Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา      ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

...................................................

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

          ๑. นายกิตติธัช  วัชรธีรพงษ
          ๒. นายธวัชชัย  ฤทธิกัน
          ๓. นายพัฒนะ  แฉ่งสูงเนิน

          ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัย   ราชภัฏนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 
                                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

                                                                                           

                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล)
                                                            รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน
                                                                รักษาราชการแทนอธิการบดี

 ที่ ๕๘๕/๒๕๕๗วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557    โดย ผู้ดูแลระบบ
อ่าน 1,563 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses