Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับนักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) เพื่อตอบสนองนโยบายของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

          ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                    ๑.๑ มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
                    ๑.๒ กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
                    ๑.๓ อายุไม่เกิน ๒๘ ปี ก่อนวันสมัคร
                    ๑.๔ มีประวัติผลงานดีเด่นทางการกีฬา ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยพิจารณาผลงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ และได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
                    ๑.๕ เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพัฒนา
                    ๑.๖ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
                    ๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกดำเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีทางอาญา
                    ๑.๘ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยกระทำความผิดร้ายแรงหรือถูกไล่ออกจากโรงเรียน/สถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาก่อน เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
                    ๑.๙ ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
                    ๑.๑๐ ผู้ที่สมัครในชนิดกีฬา มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น เทควันโดประเภทต่อสู้ คาราเต้โดประเภทต่อสู้ ปันจักสีลัตประเภทต่อสู้ ต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนมวยไทยอาชีพตามพระราชบัญญัติกีฬามวย ฉบับที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปัจจุบันมาก่อน

          ๒. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
                    ๒.๑ ใบสมัครนักศึกษาโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)
                    ๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
                    ๒.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนสะสม(GPAX) สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้นำผลการศึกษาครั้งล่าสุดจากสถาบันเดิมมาแสดงด้วย
                    ๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
                    ๒.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
                    ๒.๖ สำเนาหลักฐานต่างๆ ที่แสดงความสามารถทางกีฬา แฟ้มประวัติและผลงาน(Portfolio)
                    ๒.๗ หนังสือรับรองความสามารถทางกีฬาของผู้สมัคร
                    ๒.๘ ประวัติทางกีฬาของผู้สมัคร

          ๓. การรับสมัคร
                    ๓.๑ สมัครและยื่นเอกสาร ด้วยตัวเองได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
                    ๓.๒ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

          ๔. การคัดเลือกเข้าศึกษา|
                   ๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
                         กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
                   ๔.๒ วิธีการคัดเลือก
                        คณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะทำการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากคุณสมบัติ ผลงานทางกีฬา ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
                   ๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
                          กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก     ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
                  ๔.๔ การรายงานตัว
                          การรายงานตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
                   ๔.๕ เกณฑ์การพิจารณา
                          คณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านความสามารถและผลงานทางกีฬาเป็นหลัก

          ๕. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
   
          ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะต้องปฏิบัติภารกิจหลักดังนี้
              ๕.๑ ต้องฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในด้านกีฬาให้สูงขึ้น
              ๕.๒ ต้องให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัย ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา หรือตัวแทนประเทศอย่างเต็มความสามารถ
              ๕.๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถลงแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยในการแข่งขัน   รายการใด ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่ลงแข่งในนามทีมอื่นในการแข่งขันรายการเดียวกัน
              ๕.๔ ต้องศึกษาตามแผนการศึกษาที่เหมะสมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
              ๕.๕ ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านกีฬา และมีความตั้งใจในการศึกษา
              ๕.๖ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
              ๕.๗ ต้องส่งผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาให้แก่คณะกรรมการ

             หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าศึกษาดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะพิจาณาลงโทษตามแต่กรณี หรือให้ออกจากการเป็นนักศึกษาในโครงการและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          ๖. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาในโครงการ
         
    นักศึกษาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ดังนี้
              ๖.๑ ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
              ๖.๒ ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนากีฬาและกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา
              ๖.๓ ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามมติความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

                                      ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

 

                                                
                                            (รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว)
                                                 รักษาราชการแทนอธิการบดี

 

ที่ ๕๖๐/๒๕๕๗วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557    โดย ผู้ดูแลระบบ
อ่าน 1,377 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses