Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการอบรมการใช้งานระบบสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คุมสอบ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชื่อโครงการ
    โครงการอบรมการใช้งานระบบสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คุมสอบ

หลักการและเหตุผล
     สำนักคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ให้การบริการและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรภายนอกและชุมชนท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการการใช้งานระบบสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานและชุมชนตามพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค์ 
     ๑.  เพื่อให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
     ๒.  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน โรงเรียนทั่วไป  และอาจารย์เจ้าหน้าที่เครือข่ายราชภัฏที่สนใจ โดยใช้ระบบ SOTS 5708  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียดหลักสูตร
    ส่วนที่ ๑  การเตรียมการก่อนการสอบ
        - การติดตั้งระบบสอบในเครื่องที่ใช้ในการสอบ ให้เป็นเครื่องแม่ข่าย
        - การเพิ่มวิชาสอบ การเพิ่มข้อกำหนดและรายละเอียดในการสอบ
        - การเพิ่มข้อสอบ การเพิ่มชื่อนักศึกษา การเพิ่มแบบสอบถาม
        - การนำออกข้อสอบเพื่อไปใช้สอบที่เครื่องแม่ข่ายเครื่องอื่น
        - การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
        - การเตรียมเครื่องแม่ข่ายสำหรับแจกจ่ายระบบปฏิบัติการให้เครื่องที่ใช้ในการสอบ
        - การเตรียมเครื่องที่ใช้ในการสอบ
    ส่วนที่ ๒  การดำเนินการระหว่างการสอบ
        - การดำเนินการสอบ
        - การตรวจสอบความก้าวหน้าของการสอบ
        - การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตใจการสอบ
        - การแก้ปัญหาให้นักศึกษา สำหรับเครื่องที่มีปัญหาระหว่างการสอบ
    ส่วนที่ ๓  การดำเนินการหลังสอบการสอบ
        - การดำเนินการกับเครื่องที่ใช้สอบ
        - การนำผลสอบออกจากระบบ
        - การนำผลวิเคราะห์ข้อสอบออกจากระบบ
        - การตรวจสอบกระดาษคำตอบ การให้คะแนนแบบพิเศษ

ระยะเวลาดำเนินการ
        ๑. ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
            ๑.๑ ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนมัธยมในจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่าย
    ๑.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.nrru.ac.th
        ๒. ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่  ๒ – ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘
วิทยากรอบรม
    คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานคอมพิวเตอร์ 
สถานที่อบรม
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๗.๐๓.๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
     งานฝึกอบรม  สำนักคอมพิวเตอร์  อาคาร 27 ชั้น 2   เบอร์ภายใน  2723วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558    โดย ผู้ดูแลระบบ
อ่าน 307 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses