Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ.
ประจำภาคเรียนที่
1/2556 งวดที่ 27

 

ประกาศ  เบิกเงินคืนค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  งวดที่ 27

((ตรวจสอบรายชื่อ))

  ให้มายื่นเอกสารเบิกเงินคืนได้ที่ห้องงานทุนฯ ในวันที่  18-20  ธ.ค. 2557 เวลา  09.00-11.30 น. และเวลา  13.00-15.30 น.  นักศึกษาที่มีชื่อยื่นเอกสารเบิกเงินคืนท่านใดไม่มาติดต่อยื่นเอกสารในวันและเวลาที่กำหนด ให้นักศึกษารอดูประกาศและยื่นเอกสารในรอบถัดไป

          

หมายเหตุ -ให้นักศึกษา เขียนงวดที่ และลำดับที่ ไว้ที่มุมด้านขาวมือ(เขียนด้วยตัวบรรจง) หน้าสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

              - นักศึษาท่านใดชื่อ หรือนามสกุล ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน และสมุดบัญชีธนาคาร ให้แนบใบเปลื่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุลมาด้วย (รับรองสำเนามาด้วยค่ะ)

               - เอกสารทุกฉบับให้ถ่ายเอกสารให้มองเห็นตัวเลขและตัวอักษรชัดเจน และรับรองสำเนาถูกต้องมาทุกฉบับ

               - ให้นักศึกษาเรียงเอกสารดังนี้ 1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร(บัญชีที่รับเงินค่าครองชีพ)  2.  สำเนาใบเสร็จรับเงิน และ 3. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประชาชน เย็บเอกสารเป็นชุดมาให้เรียบร้อย

               - นักศึกษาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการยื่นเอกสาร

 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557    โดย ผู้ดูแลระบบ 2
อ่าน 2,583 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses