรกล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
34 
208
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 
74 
209
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บางรายการ) 
43 
210
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 
89 
211
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
47 
212
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
36 
213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ห้องสำนักงานสภานักศึกษาและห้องประชุมเตรียมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
44 
214
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 
47 
215
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
47 
216
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
43 
217
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงปั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
39 
218
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
60 
219
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
40 
220
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
46 
221
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต 
54 
222
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนโคราช 
39 
223
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร 17 และฝ้าเพดานอาคารคหกรรม 
45 
224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
50 
225
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ห้องสำนักงานสภานักศึกษาและห้องประชุมเตรียมงาน มหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
56 
226
ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และร่างเอกสารเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
40 
227
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR )และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? Bidding)  
41 
228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารการศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
39 
229
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
80 
230
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
44 
231
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
65 
232
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
50 
233
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอประชุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
49 
234
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารการศึกษา 
31 
235
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
37 
236
ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ห้องสำนักงานสภานักศึกษา และห้องประชุมเตรียมงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
38 
237
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างปรับปรุงห้องประชุมคุรุเวทย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
84 
238
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาอาคารฝึกอบรมประจำศูนย์วิจัย และฝึกอบรม ทางการเกษตร 100 ไร่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
35 
239
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ ประจำอาคาร 23 ยี่ห้อ HITACHI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
30 
240
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาอาคารฝึกอบรม ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร 100 ไร่ 
37 
241
ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงสำนักงานองค์การ บริหารนักศึกษา ห้องสำนักงานสภานักศึกษา และห้องประชุมเตรียมงาน 
35 
242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง  
46 
243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง 
37 
244
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
40 
245
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ 
43 
246
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตัั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
51 
247
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมจ้างเดินระบบสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
39 
248
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
67 
249
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 
56 
250
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
33 
251
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
84 
252
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (งบแผ่นดิน) 
64 
253
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
56 
254
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑)งานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารกิจการนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
31 
255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
50 
256
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ  
111 
257
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
59 
258
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
32 
259
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมจ้างเดินระบบสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
42 
260
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ  
74 
261
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมจ้างเดินระบบสาย LAN พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
50 
262
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภวยในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Bidding) 
70 
263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสื่อความหมายและป้ายแหล่งท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
40 
264
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างจัดทำป้ายสื่อความหมายและป้ายแหล่งท่องเที่ยว 
33 
265
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ ไดโนพาร์คโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
51 
266
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฐานข้อมูล Gale จำนวน 49 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
43 
267
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดิโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
70 
268
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิแมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
42 
269
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ไดโนพาร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
46 
270
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฐานข้อมูล Gale จำนวน 49 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
33 
271
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างจัดทำนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
47 
272
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
55 
273
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรมโดยวิธีตกลงราคา 
100 
274
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 
54 
275
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
48 
276
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดิโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
74 
277
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
46 
278
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีตกลงราคา 
36 
279
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน 410 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 
41 
280
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
63 
281
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำต้นฉบับและภาพสีหนังสือ "ช้างโคราชดึกดำบรรพ์สู่ช้างสุรินทร์ปัจจุบัน" 
51 
282
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 53 รายการ 
64 
283
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 27 
63 
284
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย โดยวิธีตกลงราคา 
54 
285
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างสารวจศึกษาและจัดทาเอกสาร เรื่องความโดเด่นและแตกต่างทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติของอุทยานธรณีโคราชโดยวิธีตกลงราคา 
48 
286
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง:ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
45 
287
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 
44 
288
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
63 
289
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
61 
290
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
45 
291
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างทำและติดตั้งโครงเหล็กประกอบกระดูกจำลองช้างแมมมอธ โดยวิธีตกลงราคา 
40 
292
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ 
40 
293
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุ 27 รายการ 
37 
294
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ  
77 
295
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีตกลงราคา  
37 
296
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา 
45 
297
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
62 
298
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำ ความสะอาดอาคารหอพักหญิง  
40 
299
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม 
60 
300
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 53 รายการ  
79 
301
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 27 
84 
302
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 27 
56 
303
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถมที่และปรับแต่งบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
61 
304
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ 
44 
305
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 "โคราชจีโอพาร์คสู่ยูเนสโก" โดยวิธีตกลงราคา 
56 
306
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
42 
307
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำแผนบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อรับการตรวจประเมินอุทยานธรณีโคราชโดยยูเนสโก โดยวิธีตกลงราคา 
49 
308
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
50 
309
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
48 
310
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภวยในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดีโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Bidding) 
72 
311
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร โดยวิธีตกลงราคา) 
49 
312
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อุทยานธรณีโคราช โดยวิธีตกลงราคา 
42 
313
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างสำรวจศึกษาและจัดทำหนังสือ เรื่อง พืชพรรณและเห็ดราธรรมชาติในอุทยานธรณีโคราช โดยวิธีตกลงราคา 
46 
314
ประกาศผลการสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
40 
315
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ 
36 
316
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างสำรวจศึกษาและจัดทำหนังสือ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่นในอุทยานธรณีโคราช โดยวิธีตกลงราคา 
39 
317
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีโคราช โดยวิธีตกลงราคา 
40 
318
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดจ้างตัดเสื้อยืดโปโล พร้อมปัก 2 จุด 
42 
319
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักหญิง 
45 
320
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักหญิง 
45 
321
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
63 
322
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
59 
323
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างจัดทำรูปจำลองโขลงช้างดึกดำบรรพ์ 
44 
324
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างปรับปรุงโถงหน้าบันได และบันไดศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว โดยวิธีตกลงราคา 
51 
325
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดิโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
78 
326
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการภายในสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และจ้างจัดทำวีดิโอแอนิเมชั่นพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราครอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
47 
327
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสำรวจศึกษาและจัดทำหนังสือ เรื่อง สัตว์ป่าในอุทยานธรณีโคราช 
29 
328
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างขุดเคลื่อนย้ายไม้กลายเห็นหินฯ อนุรักษ์และทำแบบหล่อรูปหล่อคอนกรีต  
45 
329
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถมที่และปรับแต่งบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
67 
330
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถมที่และปรับแต่งบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
41 
331
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ลงร่างครั้งที่ 2) 
51 
332
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
50 
333
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำแผนจัดการและปฏิบัติการในฐานการเรียนรู้ของอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ โดยวิธีตกลงราคา 
53 
334
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 
40 
335
ประกาศสอบราคาซื้้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries 
49 
336
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries 
47 
337
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารความเร็วสูง  
45 
338
ประกาศผลการสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารความเร็วสูง 
57 
339
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างกั้นห้องและทำพื้นห้อง - เพดานของอาคารศาลาไม้กลายเป็นหินฯ โดยวิะีตกลงราคา 
51 
340
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีตกลงราคา 
48 
341
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา 
53 
342
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำกระดานไวท์บอร์ดและก่อสร้างพื้นเวที ชั้น 2 อาคาร 36 โดยวิธีตกลงราคา 
40 
343
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงโถงทางเดิน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีตกลงราคา 
54 
344
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างวาดภาพสีรูปสัตว์/และหรือสภาพแวดล้อมบรรพกาลบริเวณแหล่งท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีตกลงราคา 
44 
345
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
39 
346
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 
50 
347
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องเรียนรู้ศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยวิะีตกลงราคา 
41 
348
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมผนังกระจกโถงบันไดและหลังคาโครงสร้างเหล็กด้านข้างอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีตกลงราคา 
41 
349
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งป้ายถวายความจงรักภักดี โดยวิธีตกลงราคา 
40 
350
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา 
38 
351
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาบริการด้านวิชาการออกแบบอาคารหอพักนักศึกษา โดยวิธีตกลง 
41 
352
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาบริการด้านวิชาการออกแบบอาคารที่จอดรถ โดยวิธีตกลง 
39 
353
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
48 
354
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
118 
355
วิธี e-bidding 
49 
356
ชื่อผู้ทิ้งงาน 
105 
357
ชื่อผู้ซื้อซอง 
112 
358
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
53 
359
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 168 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
41 
360
ประกาศสอบราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
60 
361
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
40 
362
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างทำวิดีทัศน์อุทยานธรณีโคราช 2 ภาษา 
59 
363
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 
49 
364
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 
46 
365
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
57 
366
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) ปรับปรุงห้องสำนักงานพัสดุ และห้องเปิดซอง โดยวิธีตกลงราคา 
51 
367
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา 
47 
368
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
50 
369
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
89 
370
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
52 
371
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
46 
372
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซ่อมกลไกความเคลื่อนไหวและระบบเสียงของหุ่นจำลองไดโนเสาร์ขนาดใหญ่กลางสระน้ำพร้อมซื้อครุภัณฑ์ประกอบ 
66 
373
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
73 
374
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์  
51 
375
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
57 
376
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและจ้างติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
55 
377
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยวงรอบนำเที่ยว แหล่งเรียนรู้ในอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ 
79 
378
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 540 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
89 
379
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต 
82 
380
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
78 
381
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยวงรอบนำเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ 
58 
382
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
63 
383
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
53 
384
ประกาศผลการสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume Agreement 
51 
385
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  
99 
386
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
67 
387
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft License Agreement  
45 
388
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
151 
389
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
56 
390
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยวงรอบนำเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ 
73 
391
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยวงรอบนำเที่ยวแหล่งเรียนรู้ในอุทยานไม้กลายเป็นหินฯ 
51 
392
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
67 
393
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
57 
394
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบุคลากรศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
61 
395
ประกาศผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) 
55 
396
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
74 
397
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
48 
398
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างก่อสรา้งบ้านพักบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
48 
399
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์lสำนักงาน 
43 
400
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก 
43 
401
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุุ 
49 
402
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
46 
403
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
54 
404
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 540 เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
70 
405
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) โดยวิธีตกลงราคา 
54 
406
สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
66 
407
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement  
59 
408
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 
55 
409
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
59 
410
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) จ้างซ่อมแซมเสาตอม่ออาคาร 11 
64 
411
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์  
58 
412
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ 
53 
413
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุกรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุุกรุก (Firewall) 
70 
414
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall)  
54 
415
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) จ้างปรับปรุงราวกันตกโถงบันไดอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
54 
416
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างรื้อถอนบ้านพักราชการเลขที่ 490 502 และ 542 โดยวิธีตกลงราคา 
50 
417
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 540 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
60 
418
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 540 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
63 
419
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
69 
420
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
57 
421
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
69 
422
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบอัคคีภัย ระบบดับเพลิงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
68 
423
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
80 
424
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
71 
425
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ 
53 
426
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างตัดเสื้อโปโลสีดำ โดยวิธีตกลงราคา 
65 
427
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
61 
428
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลและโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty โดยวิธีพิเศษ 
53 
429
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  
76 
430
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
77 
431
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
60 
432
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
68 
433
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
89 
434
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
81 
435
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักหญิง 
55 
436
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์และการแพทย์ 
59 
437
ร่างขอบเขตของเงานและเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
73 
438
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
65 
439
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 
54 
440
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
57 
441
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยวิธีตกลงราคา 
61 
442
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน โดนวิธีตกลงราคา 
58 
443
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดย 
66 
444
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ  
93 
445
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
67 
446
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
72 
447
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูสู่อีสาน อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
83 
448
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูอีสานอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
63 
449
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีประกวดราคา 
54 
450
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อวัสดุอื่นๆ 
55 
451
ประกาศผลการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
67 
452
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ eฺ bidding 
68 
453
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
68 
454
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 33 รายการ 
66 
455
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา 
69 
456
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูสู่อีสาน อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
88 
457
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูสู่อีสาน อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
71 
458
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
82 
459
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
73 
460
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
76 
461
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสารอาคารหอพักนักศึกษาหญิง โดยวิธีพิเศษ 
70 
462
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
73 
463
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
92 
464
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ 
67 
465
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานเชื่อมระบบสำรองเซิร์ฟเวอร์กับเครื่องปั่นไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา 
61 
466
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
94 
467
ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
65 
468
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
72 
469
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
71 
470
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 33 รายการ  
106 
471
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา 
66 
472
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
76 
473
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
64 
474
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานประจำอาคาร 36 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
82 
475
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
68 
476
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
67 
477
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
92 
478
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
69 
479
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
61 
480
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำรวจโดยวิธีตกลงราคา 
59 
481
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา 
66 
482
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
66 
483
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
58 
484
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 526 เลขที่ 538 เลขที่ 554 จำนวน 3 หลัง และอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 อาคาร 
69 
485
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
73 
486
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยกรณีพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
69 
487
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
78 
488
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
93 
489
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
68 
490
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
93 
491
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
75 
492
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคาร 36 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
105 
493
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
107 
494
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
79 
495
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
71 
496
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
74 
497
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์  
69 
498
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
81 
499
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม  
70 
500
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง 
66 
501
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ เนื้อนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
68 
502
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
61 
503
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
67 
504
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
72 
505
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เนื้อสัตว์ เนื้อนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
69 
506
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
94 
507
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
76 
508
ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 526 เลขที่ 538 เลขที่ 554 จำนวน 3 หลัง และอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 อาคาร 
108 
509
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
87 
510
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
70 
511
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
74 
512
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
70 
513
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
81 
514
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคาร 36 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
73 
515
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคาร 36 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
78 
516
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีตกลงราคา 
63 
517
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา 
69 
518
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 
88 
519
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 
70 
520
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
104 
521
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพและฝึกอบรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)  
66 
522
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
71 
523
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีตกลงราคา 
59 
524
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์โดยวิธีตกลงราคา 
63 
525
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
77 
526
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
80 
527
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
58 
528
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
85 
529
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
60 
530
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
93 
531
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง (1) งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)  
82 
532
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
81 
533
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
72 
534
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
98 
535
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ เนื้อนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
79 
536
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ เนื้อนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
62 
537
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
78 
538
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
68 
539
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)  
78 
540
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
75 
541
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
70 
542
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
86 
543
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
83 
544
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
75 
545
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
67 
546
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องและอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
67 
547
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราชฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
74 
548
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 29 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
68 
549
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
63 
550
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
59 
551
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
76 
552
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
81 
553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ 
61 
554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องและอาคาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
58 
555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 29 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
73 
556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารยุพราชเบญจมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
68 
557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
69 
558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายสกรีน  
68 
559
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
72 
560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
81 
561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
75 
562
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
72 
563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
62 
564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนสาธิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
64 
565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หอพักนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
65 
566
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ 
69 
567
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
68 
568
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
73 
569
ประกาศผลผู้ชนะงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
86 
570
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานเดินสายไฟเบอร์ไปอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
68 
571
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
123 
572
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื 
81 
573
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
76 
574
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
85 
575
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
86 
576
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
67 
577
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
99 
578
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
84 
579
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกงราคา 
67 
580
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
65 
581
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
71 
582
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
70 
583
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
71 
584
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
87 
585
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา 
69 
586
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างปรับปรุงห้องสานักงานคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา 
63 
587
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
76 
588
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
78 
589
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างปรับปรุงห้องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
64 
590
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
80 
591
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
67 
592
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องและอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
80 
593
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องและศูนย์การศึกษาพิเศษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
78 
594
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราชเบญจมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
78 
595
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยุพราชเบญจมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
75 
596
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 29 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
75 
597
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 29 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
72 
598
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
63 
599
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
105 
600
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
80 
601
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
71 
602
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
65 
603
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
65 
604
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
57 
605
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
79 
606
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
74 
607
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1)จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
71 
608
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
66 
609
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน 
74 
610
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
126 
611
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
95 
612
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
76 
613
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
83 
614
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
65 
615
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
66 
616
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
98 
617
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
92 
618
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1)' งานจ้าง ปรับปรุงห้องส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
63 
619
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำหลังคาอาคารหอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
58 
620
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(1) งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารศิลปะ ตึก 26 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
60 
621
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนรู้เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 5 สถานี โดยวิธีตกลงราคา 
59 
622
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเติมตกแต่งภายในระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
94 
623
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
69 
624
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
69 
625
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
68 
626
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
85 
627
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
78 
628
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธ๊ตกลงราคา 
62 
629
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
81 
630
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
71 
631
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
72 
632
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
58 
633
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างกระดานอัจฉริยะเพื่อการเรียนการสอน 
60 
634
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
82 
635
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
80 
636
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข  
68 
637
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
114 
638
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
87 
639
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีตกลงราคา 
72 
640
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
98 
641
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
82 
642
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
77 
643
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
75 
644
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
68 
645
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงือนไข  
76 
646
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงือนไข  
74 
647
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงือนไข  
71 
648
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างดำเนินการผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบในการสอบแข่งขัน อบจ.ชัยภูมิ 
68 
649
ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างรถขนส่งเอกสาร 
65 
650
ตารางแสงดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
75 
651
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ใบปรานสคริปและใบปริญญาบัตร 
65 
652
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
83 
653
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
68 
654
๖ษณษ.ฉศโ.ซ.ฌ.ฺฯ 
62 
655
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
91 
656
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
78 
657
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
66 
658
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
72 
659
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
52 
660
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
76 
661
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
72 
662
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงพื้นผิวปูนขัดมันเดิมเคลือบด้วยน้้ายาใส (อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
72 
663
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
87 
664
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
82 
665
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
76 
666
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การแพทย์และครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
83 
667
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจแบบมี เงื่อนไข  
80 
668
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการ) จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์โดยสาร  
75 
669
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
102 
670
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
81 
671
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีตกลงราคา 
67 
672
ประกวดราคาจ้างต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบมีเงื่อนไข 
100 
673
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding แบบมีเงื่อนไข 
79 
674
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
75 
675
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
83 
676
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
64 
677
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
79 
678
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
78 
679
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
75 
680
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
78 
681
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
66 
682
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding แบบมีเงื่อนไข 
84 
683
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
79 
684
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) แบบมีเงื่อนไข 
134 
685
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
91 
686
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
91 
687
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
93 
688
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
74 
689
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
109 
690
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจแบบมีเงื่อนไข 
88 
691
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน 
69 
692
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
79 
693
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีตกลงราคา 
76 
694
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา 
76 
695
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
102 
696
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
80 
697
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา 
81 
698
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
102 
699
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
71 
700
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาเพิ่มเติม โดยวิธีกรณีพิเศษ 
73 
701
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
76 
702
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
72 
703
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
90 
704
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
69 
705
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Book) โดยวิธีตกลงราคา 
83 
706
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ 
90 
707
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
74 
708
ประกาศสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
75 
709
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างทำภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ พร้อมระบบฉายภาพยนตร์ 5 มิติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องฉายภาพยนตร์ 
75 
710
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีตกลงราคา 
82 
711
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  
77 
712
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำหอพักหญิง 
68 
713
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความ สะอาดประจำหอพักหญิง  
67 
714
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดทำสถานที่จอดรถบริเวณชั้นล่างอาคาร 35 (หอประชุมใหม่) โดยวิธีตกลงราคา 
81 
715
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) 
87 
716
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ  
132 
717
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำหอพักหญิง เป็นระยะเวลา เป็นเวลา 1 ปี  
75 
718
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร โดยวิธีตกลงราคา 
70 
719
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อเครื่องทำบัตรเจ้าหน้าของรัฐ โดยวิธีตกลงราคา 
79 
720
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอาคารโรงมวยชั่วคราว โดยวิธีตกลงราคา 
80 
721
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
89 
722
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงย้ายระบบท่อเมนน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีตกลงราคา 
94 
723
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงถนนชั่วคราวสาย 3 โดยวิธีตกลงราคา 
100 
724
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
101 
725
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแลราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างทำปกสาหรับใส่ใบปริญญาบัตร โดยวิธีตกลงราคา 
80 
726
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ อาคาร 31  
99 
727
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 369 เครื่อง (เป็นระยะเวลา 3 ปี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)  
93 
728
ประกาศผลการสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement โดยวิธีสอบราคา 
91 
729
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
75 
730
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
86 
731
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
77 
732
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
94 
733
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
86 
734
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
78 
735
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ 
72 
736
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
72 
737
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างจัดพิมพ์สูจิบัตรรายชื่อบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558 โดยวิธีตกลงราคา 
69 
738
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) 
66 
739
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
68 
740
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558 
66 
741
ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิโปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
79 
742
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อลิขสิทธิโปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
61 
743
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
78 
744
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานปรับปรุงชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
75 
745
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 13 รายการ 
81 
746
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 369 เครื่อง 
67 
747
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ  
119 
748
ประกาศสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
85 
749
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง  
82 
750
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา ๓ ปี) จำนวน ๓๖๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
87 
751
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกลงราคา 
63 
752
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 369 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
103 
753
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3ปี) จำนวน 369 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
67 
754
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟท์โดยวิธีตกลงราคา 
78 
755
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
72 
756
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
87 
757
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 
68 
758
ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคางานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (เป็นระยะเวลา 3 ปี) จำนวน 369 เครื่อง (e - Bidding) 
91 
759
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 13 รายการ 
104 
760
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
62 
761
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างขยายเขตปักเสาลากสายไฟแรงต่ำ - แรงสูงภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีตกลงราคา 
58 
762
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างพิมพ์หนังสือโครงการตำราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
55 
763
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 
73 
764
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
86 
765
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
92 
766
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนาม ฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
128 
767
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง 
68 
768
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 13 รายการ 
71 
769
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อม ติดตั้ง 
49 
770
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการโดยวิธีตกลงราคา 
53 
771
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำหอพักหญิง เป็นระยะเวลา เป็นเวลา 1 ปี  
59 
772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
80 
773
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
123 
774
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 13 รายการ  
96 
775
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง 
85 
776
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง 
59 
777
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e - Bidding) 
160 
778
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
90 
779
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
121 
780
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
70 
781
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความ สะอาดอาคารต่างๆ และทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
79 
782
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
89 
783
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
73 
784
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
91 
785
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
77 
786
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
105 
787
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบับัติการชั่วคราว คณะเทตโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
102 
788
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาาจ้างก่ออาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
64 
789
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีตกลงราคา 
65 
790
ประกาศยกเลิกปงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) 
69 
791
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
112 
792
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
69 
793
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดจ้างการบำรุงรักษาฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ระยะเวลา 1 ปี  
59 
794
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e -Bidding 
72 
795
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
115 
796
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - Bidding 
85 
797
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา 
70 
798
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
95 
799
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภั้ณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีตกลงราคา 
60 
800
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
104 
801
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
49 
802
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
79 
803
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
46 
804
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมประจำอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
43 
805
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ 
59 
806
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่าง ๆ  
54 
807
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายใน อาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
60 
808
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
49 
809
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ 
62 
810
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินริมคลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
85 
811
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างรื้อถอนอาคาร12 อาคาร6A 6B 6C อาคาร19 อาคาร20 ศูนย์แพทย์ชุมชน9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
60 
812
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีตกลงราคา 
68 
813
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์โรงงาน,ครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกลงราคา  
78 
814
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
71 
815
แบบรูปรายการ รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
63 
816
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
58 
817
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
133 
818
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding 
64 
819
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
55 
820
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑)งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
64 
821
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
84 
822
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อครุภัณฑ์เครื่องย่อยหินโดยวิธีตกลงราคา 
53 
823
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
75 
824
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
70 
825
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
58 
826
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
51 
827
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ  
85 
828
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีตกลงราคา 
54 
829
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการ) ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 
57 
830
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน 
60 
831
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
68 
832
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
76 
833
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
70 
834
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
56 
835
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน  
55 
836
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานเช่าเครื่องเสียงสำหรับงานกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ขุนศักรินทร์เกมส์" โดยวิธีตกลงราคา 
62 
837
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
75 
838
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
57 
839
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างจัดทำตุํกตาช้างขุนศึก 
50 
840
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำหนังสือเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 800 เล่ม โดยวิธีตกลงราคา 
54 
841
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างสนามเปตอง โดยวิธีตกลงราคา 
52 
842
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
53 
843
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อเสื้อวอร์ม จำนวน 650 ตัว โดยวิธีตกลงราคา 
66 
844
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
56 
845
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อสายคล้องคอ ID CARD จำนวน 5,600 เส้น โดยวิธีตกลงราคา 
53 
846
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีกรณีพิเศษ 
62 
847
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีกรณีพิเศษ 
54 
848
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
68 
849
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
83 
850
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
57 
851
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
69 
852
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
67 
853
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
54 
854
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
52 
855
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประ งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
52 
856
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
63 
857
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
73 
858
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์การศึกษา 
66 
859
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
92 
860
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
76 
861
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนสาธิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
63 
862
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
64 
863
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
52 
864
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
68 
865
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดศาลาพิธี, สนามเทนนิส, อาคารโรงยิม, อัฒจรรย์ 2 หลัง, สนามเปตอง, สนามตะกร้อ, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ, กระถางคบเพลิง, เสาธง, สนามวอลเล่ย์บอล และสนามบาสเกตบอล 
75 
866
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
71 
867
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีตกลงราคา 
73 
868
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์โรงงานโดยวิธีตกลงราคา 
53 
869
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคาร 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
66 
870
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
86 
871
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
67 
872
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
66 
873
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างพิมพ์ข้อสอบฯ) 
66 
874
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
63 
875
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถด้านข้างอาคาร 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
62 
876
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงต่อเติมสโมสรบุคลากรโดยวิธีตกลงราคา 
54 
877
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างรถอีแต๋นชนิดดั้ม ขนาด 4 ล้อ 
58 
878
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงแผงประดับหน้าอาคาร 29 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
55 
879
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างซ่อมแซมป้ายโครงสร้างเหล็กหน้ามหาวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
52 
880
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องกิจการนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
65 
881
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงศาลากลางน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
59 
882
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการเซรามิกบริเวณชั้นล่าง อาคาร 31 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
62 
883
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
58 
884
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
62 
885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
63 
886
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
61 
887
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
62 
888
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน 
55 
889
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
58 
890
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างระบบถังประปาเหล็กและระบบกรองน้ำ 
57 
891
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแทพย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบตกลงราคา 
65 
892
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 
63 
893
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานเช่าห้องจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติไดโนเสาร์เอเชียโดยวิธีตกลงราคา 
56 
894
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
54 
895
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม อาคาร 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 
62 
896
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
54 
897
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
66 
898
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
60 
899
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบตกลงราคา 
69 
900
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบตกลงราคา 
63 
901
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
71 
902
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ และทำความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
64 
903
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
82 
904
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) 
71 
905
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องและอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตโดยวิธีตกลงราคา 
72 
906
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีตกลงราคา 
64 
907
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
60 
908
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
57 
909
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องคลังตัวอย่างและฐานข้อมูลเรณูวิทยาในอาคารวิจัย 2 โดยวิธีตกลงราคา 
59 
910
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างศาลาไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรทางธรณีวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา 
62 
911
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา 
52 
912
ประมูลราคาขายทอดตลาดศาลาพิธี, สนามเทนนิส, อาคารโรงยิม, อัฒจรรย์ 2 หลัง, สนามเปตอง, สนามตะกร้อ, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ, กระถางคบเพลิง, เสาธง, สนามวอลเล่ย์บอล และสนามบาสเกตบอล 
71 
913
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) 
55 
914
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไขสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข  
69 
915
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
75 
916
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
86 
917
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
127 
918
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
73 
919
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
62 
920
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
71 
921
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม 
71 
922
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์แบบมีเงื่อนไข  
69 
923
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
65 
924
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
58 
925
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
63 
926
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 
81 
927
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
70 
928
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
60 
929
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
63 
930
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
79 
931
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
69 
932
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
69 
933
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
59 
934
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะเทคโนโลยี RFID ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีเงื่อนไข 
69 
935
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม 
67 
936
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม 
65 
937
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
59 
938
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
58 
939
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
68 
940
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 554 จำนวน 1 หลัง 
60 
941
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
74 
942
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 8 ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 พร้อมกระดาษคำตอบ โดยวิธีพิเศษ 
69 
943
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
80 
944
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
84 
945
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
77 
946
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
69 
947
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
77 
948
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
63 
949
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดอาคาร 6A, อาคาร 6B, อาคาร 6C, อาคาร 12, อาคาร 19, อาคาร 20 และอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน 9 จำนวน 7 หลัง 
81 
950
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
64 
951
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่แบบมีเงื่อนไข 
65 
952
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่แบบมีเงื่อนไข 
85 
953
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
76 
954
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
68 
955
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
67 
956
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ประจำอาคารพร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
71 
957
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอะไหล่ ลิฟต์ประจำอาคารพร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
66 
958
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
83 
959
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
59 
960
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
88 
961
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
65 
962
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานแบบมีเงื่อนไข 
77 
963
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน แบบมีเงื่อนไข 
57 
964
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
63 
965
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
68 
966
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
59 
967
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีเงื่อนไข  
100 
968
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
89 
969
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
66 
970
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
62 
971
ประกาศผลการสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการแบบมีเงื่อนไข 
102 
972
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
101 
973
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
65 
974
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีตกลงราคา 
65 
975
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะเทคโนโลยี RFID ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบมีเงื่อนไข 
126 
976
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
89 
977
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 554 จำนวน 1 หลัง 
101 
978
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
82 
979
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22  
84 
980
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22  
52 
981
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอะไหล่ลิหต์โดยสารประจำอาคารพร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์ประจำอาคาร 
69 
982
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคาร 6A, อาคาร 6B, อาคาร 6C, อาคาร 12, อาคาร 19, อาคาร 20 และอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน 9 จำนวน 7 หลัง 
95 
983
สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ประจำอาคาร พร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
61 
984
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
73 
985
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
64 
986
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
61 
987
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
52 
988
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
57 
989
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงแนวรั้วระดับปฐมวัย งานติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียน งานติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษาสูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แบบมีเงื่อนไข 
63 
990
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
60 
991
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
59 
992
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
59 
993
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
66 
994
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
66 
995
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
60 
996
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
69 
997
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข  
63 
998
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
67 
999
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
65 
1000
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างปรับปรุงลานวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
61 
1001
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
64 
1002
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วระดับปฐมวัย งานติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียน งานติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษาสูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิต  
70 
1003
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์สือการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน (IPad Air) โดยวิธีพิเศษ 
57 
1004
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม 10.21 
71 
1005
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
69 
1006
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
69 
1007
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม 10.21 
77 
1008
ยกเลิกประกาศงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
77 
1009
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
76 
1010
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ 
67 
1011
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ประจำอาคารพร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
66 
1012
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการแบบมีเงื่อนไข 
87 
1013
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการแบบมีเงื่อนไข 
73 
1014
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
109 
1015
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
72 
1016
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักคอมพิวเตอร์  
88 
1017
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
86 
1018
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
97 
1019
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
88 
1020
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
76 
1021
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
98 
1022
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
75 
1023
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
73 
1024
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข 
75 
1025
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
77 
1026
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
104 
1027
ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
89 
1028
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
83 
1029
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
94 
1030
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
80 
1031
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
83 
1032
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
70 
1033
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
71 
1034
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
62 
1035
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
71 
1036
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
76 
1037
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
69 
1038
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข  
60 
1039
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
69 
1040
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
75 
1041
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
63 
1042
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
62 
1043
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
87 
1044
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งานปรับปรุงลานวัฒนธรรมและจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ… 
73 
1045
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานธรรมวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
71 
1046
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
62 
1047
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
70 
1048
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) งาน ปรับแนวรั้วระดับปฐมวัย ติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียนสาธิต ติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษาสูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
83 
1049
สอบราคาจ้างปรับปรุงแนวรั้วระดับปฐมวัย งานติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียน งานติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษาสูง 12 เมตร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
71 
1050
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
73 
1051
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม 10.21 
67 
1052
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
72 
1053
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในกรณีงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
57 
1054
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
90 
1055
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม 10.21 
75 
1056
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
72 
1057
ยกเลิกประกาศ งานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
63 
1058
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
69 
1059
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
67 
1060
สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ประจำอาคาร พร้อมจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสารประจำอาคาร  
80 
1061
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 9,24 และ 32 พร้อมจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาลิฟต์ โดยสารประจำอาคาร 
77 
1062
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
77 
1063
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
66 
1064
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ 
69 
1065
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต 
70 
1066
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีมิใช่งานจ้างก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีพิเศษ 
69 
1067
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบสำรองสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
70 
1068
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
77 
1069
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
65 
1070
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล  
91 
1071
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารประจำอาคาร 
62 
1072
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 554 จำนวน 1 หลัง 
59 
1073
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร  
53 
1074
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนสุขศึกษาและพยาบาล  
51 
1075
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าระบบสำรองสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
74 
1076
ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 554 จำนวน 1 หลัง 
71 
1077
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุง - ต่อเติมห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 โรงเรียนสาธิต โดยวิธีพิเศษ 
88 
1078
ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรือ อาคารจัดแสดง ประจำพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  
67 
1079
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง 
64 
1080
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างงานจ้างจัดนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์หรืออาคารจัดแสดง  
60 
1081
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
75 
1082
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
70 
1083
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
75 
1084
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
50 
1085
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ 
58 
1086
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างออกแบบสนามฟุตบอลโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
62 
1087
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างออกแบบสนามฟุตบอลโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
53 
1088
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงนิทรรศการไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้และภูมิทัศน์โดยวิธีพิเศษ 
48 
1089
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานบริการวิชาการจ้างที่ปรึกษาออกแบบต่อเติมตกแต่งภายใน งานระบบเสียง และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมโดยวิธีตกลง 
59 
1090
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าทน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
50 
1091
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
63 
1092
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการชั่วคราวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
55 
1093
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ  
64 
1094
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต  
59 
1095
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
60 
1096
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าระบบสำรองสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
71 
1097
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าระบบสำรองสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เป็นระยะเวลา 3 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
61 
1098
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับโปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
63 
1099
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างออกแบบสนามฟุตบอลโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
61 
1100
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
96 
1101
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
74 
1102
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 8 รายการ  
92 
1103
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
74 
1104
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
77 
1105
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
87 
1106
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
71 
1107
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำหอพักหญิง เป็นระยะเวลา เป็นเวลา 1 ปี  
67 
1108
สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
71 
1109
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษ  
97 
1110
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
95 
1111
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
145 
1112
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
92 
1113
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
101 
1114
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการกรณีจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
86 
1115
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอนสำหรับโปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
98 
1116
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
82 
1117
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
114 
1118
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (๑) งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษ 
93 
1119
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
133 
1120
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
85 
1121
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
79 
1122
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
88 
1123
ประกาศผลผู้ชนะงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
83 
1124
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
86 
1125
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
100 
1126
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัะณฑ์คอมพิวเตอร์ 
78 
1127
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
67 
1128
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
73 
1129
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
83 
1130
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
72 
1131
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
94 
1132
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน จ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปี 2558 
84 
1133
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
96 
1134
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
86 
1135
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
81 
1136
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพบาบาล 
91 
1137
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
84 
1138
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบเพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล  
72 
1139
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบสนามฟุตบอลโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
74 
1140
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่ 
70 
1141
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับโปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
86 
1142
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (๑) งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับโปรแกรมวิชาเทคนิคสัตวแทพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
65 
1143
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
77 
1144
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
85 
1145
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
77 
1146
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
64 
1147
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
63 
1148
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
82 
1149
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
112 
1150
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ … 
59 
1151
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
57 
1152
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
83 
1153
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
78 
1154
ประกาศผลผู้ชนะงานสอบราคาจ้างจัดทำปกใส่ใบปริญญาบัตร 
69 
1155
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
76 
1156
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา 
64 
1157
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 
81 
1158
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
82 
1159
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
87 
1160
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
130 
1161
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
77 
1162
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
106 
1163
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
113 
1164
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e -Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
91 
1165
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
114 
1166
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
99 
1167
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
126 
1168
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
128 
1169
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการสอนสุขศึกษาและพยาบาล 
111 
1170
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 566 จำนวน 1 หลัง 
123 
1171
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
99 
1172
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
103 
1173
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
94 
1174
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
137 
1175
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร 
101 
1176
ประกาศประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์8]bdgrnjvvjkoikp]tgvu 
119 
1177
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
136 
1178
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนการสอนสำหรับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 
124 
1179
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนการสอนสำหรับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  
115 
1180
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
131 
1181
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
121 
1182
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
147 
1183
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์  
134 
1184
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
129 
1185
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร  
135 
1186
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
140 
1187
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
128 
1188
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
129 
1189
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
116 
1190
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
114 
1191
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
143 
1192
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
133 
1193
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
137 
1194
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
125 
1195
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ – ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
140 
1196
สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
164 
1197
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
178 
1198
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
153 
1199
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
150 
1200
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
137 
1201
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ประจำอาคาร 27 โดยวิธีพิเศษ 
134 
1202
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
155 
1203
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
157 
1204
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตเงาน (TOR)และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
165 
1205
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e -Learning) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
160 
1206
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
159 
1207
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอน กรีตบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – พิพิธภัณฑ์-บ้านพัก สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน 
153 
1208
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ 
147 
1209
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดอาคาร จำนวน 7 หลัง 
176 
1210
ประกาศผลผู้ชนะ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร 
169 
1211
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
137 
1212
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
169 
1213
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอนิกส์ 
155 
1214
ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 566 จำนวน 1 หลัง 
188 
1215
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
169 
1216
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
147 
1217
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร 
129 
1218
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร 
144 
1219
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
149 
1220
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
149 
1221
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร 
143 
1222
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
148 
1223
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
144 
1224
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
148 
1225
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
142 
1226
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
167 
1227
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
139 
1228
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
152 
1229
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก(Firewall)  
154 
1230
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) 
135 
1231
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและปรับปรุงห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
155 
1232
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวอนามัยและปรับปรุงห้องปฏิบัติการสุขภาพ 
154 
1233
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
156 
1234
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์และนาฏศิลป์ 
154 
1235
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
171 
1236
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
156 
1237
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
379 
1238
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
347 
1239
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
344 
1240
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
372 
1241
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
331 
1242
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
343 
1243
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ฉบับซื้อขาดฐานข้อมูล ig Publishing (iGLibrary) Pick & Choose โดยวิธีพิเศษ 
333 
1244
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนห้องน้ำ - ห้องส้วม เป็นระยะเวลา 1เดือน โดยวิธีพิเศษ 
325 
1245
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
389 
1246
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน  
383 
1247
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
364 
1248
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร 
403 
1249
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร 
403 
1250
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
413 
1251
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
366 
1252
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
411 
1253
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
410 
1254
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
378 
1255
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
412 
1256
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ 
379 
1257
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ และห้องน้ำ – ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
288 
1258
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
315 
1259
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
334 
1260
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
300 
1261
ประกาศผลผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
303 
1262
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ  
326 
1263
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) เป็นระยะเวลา 2 ปี 
277 
1264
ประกาศสอบราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฯ 
328 
1265
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
273 
1266
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก เป็นระยะเวลา 2 ปี 
292 
1267
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
285 
1268
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
284 
1269
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
274 
1270
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - พิพิธภัณฑ์ - บ้านพัก สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
299 
1271
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
306 
1272
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
266 
1273
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ  
283 
1274
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
285 
1275
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
278 
1276
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีพิเศษ 
258 
1277
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
325 
1278
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
321 
1279
สอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
295 
1280
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ที่มิใช่งานก่อสร้าง 
284 
1281
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : ปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ 
460 
1282
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา : โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
391 
1283
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีกสนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
392 
1284
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง : สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
419 
1285
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน 
377 
1286
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
396 
1287
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
442 
1288
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
402 
1289
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาแบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
387 
1290
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
513 
1291
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม 
418 
1292
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
423 
1293
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
410 
1294
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  
374 
1295
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างรั้วกำแพงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
421 
1296
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
452 
1297
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  
429 
1298
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
414 
1299
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
404 
1300
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
374 
1301
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
351 
1302
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
371 
1303
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
373 
1304
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
360 
1305
ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคา 
330 
1306
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
398 
1307
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
397 
1308
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
347 
1309
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
373 
1310
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
371 
1311
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
388 
1312
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
396 
1313
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
377 
1314
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
365 
1315
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชื่อโครงการ : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน 
373 
1316
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน  
403 
1317
โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว – พิพิธภัณฑ์-บ้านพัก 
368 
1318
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง (๑)ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - พิพิธภัณฑ์ - บ้านพัก สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
393 
1319
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
376 
1320
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเดิมห้องปฏิบัติการงานช่างพื้นฐานและปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเก็บครุภัณฑ์ 
487 
1321
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
402 
1322
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการงานช่างพื้นฐาน และปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเก็บครุภัณฑ์ 
442 
1323
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
415 
1324
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
391 
1325
ประมูลราคาขายทอดตลาด อาคาร 6A, อาคาร 6B, อาคาร 6C, อาคาร12, อาคาร 19, อาคาร 20  
478 
1326
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
408 
1327
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
417 
1328
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
374 
1329
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
412 
1330
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
376 
1331
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
384 
1332
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีพิเศษ แบบมีเงื่อนไข  
402 
1333
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 
376 
1334
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีพิเศษ แบบมีเงื่อนไข  
356 
1335
ตารางแสดงเงินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีพิเศษ  
385 
1336
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
392 
1337
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
373 
1338
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
361 
1339
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agrccment 
395 
1340
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
331 
1341
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
408 
1342
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
320 
1343
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
383 
1344
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์แบบมีเงื่อนไข 
351 
1345
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
369 
1346
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
365 
1347
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
336 
1348
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์แบบมีเงือนไข 
351 
1349
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
366 
1350
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบมีเงื่อนไข 
371 
1351
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
345 
1352
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
350 
1353
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
338 
1354
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
365 
1355
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
341 
1356
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
354 
1357
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
391 
1358
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
330 
1359
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
344 
1360
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
343 
1361
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
348 
1362
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการแบบมีเงื่อนไข 
329 
1363
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แบบมีเงื่อนไข 
345 
1364
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศแบบมีเงื่อนไข 
349 
1365
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศแบบมีเงื่อนไข 
315 
1366
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนคณะครุสาสตร์ 
375 
1367
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง_ก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 
340 
1368
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
361 
1369
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
293 
1370
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
339 
1371
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
375 
1372
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
365 
1373
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
366 
1374
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
344 
1375
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
375 
1376
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
338 
1377
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
359 
1378
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
490 
1379
ยกเลิกประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
499 
1380
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
469 
1381
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
487 
1382
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว 
555 
1383
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
553 
1384
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
570 
1385
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
565 
1386
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
582 
1387
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
599 
1388
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
560 
1389
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
563 
1390
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
546 
1391
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
575 
1392
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
556 
1393
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
564 
1394
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
504 
1395
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
521 
1396
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
535 
1397
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
544 
1398
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
519 
1399
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
461 
1400
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ แบบมีเงื่อนไข 
488 
1401
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ แบบมีเงื่อนไข 
468 
1402
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
458 
1403
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
399 
1404
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
442 
1405
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
449 
1406
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
437 
1407
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
432 
1408
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
487 
1409
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
426 
1410
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
481 
1411
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาแบบมีเงื่อนไข 
476 
1412
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาครอบทางเดิน (COVER WAY) แบบมีเงื่อนไข 
462 
1413
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาครอบทางเดิน (COVER WAY) แบบมีเงื่อนไข 
455 
1414
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
436 
1415
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
480 
1416
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุแบบมีเงื่อนไข 
457 
1417
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
476 
1418
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
432 
1419
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
463 
1420
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
427 
1421
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
384 
1422
ประกาศสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
441 
1423
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
415 
1424
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบมีเงื่อนไข 
454 
1425
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบมีเงื่อนไข 
414 
1426
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
402 
1427
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบมีเงื่อนไข 
395 
1428
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
431 
1429
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
398 
1430
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
410 
1431
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
442 
1432
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
428 
1433
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
458 
1434
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
405 
1435
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
408 
1436
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
408 
1437
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
462 
1438
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
432 
1439
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
481 
1440
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
460 
1441
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
475 
1442
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 
475 
1443
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 506 จำนวน 1 หลัง 
607 
1444
ประกาศสอบราคาจ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว 
520 
1445
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างทำวัสดุงานบ้านงานครัว 
480 
1446
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
525 
1447
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
452 
1448
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
557 
1449
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
533 
1450
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
548 
1451
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
592 
1452
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
543 
1453
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
578 
1454
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
554 
1455
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
526 
1456
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
530 
1457
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
515 
1458
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
608 
1459
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
577 
1460
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง 
557 
1461
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
544 
1462
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
527 
1463
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
489 
1464
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โีรงงาน 
530 
1465
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
551 
1466
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
494 
1467
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา งานจ้างที่ปรึกษาบริการด้านวิชาการออกแบบอาคารปฏิบัติการรวมสาขาโดยวิธีตกลง 
537 
1468
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 88 รายการ  
547 
1469
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
544 
1470
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 21 รายการ  
541 
1471
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองนโยบายและแผนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
509 
1472
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงสำนักงานกองนโยบายและแผนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
517 
1473
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตสูง 6 ชั้น เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
495 
1474
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
489 
1475
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
490 
1476
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ 
536 
1477
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
491 
1478
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
482 
1479
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 พร้อมกระดาษคำตอบ โดยวิธีพิเศษ 
492 
1480
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ  
522 
1481
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
484 
1482
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน” 
469 
1483
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปี 2557 
505 
1484
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2557 
481 
1485
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
492 
1486
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
470 
1487
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ”  
517 
1488
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ 
526 
1489
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
487 
1490
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง พร้อมปรับปรุงห้องฉายภาพ 360 องศา  
523 
1491
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ก่อสร้างพร้อมปรับปรุงห้องฉายภาพ 360 องศา  
548 
1492
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
521 
1493
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแนวรั้วบ้านพักเจ้าหน้าที่ด้านริมตะคอง โดยวิธีพิเศษ 
523 
1494
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
545 
1495
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
523 
1496
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
531 
1497
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
576 
1498
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
520 
1499
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  
502 
1500
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
577 
1501
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสำนักงานกองคลัง  
513 
1502
ประกาศขยายเวลาประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ  
570 
1503
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน จ้างพิมพ์หนังสือ 2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ 
538 
1504
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ” 
539 
1505
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
487 
1506
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ  
567 
1507
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 26 รายการ  
553 
1508
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
527 
1509
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 20 KVA  
580 
1510
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
568 
1511
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
572 
1512
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง พร้อมปรับปรุงห้องฉายภาพ 360 องศา 
554 
1513
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ก่อสร้างพร้อมปรับปรุงห้องฉายภาพ 360 องศา 
530 
1514
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 20 KVA 
563 
1515
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสำนักงานกองคลัง 
520 
1516
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
521 
1517
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
529 
1518
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
538 
1519
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
531 
1520
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
519 
1521
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้ื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
554 
1522
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
550 
1523
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) 
568 
1524
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
509 
1525
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
561 
1526
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
558 
1527
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
573 
1528
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
594 
1529
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
577 
1530
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
542 
1531
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
592 
1532
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรองอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
592 
1533
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
742 
1534
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) 
548 
1535
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
798 
1536
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ปรับปรุงสำนักงานกองคลัง  
809 
1537
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสำนักงานกองคลัง 
811 
1538
ประกาศผลผู้ชนะ งาน ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ  
807 
1539
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารประจำอาคาร 
827 
1540
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ประจำอาคาร 27 อาคาร 23 อาคาร 24 อาคาร 27 และอาคาร 31 โดยวิธีพิเศษ 
885 
1541
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ 
812 
1542
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องอธิการบดี 
885 
1543
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2557 
836 
1544
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปี 2557 
803 
1545
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องอธิการบดี  
876 
1546
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
823 
1547
ประกาศผลผู้ชนะ งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
895 
1548
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
863 
1549
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
788 
1550
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิต  
849 
1551
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
825 
1552
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
780 
1553
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
827 
1554
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
837 
1555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
741 
1556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
711 
1557
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ 
698 
1558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิต 
661 
1559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
649 
1560
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรองอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
711 
1561
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
682 
1562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
727 
1563
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ 
677 
1564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ 
689 
1565
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องอธิการบดี 
693 
1566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งห้องอธิการบดี 
691 
1567
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
708 
1568
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
677 
1569
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
688 
1570
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
677 
1571
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
704 
1572
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ  
726 
1573
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิต 
717 
1574
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
691 
1575
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
660 
1576
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
647 
1577
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 
677 
1578
ประกาศผลผู้ชนะงานสอบราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
684 
1579
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
655 
1580
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถอาคาร 24 
702 
1581
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถอาคาร 24 
701 
1582
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
750 
1583
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร.อีสาน 
716 
1584
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร.อีสาน 
647 
1585
ขยายเวลาประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร.อีสาน 
775 
1586
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
741 
1587
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดประจำหอพักหญิง เ 
833 
1588
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหอพักนักศึกษาหญิง 
795 
1589
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ  
1,054 
1590
ประกาศผลผู้ชนะ งาน สอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft License Agreement  
803 
1591
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft License Agreement 
846 
1592
การยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1,086 
1593
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
847 
1594
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
817 
1595
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
855 
1596
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
826 
1597
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
836 
1598
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
882 
1599
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
823 
1600
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถอาคาร 24 
823 
1601
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถอาคาร 24 
862 
1602
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งาน ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรอง อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา 
901 
1603
ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรอง อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
962 
1604
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
870 
1605
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
817 
1606
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
883 
1607
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร.อีสาน 
857 
1608
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าด้านติดรั้ว มทร. อีสาน 
996 
1609
ประกาศสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
881 
1610
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
876 
1611
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
914 
1612
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหลังเก่า  
919 
1613
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง 
1,151 
1614
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
906 
1615
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
853 
1616
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการแทคโนโลยีสารสนเทศ 
948 
1617
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
926 
1618
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
905 
1619
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
934 
1620
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
952 
1621
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณอาคาร 27 
947 
1622
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
944 
1623
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,037 
1624
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
935 
1625
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
958 
1626
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาก่อสร้างระบบน้ำสปริงเกอร์  
913 
1627
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำสปริงเกอร์ 
915 
1628
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
941 
1629
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
998 
1630
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
917 
1631
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
961 
1632
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
912 
1633
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
974 
1634
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,025 
1635
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหลังเก่า 
987 
1636
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,095 
1637
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,032 
1638
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
1,110 
1639
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง) 
1,063 
1640
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำสปริงเกอร์ 
1,007 
1641
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,183 
1642
ประกาศผลประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ 
1,009 
1643
ประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณอาคาร 27  
1,229 
1644
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,040 
1645
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,122 
1646
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,055 
1647
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
947 
1648
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
938 
1649
ยกเลิกประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
870 
1650
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งาน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,011 
1651
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
894 
1652
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการเลขที่ 376 และเลขที่ 536 จำนวน 2 หลัง 
938 
1653
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
983 
1654
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร  
1,008 
1655
สอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร 
1,020 
1656
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
979 
1657
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
970 
1658
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
836 
1659
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง) 
987 
1660
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง 
928 
1661
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
915 
1662
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง  
978 
1663
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งาน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
969 
1664
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,019 
1665
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
1,089 
1666
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
933 
1667
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
865 
1668
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 14 ตัว) 
925 
1669
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 18 รายการ 
1,385 
1670
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
964 
1671
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
939 
1672
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,122 
1673
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
916 
1674
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
893 
1675
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
896 
1676
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 376 และเลขที่ 536 จำนวน 2 หลัง 
1,182 
1677
เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ และห้องน้ำห้องส้วม ประจำอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,078 
1678
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
918 
1679
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
986 
1680
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (งานสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปี 2557) 
1,058 
1681
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
988 
1682
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,006 
1683
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
957 
1684
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆ  
975 
1685
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (งานจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปี 2557) 
970 
1686
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
1,002 
1687
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
972 
1688
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินและหลังคาทางเดินโรงเรียนสาธิต  
1,033 
1689
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร 27 ชั้น 3 
1,015 
1690
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,038 
1691
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินและหลังคาทางเดินโรงเรียนสาธิต  
1,024 
1692
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (งานปรับปรุงสำนักงานฯ) 
1,057 
1693
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
988 
1694
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,025 
1695
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,331 
1696
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,044 
1697
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,214 
1698
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,073 
1699
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,033 
1700
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 14 ตัว) 
1,033 
1701
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา) 
1,374 
1702
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,087 
1703
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,150 
1704
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,283 
1705
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,190 
1706
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,077 
1707
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,121 
1708
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,172 
1709
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,197 
1710
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
1,117 
1711
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดอัตโนมัติ (Auto Hematology Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง  
1,245 
1712
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2557 
1,172 
1713
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,153 
1714
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,089 
1715
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ และห้องน้ำ - ห้องส้วม ประจำอาคารเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,123 
1716
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,111 
1717
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,130 
1718
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร 27 ชั้น 3 
1,218 
1719
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,424 
1720
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,156 
1721
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,196 
1722
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,085 
1723
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินและหลังคาทางเดินโรงเรียนสาธิต 
1,139 
1724
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,149 
1725
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,281 
1726
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,111 
1727
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,078 
1728
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,201 
1729
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งาน ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนฯ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,142 
1730
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,202 
1731
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,289 
1732
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,215 
1733
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,192 
1734
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,027 
1735
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,053 
1736
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,130 
1737
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,045 
1738
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,103 
1739
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,132 
1740
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
1,091 
1741
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,165 
1742
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,180 
1743
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,288 
1744
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,186 
1745
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
1,363 
1746
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,215 
1747
ประกาศสอบราคาจ้างระบบน้ำพุ 
1,120 
1748
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,326 
1749
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,107 
1750
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,155 
1751
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,185 
1752
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,063 
1753
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
1,169 
1754
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,092 
1755
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,066 
1756
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,180 
1757
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,208 
1758
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,173 
1759
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
1,069 
1760
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,078 
1761
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,122 
1762
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการสมัครสอบและใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 
1,142 
1763
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,243 
1764
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,202 
1765
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,044 
1766
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,142 
1767
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,194 
1768
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,347 
1769
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,184 
1770
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,430 
1771
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,217 
1772
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,272 
1773
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,277 
1774
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1,347 
1775
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,421 
1776
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,246 
1777
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,227 
1778
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,271 
1779
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,305 
1780
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,273 
1781
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,200 
1782
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,343 
1783
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,361 
1784
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,404 
1785
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,337 
1786
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,221 
1787
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,164 
1788
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,244 
1789
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
1,271 
1790
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคา เช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
1,255 
1791
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,190 
1792
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,247 
1793
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,144 
1794
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,271 
1795
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,219 
1796
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,201 
1797
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,178 
1798
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,159 
1799
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,281 
1800
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,188 
1801
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
1,186 
1802
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,079 
1803
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,105 
1804
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
1,313 
1805
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,277 
1806
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,219 
1807
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,247 
1808
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,117 
1809
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ประตู 1  
1,187 
1810
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
1,098 
1811
ประกาศผลผู้ชนะ งาน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
1,097 
1812
ประกาศยกเลิกประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 376 จำนวน 1 หลัง 
1,098 
1813
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,216 
1814
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,186 
1815
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,085 
1816
ประกาศผลผู้ชนะ งานสอบราคาจ้างก่อสรางที่จอดรถ 
1,125 
1817
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,025 
1818
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,115 
1819
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,159 
1820
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,096 
1821
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,256 
1822
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,128 
1823
ประกาศตารางแสดงวงเงินราคากลาง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,188 
1824
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,122 
1825
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,339 
1826
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,135 
1827
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,145 
1828
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,068 
1829
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน จ้างก่อสรางที่จอดรถ 
1,161 
1830
ประกาศสอบราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 
1,188 
1831
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,108 
1832
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,197 
1833
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,101 
1834
ประมูลราคาขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 376 จำนวน 1 หลัง 
1,357 
1835
ประกาศผูไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,231 
1836
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1,110 
1837
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (อาคาร 24) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,234 
1838
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,081 
1839
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,193 
1840
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,261 
1841
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งาน ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,149 
1842
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,168 
1843
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,098 
1844
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,102 
1845
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,168 
1846
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,066 
1847
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
1,139 
1848
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถ 
1,345 
1849
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน จ้างปรับปรุงห้องน้ำ 
1,217 
1850
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,158 
1851
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,155 
1852
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,137 
1853
ประกาศข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (อาคาร 24 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,190 
1854
ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (อาคาร 24) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,286 
1855
ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,218 
1856
ประกาศข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,267 
1857
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาด้านหลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1,248 
1858
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,214 
1859
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,329 
1860
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,192 
1861
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน  
1,207 
1862
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  
1,175 
1863
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,044 
1864
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,350 
1865
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาด้านหลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม‏ 
1,188 
1866
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ  
1,456 
1867
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1,307 
1868
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,122 
1869
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,320 
1870
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง  
1,174 
1871
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
1,194 
1872
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง  
1,168 
1873
ประกาศราคากลาง สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1,336 
1874
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,260 
1875
ประกาศราคากลางงานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 5 อาคาร 9 อาคาร 11 อาคาร 12 อาคาร 23 และอาคาร 27 
1,324 
1876
ประกาศราคากลางวิธีตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,256 
1877
สอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,330 
1878
ประกาศราคากลาง เลขที่ 1/2557 สอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1,649 
1879
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาด้านหลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
1,372 
1880
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,242 
1881
งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1,280 
1882
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
1,359 
1883
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,326 
1884
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนัก-คอมพิวเตอร์ 
1,495 
1885
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1,335 
1886
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง 
1,296 
1887
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง  
1,431 
1888
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำและปรับปรุงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
1,426 
1889
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาด้านหลังสำนักศิลปะและวัฒนธรรม‏ 
1,314 
1890
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ 
1,394 
1891
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
1,325 
1892
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง  
1,423 
1893
ประกาศราคากลางงานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,385 
1894
ตารางราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง‏ 
1,628 
1895
ประกาศราคากลางงานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียงศูนย์การศึกษาพิเศษ 
1,501 
1896
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงานและจ้างปรับปรุงบัณฑิตวิทยาลัย 
1,545 
1897
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,482 
1898
สอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1,687 
1899
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,489 
1900
ประกาศราคากลางงานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,339 
1901
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงานและจ้างปรับปรุงบัณฑิตวิทยาลัย 
1,638 
1902
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,601 
1903
สอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1,650 
1904
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,575 
1905
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ  
1,684 
1906
สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,425 
1907
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง 
1,515 
1908
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,487 
1909
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,577 
1910
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,487 
1911
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,653 
1912
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 9 รายการ 
1,564 
1913
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,605 
1914
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี  
1,514 
1915
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,356 
1916
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงเรียนสาธิตสูง 6 ชั้น 
1,462 
1917
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี  
1,350 
1918
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและติดตั้งระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว  
1,349 
1919
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
1,262 
1920
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง  
1,356 
1921
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและติดตั้งระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว  
1,253 
1922
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,243 
1923
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน  
1,461 
1924
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 9 รายการ  
1,510 
1925
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
1,397 
1926
ประกาศผู้ชนะการสอบราซื้อวัสดุ ครุภัณฑฺคอมพิวเตอร์, วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุ 
1,195 
1927
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ 
1,329 
1928
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
1,207 
1929
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี  
1,360 
1930
ประกาศสอบราคาจ้างเชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกและติดตั้งระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว 
1,257 
1931
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและครุภัณฑ์โรงงาน 
1,306 
1932
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมแผงกันแดด อาคาร 22 และ โถงบันไดอาคาร 29 
1,289 
1933
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง 
1,276 
1934
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
1,233 
1935
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,351 
1936
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ  
1,301 
1937
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารบ้านสาธิต จำนวน 1 หลัง  
1,236 
1938
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
1,319 
1939
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,176 
1940
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน งานทรัพย์สินและรายได้พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
1,333 
1941
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง  
1,228 
1942
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  
1,167 
1943
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,251 
1944
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,172 
1945
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานงานทรัพย์สินและรายได้พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
1,227 
1946
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,170 
1947
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,164 
1948
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1,218 
1949
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,162 
1950
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,269 
1951
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,249 
1952
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุฝึก จำนวน 5 รายการ  
1,232 
1953
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,463 
1954
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ,วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ,วัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,393 
1955
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1,320 
1956
ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารบ้านสาธิต จำนวน 1 หลัง 
1,220 
1957
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแผงกันแดดอาคาร 22 และโถงบันไดอาคาร 29 
1,245 
1958
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,346 
1959
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุฝึก จำนวน 5 รายการ  
1,306 
1960
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2556 
1,294 
1961
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,171 
1962
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,328 
1963
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานทรัพย์สินและรายได้พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
1,231 
1964
การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2556  
1,233 
1965
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
1,227 
1966
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ 
1,305 
1967
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศิลปะ 
1,238 
1968
ร่างข้อกและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,358 
1969
ประกาศสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 
1,233 
1970
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
1,412 
1971
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,438 
1972
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2  
1,266 
1973
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,224 
1974
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเสียง  
1,667 
1975
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,627 
1976
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
1,696 
1977
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศิลปะ  
1,665 
1978
ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1,589 
1979
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ  
1,895 
1980
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,561 
1981
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
1,678 
1982
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,632 
1983
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,741 
1984
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
1,562 
1985
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,483 
1986
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
1,445 
1987
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,538 
1988
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,550 
1989
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทอรนิกส์ 
1,625 
1990
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,535 
1991
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
1,511 
1992
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,550 
1993
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,527 
1994
ประการยกเลิการสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,692 
1995
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 
1,704 
1996
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประงานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,602 
1997
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,694 
1998
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะม้านั่ง) 
1,629 
1999
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,675 
2000
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,518 
2001
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
1,592 
2002
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1,815 
2003
ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ  
1,609 
2004
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,611 
2005
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศิลปะ 
1,515 
2006
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,550 
2007
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,691 
2008
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,612 
2009
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,618 
2010
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังบานกระจกพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
1,544 
2011
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างก่อสร้างผนังบานกระจกพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 
1,582 
2012
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,649 
2013
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,627 
2014
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,563 
2015
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 
1,729 
2016
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ 
1,590 
2017
ประการยกเลิการประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฯ 
1,505 
2018
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,632 
2019
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหารว่าง บริเวณด้านหน้าอาคาร ๒๖ และ บริเวณด้านข้างอาคาร ๑๒ และอาคาร ๑๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
1,713 
2020
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,666 
2021
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศิลปะ 
1,626 
2022
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,633 
2023
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึก?ษาหญิง 
1,549 
2024
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,594 
2025
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน  
1,532 
2026
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
1,677 
2027
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,565 
2028
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1,539 
2029
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังบานกระจกพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ 
1,555 
2030
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ 
1,563 
2031
ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 10 รายการ  
1,526 
2032
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน 
1,605 
2033
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,548 
2034
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,591 
2035
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ 
1,519 
2036
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งฯ 
1,583 
2037
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบอาคารพักอาศัยรวมข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัย โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
1,944 
2038
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,500 
2039
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ วัสดุสนักงาน 
1,543 
2040
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์ปกปริญญาบัตร 
1,589 
2041
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
1,655 
2042
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างพิมพ์ปกปริญญาบัตร 
1,549 
2043
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
1,584 
2044
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,540 
2045
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1,585 
2046
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27)  
1,635 
2047
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก 
1,562 
2048
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์รวมงานจ้างปรับปรุงอาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) 
1,587 
2049
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก 
1,500 
2050
ประการยกเลิการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
1,507 
2051
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงารน 
2,145 
2052
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
2,030 
2053
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,760 
2054
ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ  
1,657 
2055
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
1,609 
2056
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1,742 
2057
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ประกอบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารแปรรูปอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1,624 
2058
ประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 10 รายการ  
1,964 
2059
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาเช่าโปรแกรมลิขสิทธิ์ฯ 
1,980 
2060
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
2,245 
2061
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,682 
2062
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,732 
2063
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน 
1,696 
2064
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,655 
2065
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมฯ 
2,133 
2066
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,664 
2067
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,747 
2068
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1,639 
2069
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง 
2,017 
2070
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ปกปริญญาบัตร 
1,860 
2071
ประมูลราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายกาแฟ เครืองดื่ม และอาหารว่าง บริเวณด้านหน้าอาคาร 26 และบริเวณด้านข้างอาคาร 12 และอาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ 
2,134 
2072
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2,091 
2073
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์กีฬา 
1,689 
2074
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) 
1,797 
2075
ประกาศสอบราคาจ้างเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก 
2,121 
2076
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
2,006 
2077
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฯ 
1,716 
2078
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1,579 
2079
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 22 
2,005 
2080
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาและประตูทางเข้าศูนย์แพทย์ชุมชน 9 
1,533 
2081
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนฯ 
1,710 
2082
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
2,247 
2083
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือสมัครสอบฯ 
1,492 
2084
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างพิมพ์คู่มือการสมัครสอบฯ 
1,564 
2085
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนฯ 
1,605 
2086
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาฯ 
1,641 
2087
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR ) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประกอบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารแปรรูปอาหาร 
1,703 
2088
ประกาศสอบราคาเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement 
1,648 
2089
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในห้องประชุม ขนาด 1000 ที่นั่งฯ 
1,654 
2090
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1,646 
2091
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนักศึกษาหญิง 
1,575 
2092
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 
1,571 
2093
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
1,684 
2094
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 
1,819 
2095
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,627 
2096
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 22  
1,653 
2097
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาและประตูทางเข้าศูนย์แพทย์ชุมชน 9  
1,669 
2098
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,677 
2099
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการสมัครสอบและใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 
1,724 
2100
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง 
1,634 
2101
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครภัณฑ์โรงงาน 
1,676 
2102
ประกาศผู้ผ่านการรรตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมงานซื้อครุภัณฑ